Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

VE01 Actualitzar la nostra oferta de titulacions oficials atenent les necessitats canviants de formació i els nous perfils professionals requerits per la nostra societat

Davant els reptes que ens planteja l’entorn, la UV, més que mai, ha de ser capaç d’adaptar els seus processos i metodologies per enfocar la seua oferta acadèmica cap a les necessitats de la societat, sense que això represente renunciar a la missió del desenvolupament, conservació i difusió del coneixement com a fi en si mateix. Això implica reforçar els vincles entre l’acadèmia i els sectors empresarials, socials i professionals, de manera que la  UV siga capaç d’incorporar les sensibilitats de cada àmbit en els processos de disseny, implantació i desenvolupament de titulacions. La consecució d’aquest objectiu ha de contribuir a millorar la integració sociolaboral de les nostres titulats i titulades, i a impulsar les seues capacitats per a desenvolupar-se com a emprenedors i emprenedores, garantint la igualtat d’oportunitats per als col·lectius de l’estudiantat amb diversitat. Així doncs, aquest objectiu requereix un impuls en la coordinació entre els diferents agents de la comunitat universitària que, de manera transversal, estan implicats en la seua consecució i especialment dels centres de la nostra universitat.

LAEVE01 Diversificar i actualitzar l’oferta formativa mitjançant la creació de noves titulacions de grau i màster, dobles titulacions, títols conjunts i titulacions amb menció dual, així com vincular els treballs de final de grau i màster amb els sectors productius de l’entorn.

Responsable: Vicerectorat d’Estudis

Coordinador: Servei d’Estudiants

VE02 Enfortir els estudis de doctorat

Disposar d’una oferta de programes de doctorat adequada a les necessitats dels diferents sectors d’activitat en què s’integren els nostres titulats i titulades i a les necessitats de captació i desenvolupament de talent per nodrir la nostra activitat de recerca. Aquest objectiu és una de les pedres angulars que ha de sostenir la nostra capacitat d’atracció d’estudiantat, i alhora oferir una oferta d’ensenyament de qualitat. Per tant, hem de transversalitzar la captació d’estudiantat i adequar els processos formatius a les seues necessitats, incorporant sinergies que impliquen alhora la sostenibilitat dels recursos.

LAEVE02 Elaborar un pla director de l’Escola de Doctorat on s’incloga l’establiment de nous programes de cotutela  amb universitats de reconegut prestigi, l’augment de doctorats industrials i la vinculació del doctorat amb les estratègies de captació de talent de la nostra universitat.

Responsable: Vicerectorat d’Estudis

Coordinador: Escola de Doctorat

VE03 Facilitar una orientació integral a l’estudiantat a nivell personal, acadèmic i professional

L’estudiantat és el centre de la Universitat i per això li hem d’oferir la millor formació acadèmica, però també un acompanyament des de l’inici dels estudis fins a la inserció laboral, a més de dinamitzar la participació estudiantil en la vida universitària, en la cultura i en la governança de la institució. La capacitat d’orientació integral de l’estudiantat ens ha de diferenciar de la resta d’universitats, ha de contribuir a millorar l’ocupabilitat dels titulats i titulades, a enfortir la relació alumnat‐UV i a conèixer les seues necessitats, per ajudar-nos a dissenyar una oferta adequada. La consecució d’aquest objectiu, a més, depèn fonamentalment de tres factors clau d’èxit necessaris per a proporcionar a l’estudiantat una experiència universitària satisfactòria, tant en la dimensió acadèmica com en l’extraacadèmica:

  1. Desenvolupar les nostres capacitats d’orientació de l’estudiantat.
  2. Potenciar la dimensió internacional de la nostra oferta d’ensenyament, i tot això.
  3. Millorant la visibilitat i l’accessibilitat de la nostra oferta acadèmica i dels nostres serveis complementaris mitjançant una millor comunicació.

 

LAEVE03 Facilitar la integració del nou estudiantat canalitzant i facilitant el seu ingrés i el seu pas per la nostra Universitat, dissenyant estratègies acadèmiques i comunicatives que enfortisquen la nostra capacitat de fidelització i atracció d’estudiantat d’altres universitats.

Responsable: Vicerectorat d’Estudis

Coordinador: Servei d’Informació i Dinamització (Sedi)