Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

VIT01 Impulsar la recerca amb potencial de transferència a la societat. Identificar el coneixement transferible de la nostra activitat investigadora

Incorporar una perspectiva de transferència en la recerca de manera primerenca contribueix a reduir la distància entre necessitats socials i impulsos investigadors, així com preparar el camí cap a la posterior generació de fórmules que consoliden una transferència efectiva. L’estratègia d’innovació i transferència a la UV ha de començar necessàriament amb un impuls decidit en la recerca amb potencial de transferència, alhora que s’implementen i es desenvolupen eines per a identificar oportunitats i assenyalar potencials àrees i àmbits d’aplicació concrets, afavorint la internacionalització d’aquest potencial investigador i de transferència.

LAEVIT01 Impulsar directrius estratègiques per afavorir la incorporació de línies de recerca en àrees innovadores i fomentar la interdisciplinarietat, incrementant els projectes i/o l’import d’aquests i desenvolupant un pla de promoció i sensibilització sobre el ventall de noves opcions i oportunitats a l’abast del PDI en el marc europeu.

Responsable: Vicerectorat d’Innovació i Transferència

Coordinador: Servei de Transferència i Innovació

LAEVIT02 Impulsar la identificació precoç, catalogació i avaluació del coneixement científic i tecnològic potencialment transferible o comercialitzable, establint protocols d’intercanvi d’informació.

Responsable: Vicerectorat d’Innovació i Transferència

Coordinador: Servei de Transferència i Innovació

VIT02 Enfortir la política d’aliances de la UV amb organitzacions públiques i privades per promoure i facilitar la transferència d’R+D+I en la seua àrea d’influència

La transferència es caracteritza perquè és un servei d’alt contacte amb els usuaris, que requereix el desenvolupament de relacions de confiança que possibiliten un coneixement profund de les seues necessitats. Desenvolupar i coordinar les capacitats relacionals de la institució, fomentant l’aprofitament institucional de la xarxa de relacions existents per establir sinergies internes i externes, contribueix a reorientar l’enfocament del procés de transferència d’R+D+I  com un compromís d’ampli recorregut. D’altra banda, i en coherència amb la nostra missió i valors, la UV ha de remarcar les seues capacitats de transferència en àmbits com l’atenció a la discapacitat, la igualtat entre homes i dones, la sostenibilitat i la salut, la solidaritat i la cooperació, per tal de projectar una imatge diferenciada respecte d’altres organitzacions que concorren en aquest àmbit d’activitat.

LAEVIT03 Potenciar les aliances amb socis estratègics per al desenvolupament de l’ecosistema d’innovació i transferència de la UV, dissenyant un pla d’acció per a atraure empreses innovadores a treballar conjuntament amb la UV i el PCUV i incrementant i potenciant la col·laboració amb empreses, administració pública i actors relacionats específicament amb la innovació i la transferència. En especial, aquells que incorporen valors d’igualtat, diversitat i sostenibilitat.

Responsable: Vicerectorat d’Innovació i Transferència

Coordinador: Servei de Transferència i Innovació

LAEVIT04 Impulsar la divulgació de la ciència tant en el nostre entorn, com en els àmbits nacional i internacional, incrementant la visibilitat de la tasca investigadora del PDI de la Universitat de València, estimulant activitats de divulgació i comunicació científica dins de la Universitat de València i actualitzant la versió en anglès de la pàgina web, xarxes socials i altres mitjans de comunicació institucional.

Responsable: Vicerectorat d’Innovació i Transferència

Coordinador: Unitat de Cultura Científica/ Servei de Transferència i Innovació

VIT03 Enfortir la cultura de l’emprenedoria, tant individual com col·lectiva, a partir de fórmules societàries convencionals o d’economia social, i dinamitzar la cadena de valor de la recerca amb capacitat de transferència

L’emprenedoria és un factor essencial en referència a la transferència del coneixement des de l’entorn acadèmic cap a la societat i l’empresa. Desenvolupar competències en emprenedoria en l’estudiantat contribueix significativament a incrementar la seua ocupabilitat. D’altra banda, fomentar programes de formació dirigits al PDI ha de contribuir a afavorir la transferència de resultats de recerca i per tant a la generació de llocs de treball lligats a la recerca amb transferència al sector productiu. La creació d’empreses lligades a la UV ha d’estar regulada de manera clara i transparent, i s’han d’articular mecanismes per a dinamitzar la cadena de valor, des de la recerca fins a la creació de riquesa.

LAEVIT05 Desenvolupar les competències del Centre d’Innovació establint accions orientades en la captació de projectes i empreses emergents. Dissenyar un protocol de vinculació per a empreses col·laboradores amb la incubadora AgroTec (IAT). Fomentar el desenvolupament d’altres incubadores amb un alt component tecnològic.

Responsable: Vicerectorat d’Innovació i Transferència

Coordinador: Servei de Transferència i Innovació

LAEVIT06 Fomentar l’emprenedoria entre l’estudiantat mitjançant la creació de la Xarxa de Preincubadores  de la Universitat de València, oferint formació complementària per a capacitar en emprenedoria a l’estudiantat de qualsevol titulació (grau/màster/doctorat). Dissenyar un itinerari de programes d’acompanyament i formatius en emprenedoria que afavorisquen el desenvolupament professional de l’estudiantat i la creació d’empreses, i donar suport al professorat interessat a promoure empreses emergents d’estudiants des de qualsevol àrea de coneixement.

Responsable: Vicerectorat d’Innovació i Transferència

Coordinador: UVEmprén