Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

Servei d'Investigació i Innovació

El Servei d’Investigació i Innovació de la UV és un Servei Central que actua com a estructura de suport tècnic i administratiu del Vicerectorat d’Investigació, del Vicerectorat d'Innovació i Transferència, i de la Comissió d’Investigació, i que realitza les funcions d'assessorament, informació, difusió, foment, gestió, seguiment i justificació de les diferents actuacions en l'àrea de la recerca i la transferència dels coneixements i els resultats generats a la societat.

El Servei d’Investigació i Innovació assumeix les competències relacionades amb a la implementació de la política de recerca i la transferència de coneixement universitària, com el suport i l’assessorament a la definició de normativa interna de la UV en el seu àmbit de competència, la gestió dels sistemes d'informació, l’avaluació i el seguiment de les polítiques de recerca i de transferència de coneixement, o la gestió del programa propi d'ajudes, entre altres.

En l'apartat “Gestió, tràmits i normativa” està disponible la documentació i els procediments del Servei d’Investigació i Innovació d'interès per al personal de la Universitat de València. Així mateix, en l'apartat “Organigrama i directori” hi ha la informació de contacte del Servei d’Investigació i Innovació.

El Servei d’Investigació i Innovació s'organitza internament en sis seccions:

R+D+I Contractada, dedicada, principalment, a la gestió de l’R+D+I i activitats connexes realitzades sota l'empara de l'art. 83 de la LOU. Inclou la negociació, redacció, revisió, facturació i seguiment jurídic-administratiu d'activitats d’R+D+I contractada i negocis jurídics relacionats.

Recursos i Programes de Suport d’R+D+I, encarregada de la gestió de convocatòries de capital humà per a recerca i mobilitat de personal d’R+D+I, justificació i seguiment econòmic-administratiu de les subvencions d’R+D+I en matèria de personal i mobilitat, el disseny i gestió de convocatòries pròpies de foment de l’R+D+I i l'avaluació de l'activitat d’R+D+I.

R+D+I Internacional, dedicada a promoure i gestionar la participació dels investigadors de la UV en les diferents iniciatives d’R+D+I europees (Horizon 2020, COST, LIFE, etc.) i, en general, de caràcter internacional, a través de les diferents fonts de finançament disponibles. També duu a terme accions de promoció i de dinamització  per a la participació en programes internacionals de recerca considerats estratègics per a la UV.

R+D+I Subvencionada, que s'ocupa de la gestió de projectes d’R+D+I i activitats afins col·laboratives públic-privades, així com de la promoció de la participació en projectes i iniciatives d’R+D+I nacional i autonòmica i de la justificació i seguiment econòmic-administratiu de les activitats d’R+D+I.

Innovació, Valorització i Emprenedoria, es dedica, principalment, a la valorització de les capacitats i resultats de la recerca per a la seua efectiva transferència al teixit productiu, bé a través de la seua llicència a empreses i altres entitats, o mitjançant la creació d'empreses de Base Tecnològica (EBTs). Així mateix, aquesta secció s'ocupa de la gestió dels drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de l'activitat investigadora, la gestió del programa propi d'ajudes de la UV en la part dedicada a la valorització i transferència de tecnologia i la gestió de les iniciatives desenvolupades en el marc del programa Empren+ de la Universitat de València per a la dinamització de la cultura emprenedora i de cooperació en R+D+I.

Control Financer, Auditoria i Fons Estructurals d’R+D+I, dedicada al control de la gestió econòmica de les activitats d’R+D+I, la justificació d’activitats d’R+D+I contractada, la gestió d'auditories i la sol·licitud, seguiment i justificació d’ajudes d'infraestructures i fons estructurals d’R+D+I.