Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

  • SAP

El Sistema Integrat d'Informació Universitària (SIIU) és una plataforma de recollida, processament, anàlisi i difusió de dades del Sistema Universitari Español.

L'Espai Europeu d'Educació Superior estableix un nou sistema d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i introdueix processos d'assegurament de la qualitat de les titulacions universitàries. Tal és així, que la disposició addicional catorzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre (introduïda pel 861/2010, de 2 de juliol) preveu la creació i desenvolupament d'aquest sistema d'informació.

En 2010 comença el desenvolupament del SIIU amb la participació de les comunitats autònomes, les universitats i el Ministeri, per fer-ho possible es crea la Comissió d'Estadística i Informació Universitària, pilar fonamental del sistema.
El SIIU és, a més, una eina primordial per a l'obtenció de les estadístiques universitàries oficials recollides en el Pla Estadístic Nacional.

Podeu accedir mitjançant el següent enllaç

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/siiu.html