Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

La Carta de Serveis del Servei d'Anàlisi i Planificació és producte de la nostra orientació a l'atenció de les necessitats dels nostres usuaris i usuàries. És objectiu d’aquesta carta informar a les persones usuàries dels aspectes següents:

  • Els  serveis que oferim.
  • Els compromisos de qualitat que adquirim en la seua prestació.
  • Els indicadors amb els quals mesurarem el grau de consecució d'aquests compromisos.
  • Els drets i deures de les persones usuàries en utilitzar els nostres serveis.
  • Els mecanismes de col·laboració i participació de les persones usuàries en la millora dels nostres serveis.

L’altre objectiu d’aquesta Carta és contribuir a la millora institucional amb un enfocament orientat a la gestió per processos, tenint en compte les necessitats i expectatives de les persones usuàries per millorar la prestació dels serveis oferts.

Ambdós objectius possibiliten una prestació més adequada dels serveis que gestionem i una millor percepció de les nostres persones usuàries; d'aquesta manera pretenem contribuir a la millora contínua de la Universitat de València.

Es pot descarregar en format pdf:     

                 Tríptic                       Versió íntegra
Folleto divulgativo      Folleto divulgativo     

Vigència

Aquesta Carta de Serveis ha estat aprovada pel vicerector d'Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació.

La vigència de la carta serà de quatre anys a partir del dia 1 de gener del 2021, llevat que variacions importants dels seus continguts aconsellen anticipar-ne la revisió.

València, gener de 2021