Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

En l’actualitat, els serveis que s’ofereixen a través de les xarxes socials en Internet han donat lloc a una nova forma d’interacció i comunicació no solament entre els membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants), sinó també pel que fa a la societat en general. Aquesta nova forma d’interacció estableix una relació més directa i pròxima, i permet la participació activa dels usuaris, a través d’opcions que els donen veu pròpia en les webs institucionals, de manera que poden administrar-ne els continguts, opinar d’altres, enviar i rebre la informació que els interessa, en definitiva, incrementar la seua participació en la vida universitària.

A més de facilitar la participació de la comunitat universitària, les xarxes socials serveixen com a canal de difusió, ja que propaguen la informació d’una manera més efectiva, ràpida i àmplia que els mitjans tradicionals, i complementen d’aquesta manera el canal de comunicació de la Universitat de València (UV). Però, al costat de les possibilitats que ofereixen les xarxes, la presència institucional comporta també responsabilitats. En aquest sentit, s’ha de garantir el respecte dels drets de la Universitat de València en l’ús de la seua imatge corporativa, preservar la privadesa dels membres de la comunitat universitària i dels nostres seguidors, i evitar qualsevol tipus d’ús i de conflicte que repercutisca negativament en la nostra imatge i reputació corporativa.

Per això, resulta convenient regular un mecanisme de control del sistema i una administració adequada per a una utilització eficaç i eficient de les múltiples xarxes socials que la UV ofereix en Internet per a la realització de les seues activitats de comunicació i informació. La regulació d’aquest mecanisme permetrà a la UV una coordinació i homogeneïtzació dels missatges publicitaris mitjançant la utilització correcta dels elements bàsics d’identificació i comunicació, a través de la seua identitat corporativa, que facilite la seua immediata identificació i la de les seues activitats (en formació, recerca i transferència) sense necessitat de més dades.

En aquest sentit, la Universitat de València ha desenvolupat aquest document de gestió, a la manera d’una guia, l’objectiu del qual és establir, tant en l’àmbit corporatiu (Universitat de València) com en els diferents òrgans, serveis i unitats institucionals:

  1. Un marc d’utilització, propòsit, característiques, gestió i creació de continguts en les diferents xarxes socials a través dels denominats comptes institucionals. Els comptes institucionals fan referència tant als comptes gestionats pels òrgans, serveis o unitats, com als corporatius de la Universitat de València.
  2. Un conjunt reduït de característiques visuals comunes identificadores dins de les diverses xarxes socials en les quals la institució tinga presència.
  3. Un procediment normalitzat, tant d'obertura dels comptes en cadascuna de les xarxes socials, com de gestió de les respostes i comentaris realitzats per la comunitat de seguidors d’aquestes.

Finalment, s'indica que aquest procediment de gestió està supeditat al "Reglament d'ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions" de la Universitat de València. Aquest reglament, denominat RRTIC, va ser aprovat pel Consell de Govern de la UV en la seua sessió de 26 de juliol de 2016.

Per tant, per a oficialitzar qualsevol compte en Xarxes Socials per part d'un òrgan, servei o unitat (centres, departaments, màsters ,etc) s'han de seguir aquests tres passos:

  1. El responsable de l'òrgan, servei o unitat (degà/ana, cap de servei, director/a del departament, director/a del màster, etc.) ha de realitzar una sol·licitud  a través de la  Seu Electrònica: https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
  2. En aquesta sol·licitud ha d'indicar les dades bàsiques del compte en Xarxes Socials que desitja registrar com a oficial i, sobretot, qui es va encarregar (PDI o PAS) de la seua gestió en l'òrgan, servei o unitat. Aquesta persona es denomina responsable en el compte institucional.
  3. Després d'una comprovació de dades per part de la Unitat Web i Màrqueting i Secretaria General, el sol·licitant rebrà una notificació d'acceptació. Amb açò, el compte tindrà caràcter oficial i automàticament quedarà enllaçada des del portal web de l'òrgan, servei o unitat, a més d'aparèixer a la llista en el Portal de Transparència de la UV.