Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

A continuació es detallen un conjunt de bones pràctiques referides a la implantació d’estratè gies en línia per part dels òrgans, serveis o unitats de la Universitat de València. Al seu torn, s’ indica un conjunt bàsic de mesures orientades a l’organització interna dels gestors i gestores de les dinàmiques comunitats d’usuaris de xarxes socials de la UV. Aquestes gestores i gestors són els responsables de comptes institucionals, els community managers delegats i les editores i editors web.

Promoció dins i fora d’Internet

En cadascun dels canals de difusió que s’utilitze s’ha de promoure l’ús de la resta, i alinear les estratègies online (en Internet) i offline (fora d’Internet). Vies possibles per engegar aquesta norma de caràcter general són:

 1. En mitjans impresos de l’òrgan, servei o unitat (com ara cartells, publicacions, fullets…), i en la publicitat en premsa, ràdio i televisió, s’ha de realitzar una indicació expressa del web institucional i dels comptes en xarxes socials. En el cas d’àrees o accions especí fiques (per la seua naturalesa o la seua estacionalitat), s’ha d’anunciar el portal especí fic corresponent i els comptes en xarxes socials, si n’hi ha (per ex., Expociència, activitat realitzada pel PCUV).
 2. A través del telèfon del servei d’atenció telefònica (operat per centraleta en el 963 864 100 de la Universitat de València i per un directori de números en els diferents òrgans, serveis o unitats) es pot potenciar més el canal en línia (web i comptes en xarxes socials), mitjançant una locució inicial (atenció en l’horari de servei) o de recomanacions per part dels operadors i operadores telefòniques (atenció fora de l’ horari de servei).

 3. En els webs institucionals i portals específics de cada òrgan, servei o unitat, s’han d’ anunciar els comptes disponibles en xarxes socials. Tots els webs institucionals de la UV inclouen a manera d’enllaç, al peu de les pàgines, les icones de les xarxes socials més importants. En aquest sentit, si els comptes es creen (o adapten), registren (Seu Electrònica) i gestionen segons les directrius marcades en aquest document de guia d'ús i estil, la UWM farà que aquestes icones apunten a aquests comptes. En cas contrari, les icones han d’apuntar als comptes en xarxes socials del perfil corporatiu de la Universitat de València.
 4. En els comptes institucionals en xarxes socials s’ha de mostrar, entre altres, la pàgina web associada, el telèfon d’atenció i, també, com fer la referència a altres comptes relacionats per temes d’àmbit de coneixement o pertinença al mateix campus, d'acord amb el que estableix l'article 30 del Reglament d'ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la informació y les comunicacions de la Universitat de València.

Coordinació interna entre comptes

La Unitat Web i Màrqueting (UWM) de la Universitat de València manté i distribueix la llista de contactes d’editors web i gestors de comptes en xarxes socials entre aquests. Aquesta informació no és pública i només és accessible per a usuaris que s’hagen validat amb comptes del tipus "@uv.es". D’aquesta manera, és més eficient redirigir les consultes dels membres de la comunitat universitària i proporcionar enllaços a comptes amb més informació.

Accions que milloren la gestió i potencien la visibilitat dels comptes són:

 • Els gestors de diferents comptes s’han de coordinar per a la publicació de continguts que afecten directament l’activitat dels seus comptes respectius.
 • Intercanvi d’experiències, articles, manuals per a gestió de xarxes socials.
 • Inserir enllaços en Facebook i Youtube amb altres comptes de la Universitat de Valè ncia que siguen afins a la temàtica del compte.
 • Repiular i compartir missatges d’altres comptes institucionals que tinguen relació amb la temàtica tractada en el compte, bé a iniciativa pròpia, bé a petició del gestor del compte que haja publicat el contingut.
 • Comprovar que els diferents comptes mantinguts en les xarxes socials d’un determinat òrgan, servei o unitat són inclosos en la llista oficial de perfils de la Universitat de Valè ncia, publicada en la seua pàgina principal.
 • Notificar a la UWM el llançament d’una possible campanya abans de la seua publicació, no solament com a suport logístic, sinó per rebre indicacions legals i tècniques que eviten possibles inconvenients.

Realització de reunions d’avaluació

Amb l’objecte d’aprofitar les experiències individuals, la UWM ha d’organitzar reunions presencials periòdiques de tots els gestors i gestores i responsables. L’objectiu d’aquestes reunions ha de ser posar en comú situacions del dia a dia de la gestió dels canals en línia de la Universitat de València. En aquestes sessions se seleccionarà un perfil cada vegada perquè expose el seu cas i comente amb els altres gestors la problemàtica i la situació resolta.

Així mateix, s’hi avaluaran els indicadors d’evolució de manera general per estudiar i interpretar tendències que puguen ser útils per a tots els gestors.

Comunicació amb altres comptes externs

Una manera de difondre l’activitat és a través d’altres comptes externs a la Universitat de València.

Molts comptes es dediquen a informar sobre temes d’interès, més o menys amplis (en termes de docència, R+D+I, transferència de coneixement, etc.). Si aquests comptes tenen una reputació on-line consolidada i un conjunt de seguidors, concorde als objectius institucionals, ens hi poden posar en contacte amb aquest compte extern per donar un major abast a certa informació institucional que interesse i siga conforme amb el tipus d’informació que publique aquell compte.

Ús d’imatges i enllaços web dins de la UV (recomanació escurçadors URL)

Tal com s’ha comentat en uns altres apartats d’aquesta guia, és important il·lustrar les publicacions en les diferents xarxes socials amb imatges relacionades amb el tema tractat.

Si bé hi ha mides específiques perquè les imatges es mostren correctament en cada xarxa social, és possible resumir aquestes proporcions en aquests formats:

 • Format rectangular (Twitter, Facebook, Linkedin): 1280x720
 • Format quadrat (Facebook, Instagram): 900x900

El gestor de continguts web de la Universitat de València genera enllaços (a webs, notícies, entrades en blogs, etc.) de gran longitud. En el cas que es necessiten enllaços molt més curts i amigables, s’ha d’utilitzar el servidor d’enllaços de la UV accessible des de "http://links.uv.es/".