Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

  • SAP

Per redactar una carta de serveis es parteix del mapa de processos de la unitat, que és l'inventari gràfic de totes les activitats que realitza. 

Per elaborar el mapa de processos, prèviament s'ha d'identificar cada procés. La ISO 9001:2015 defineix procés com un conjunt d'activitats mútuament relacionades o que interactuen, les quals transformen elements d'entrada en resultats de valor per a les persones usuàries. 

Una vegada identificats tots els processos, es classifiquen segons la seva funció dins de la unitat en:

PROCESSOS ESTRATÈGICS: aquells que proporcionen directrius (orientant i dirigint) a tots els altres processos. Normalment són responsabilitats de l'adreça.
PROCESSOS CLAU: constitueixen la raó de ser de la unitat. Estan directament vinculats als serveis que es presten al client final. En conseqüència, són les activitats essencials de la unitat i el seu resultat és percebut directament pel client.
PROCESSOS DE SUPORT: els que donen suport a un o més dels nostres processos clau.
PROCESSOS D'AVALUACIÓ I MILLORA: permeten fer l'avaluació dels processos, mesurar-los, analitzar-los i establir accions de millora.

El Servei d’Anàlisi i Planificació i la Unitat de Qualitat han dissenyat un model general de mapa de processos, que compleix amb les directrius que específica la Norma ISO 9001 i del Model EFQM d'Excel·lència:

 

Mapa de procesos generico