University of Valencia logo Logo Equality Unit Logo del portal

Iniciatives de Conciliació

 

 En línia amb l'ambiciós contingut en matèria d'igualtat del programa electoral de la candidata a les eleccions en 2018, i actual rectora, Mavi Mestre, un dels grans reptes del III Pla d'Igualtat de la Universitat de València es troba en el seu Eix 1, dedicat a Les Persones.

El primer Objectiu de les quals se centra en: afavorir la conciliació i corresponsabilitat a la UV.

De les accions proposades en aquest àmbit, l'acció segona resulta clau per a avançar en els anys de posada en marxa del Pla. Es planteja:

“El disseny i aprovació d'un model integral de conciliació i corresponsabilitat aplicable als tres col·lectius universitaris: PAS, PDI i estudiantat, a partir de la recopilació prèvia de drets ja reconeguts per la legislació vigent”.

Fotografia de Miguel LorenzoEn eixe sentit, una de les actuacions que s'impulsen per anar avançant cap aquest model, és la revisió dels criteris d'assignació de la docència del PDI. Amb motiu de l’elaboració del POD per part dels departaments de la UV, des del Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat -a través de la instrucció del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat-,

es realitza la següent RECOMANACIÓ:

La incorporació de criteris d'assignació del POD que faciliten l’elecció de la docència de les persones amb responsabilitats de cura: menors de 14 anys, o de familiars convivents que presenten un grau de dependència o discapacitat igual o superior al 65% amb mobilitat reduïda,  en especial en els casos de famílies monoparentals i/o de famílies nombroses degudament acreditades, de conformitat amb la Llei 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes i de l'article 241 bis dels  Estatuts de la Universitat de València.

Aquesta, i altres recomanacions i mesures concretes, estan ben explicades a la Guía de buenas prácticas para universidades “Teletrabajo y conciliación corresponsable en tiempos de covid-19elaborada des de la La Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU) publica el 19 de juny de 2020. 
La publicació està dirigida a les universitats i ofereix recomanacions i mesures per a prevenir desigualtats i asimetries de gènere, que la pandèmia de Covid-19 està agreujant.

Les mesures proposades pretenen que el teletreball responga a una conciliació corresponsable en l'àmbit universitari.

La corresponsabilitat de la conciliació implica que les responsabilitats s'han de compartir entre les parelles i dins les famílies, però també que són responsables de la conciliació la Universitat i les administracions públiques i que les xarxes de suport extenses poden així mateix contribuir a ella.

A continuació, es recullen les bones pràctiques posades en marxa per les universitats en la conjuntura de COVID-19:

Les mesures específiques per a donar suport al teletreball i afavorir la conciliació han estat contemplades en la majoria d'instruccions i normatives elaborades en aquest context.

Les universitats han posat en marxa sistemes específics d'assistència psicològica per a oferir un acompanyament i suport durant el confinament per a tota la comunitat universitària.

Altres iniciatives han consistit a oferir suport psicopedagògic a nivells educatius no universitaris,

Campanyes orientades a sensibilitzar sobre qüestions relacionades amb la igualtat, la conciliació i corresponsabilitat en temps de COVID-19,

Estudis i enquestes que aborden aquestes temàtiques.

I, finalment, hem recollit les mesures d'acció social dirigides a l'estudiantat de les universitats i a col·lectius d'especial vulnerabilitat.