Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

La Carta de Serveis del Servei d'Anàlisi i Planificació és producte de la nostra orientació a l'atenció de les necessitats dels nostres usuaris i usuàries. És objectiu d’aquesta carta informar les persones usuàries dels serveis que oferim, dels compromisos de qualitat que adquirim en la seua prestació, dels indicadors amb els quals mesurarem el grau de consecució d'aquests compromisos, dels drets i deures de les persones usuàries en utilitzar els nostres serveis, dels mecanismes de col·laboració i participació de les persones usuàries en la millora dels nostres serveis.  

                 Tríptic                       Versió íntegra
Folleto divulgativo      Folleto divulgativo     

Vigència

La vigència de la carta serà de quatre anys a partir del dia 1 de gener del 2021, llevat que variacions importants dels seus continguts aconsellen anticipar-ne la revisió. Aquesta Carta de Serveis ha estat aprovada pel vicerector d'Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació.

València, gener de 2021