Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

Tècniques per a generar una novetat

Publicar una novetat (notícia) amb el gestor web de la Universitat de València és una tasca senzilla, i alhora delicada, en la mesura que s'ha de perseguir la claredat, la concisió i la precisió en la informació que es pretén difondre, i que convé abastar al major públic possible.

25 de de març de 2020

Més enllà de l'acte mecànic de generar una novetat en el gestor i bolcar un text amb una imatge, el procés ha de completar-se amb una redacció (gramática, hipertextual i multimèdia) i il·lustracions de qualitat que criden l'atenció dels lectors i que guarde concordança i homogeneïtat amb l'estil corporatiu.

Incidirem de forma mínima en la generació de la novetat, que consisteix a accedir al gestor i indicar que es crearà el nou element ‘Novetat de la home’. El gestor ens obri llavors l'element amb tots els camps en blanc. El primer que cal fer és nomenar la novetat per a la seua localització interna (exemple: NOV-com_generar_novetat), posar el titular, generar l'entrada (Resum), i escriure el cos principal de la notícia (Ampliar novetat). El Resum és opcional, es reprodueix en negreta a l'inici de la notícia, i no ha de ser un text repetit en el cos central.

La data és un element obligatori, molt útil i fonamental a l’hora d’establir l’ordre de publicació (a data més recent, més prioritat en la ubicació de la novetat en el seu espai de publicació). Cal tenir present també l’opció que el gestor ens proporciona en la pestanya de ‘Metadatos’, per tal de programar la publicació. En eixe camp podrem establir tant la data d’inici de publicació com la de finalització. D’aquesta manera una novetat que vaja a quedar desfasada deixarà de publicar-se de forma automàtica si així ho hem assenyalat en la pestanya ‘Metadatos’, sense necessitat d’estar pendent de retirar-la de forma manual. Podem també establir la data en la que la notícia començarà a publicar-se, i en el cas que es deixe aquest camp en blanc es publicarà d’immediat.

La ‘imatge de portada’ ha de guardar les proporcions de 540x378 píxels, a fi que la portada del portal web adquirisca un ordre visual homogènic. I per descomptat cuidar la qualitat i la nitidesa de la imatge ajudarà molt en l'objectiu de captar l'atenció del lector. Cal tenir en compte a més els drets d'utilització. Hi ha també l'opció d'inserir imatges a l'interior de la notícia. Al web de la Unitat Web i Màrqueting hi ha disponible una col·lecció d'imatges genèriques retallades per a la seua utilització en novetats. 

Aquests són els elements obligatoris de la notícia. Opcionalment es pot inserir un peu de foto, o una galeria d'imatges que es reproduirà al peu de la notícia. El ‘text descriptiu de la imatge de portada’, encara que figura com un camp opcional, convé inserir-lo en tractar-se d'una eina d'accessibilitat. Ha de ser bàsicamente una descripció breu de la imatge.

Figura també la possibilitat d'inserir un únic enllaç de portada, per al qual existeixen dos camps: ‘Nom enllaç de portada’ i ‘url enllaç de portada’. No obstant això, és preferible utilitzar la funció de generar vincles a l'interior del text, a la qual ens referirem després, ja que algunes de les noves plantilles cap a les quals està evolucionant el disseny web de la Universitat de València no reprodueix en portada els enllaços.

Una vegada realitzats eixos passos, es guarda la novetat, i en la barra d'eines del gestor es clica ‘traduir’ per a generar les versions idiomàtiques de castellà i anglés. Una vegada finalitzats aquests passos guardem i aprovem. La novetat es publicarà de forma automàtica sense necessitat d'arrossegar l'element a cap component ni pàgina.

Algunes novetats es publiquen en pàgines interiors o en blocs diferenciats de la portada, per al que és necessari marcar les categories que en cada cas estaran disponibles en l'edició de la novetat.

Com traure partit de la publicació

Al marge de les qüestions mecàniques per a la generació d'una novetat, els editors/es dels portals web corporatius han de tindre present que quan publiquen notícies s’estan dirigint a dos tipus de lectors: les persones i els cercadors. Molts dels lectors, potser la majoria, arribaran a la notícia gràcies a la intermediació dels cercadors, i el flux es prolongarà en el temps. D'ací la importància de prestar especial atenció a la redacció. Escriure amb malaptesa i descuit frustrarà amb tota seguretat l'èxit de la publicació. Qualitats com la claredat, l'ordre, la senzillesa, la concisió i la precisió, la correcció ortogràfica, l'ordre sintàctic i la riquieza lèxica són, junt a la il·lustració gràfica i la utilització d’hipervincles, les que garantiran l'èxit.

Alguns autors han encunyat el terme ‘Gramàtica hipertextual i multimèdia’ i aconsellen cultivar-lo de la mateixa manera que la ‘gramàtica del text’.

De la mateixa forma que en els textos convencionals respecten les regles gramaticals, la gramàtica hipertextual i multimèdia té les seues pròpies regles, i si es respecten, contribuiran a l'èxit de la publicació.

La xarxa té els seus propis trets comunicatius: és hipertextual, interactiva i multimèdia. Un enllaç (vincle, hiperenlace, o ‘link’) dirigeix al lector a altres punts, bé dins del propi portal o fora, i és una eina clau en les tècniques de posicionament, de la mateixa maner que els recursos gràfics com les negretes, les cursives o els subratllats.

Els enllaços en les pàgines web consten de dos components principals: l'element d'ancoratge i la referència hipertextual (bé una url pròpia o externa). L'element d'ancoratge indica a l'usuari quin és el punt de la pàgina on ha de fer clic amb el cursor en cas que desitge dirigir-se a una altra destinació hipertextual. Aquests punts d'ancoratge s'identifiquen mitjançant elements icònics o, amb més freqüència, paraules, destacades gràficament mitjançant subratllats, negretes i/o colors diferents de la resta del text.

Ara bé, els enllaços enriqueixen la publicació, però és important no saturar el text d'enllaços i prescindir dels enllaços innecessaris, usar els enllaços només una vegada per text, utilitzar ancoratges textuals curts, i remetre a pàgines internes dels llocs web, no a les portades.

Cal distingir també si l'enllaç és a una adreça de correu electrònic, indicant-lo en l'element d'ancoratge (per exemple, et pots posar en contacte amb la Unitat Web i Màrqueting a través de uwm@uv.es).

I recordeu que teniu sempre la possibilitat de fer servir l'eina de suport de la Unitat Web i Màrqueting. 

Etiquetes