Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

Plans Operatius

El Pla Operatiu de cada anualitat és el document orientador de la política general universitària i del pressupost de l'exercici següent, per mitjà del qual s'estructura el desplegament del Pla Estratègic en cadascuna de les seues anualitats.

En aquest document s'estableixen les accions que s'han de desenvolupar, la seua seqüència temporal, les unitats i les persones responsables de dur-les a terme, els mitjans materials necessaris per al seu desenvolupament i la contribució o aportació de les accions a la consecució dels objectius estratègics.