Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

El Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) és un servei general de la Universitat de València responsable de coordinar l'estadística oficial i d'analitzar la informació necessària per a la presa de decisions dels òrgans de govern. Presta suport tècnic en la planificació estratègica institucional, en el seu desplegament operatiu i en altres projectes i plans d'actuació orientats a la millora contínua de la UV i de les seues unitats de gestió. 

En 1995 es crea el Gabinet d'Anàlisi i Planificació, depenent del vicerectorat de Planificació. L'inici de les activitats del Gabinet va fer palesa la necessitat de disposar de documents d'anàlisi, estudis i informes de caràcter tècnic que milloraren la informació disponible per a la presa de decisions de l'equip de Govern, fet que va conduir a la creació, al desembre de 1998, del Servei d'Anàlisi i Programació. Aquest servei assumeix les activitats assenyalades en l'article 89 dels Estatuts de 28 d'octubre de 1985:

 

Article 89. El servei d'Anàlisi i Programació té com a objectiu analitzar el funcionament i l'estructura de la Universitat de València i promoure les mesures i plans d'actuació pluriennals mitjançant els informes pertinents. Podran demanar aquests informes el Rector, la Junta de Govern i el Consell Social.

 

En els següents Estatuts de la Universitat de València de data 30 de juliol de 2004, la disposició addicional segona relaciona els serveis generals de la UV, entre els quals hi figura el Servei d’Anàlisi i Programació, que posteriorment passa a denominar-se Servei d’Anàlisi i Planificació per acord del Consell de Govern de 2 de març de 2005, denominació que es manté actualment.