Universitat de ValènciaRecerca i Transferència Logo del portal

Creació d'empreses

Què és una Spin-off o EBC?

Una spin-off o una empresa o entitat basada en coneixement (EBC) fonamenta la seua activitat de negoci en l'explotació de patents o de resultats generats per la investigació finançada totalment o parcialment amb fons públics i realitzats en universitats. Ofereixen productes o serveis innovadors i tenen un alt component d'I+D. A més, requereixen la transferència dels coneixements de la universitat, necessaris per al seu desenvolupament empresarial.

Referent a això, una Spin-off/EBC ha de tindre en compte els següents aspectes:

 • L'objecte social de la companyia ha de ser l'ús i l'aprofitament, industrial o comercial, de les innovacions, dels coneixements científics i dels resultats obtinguts i desenvolupats per la UV
 • La subscripció necessària d'un contracte de transferència per a l'ús, explotació i aprofitament dels resultats, coneixements, etc.

Quins trets caracteritzen una Spin-off/EBC?

 • Es creen a partir de coneixement i tecnologies generades en una institució i estan constituïdes amb participació de personal PDI i investigador, personal doctorant i/o personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis relacionat.
 • Són empreses basades en la innovació i ofereixen béns i serveis d'alt valor afegit.
 • Generen ocupació qualificada, contribueixen a modernitzar les estructures del teixit productiu i afavoreixen la transferència de resultats de la investigació a la societat.

A qui va dirigit?

Al personal PDI i investigador de la Universitat de València que genera resultats arran del seu treball de recerca en la UV, així com a personal doctorant i/o personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis relacionat. 

L'alumnat de la UV s'ha de dirigir a UVEmpren.

Qui pot participar en una Spin-off de la UV?

Els membres de la comunitat universitària (PDI, investigadors, PAS, estudiants) podran promoure la creació d'iniciatives empresarials basades en capacitats i resultats d'I+D+i desenvolupats per personal investigador de la Universitat de València amb recursos propis de la Universitat o a través de finançament de convocatòries públiques.

Elements clau per a constituir una Spin-off/EBC amb èxit
 • Disposar d'una tecnologia i/o coneixement madur i consistent. Servirà de base a la creació de l'empresa i ha d'oferir una sòlida estructura per al seu sosteniment i desenvolupament a mitjà termini.
 • Comptar amb un equip promotor multidisciplinari, combinant persones amb coneixements científics amb altres especialitzades en la gestió empresarial.
 • Determinar amb efectivitat l'estratègia de protecció de la propietat industrial/intel·lectual.
 • Detectar a temps les oportunitats de mercat i orientar els productes i serveis cap a aquests nínxols.
 • Aconseguir fonts de finançament adequades per a cadascuna de les etapes de l'empresa.
 • Demostrar amb claredat la viabilitat empresarial del projecte.
Anàlisi de viabilitat de la idea de negoci

En finalitzar un treball de recerca, el coneixement generat pot servir de suport per a una idea de negoci, el primer pas seria que ens proporcionara un avantatge que fóra apreciada pel mercat i sostenible en el temps.

Una vegada que tenim seleccionada la nostra idea per a valorar la seua viabilitat hem de sotmetre-la a una anàlisi més profunda per a valorar si podem redactar un pla de negoci sobre la mateixa argumentant els següents punts: 

 1. Tipus de negoci que es desitja crear i sector on es desenvoluparà la seua activitat.
 2. Localització de l'empresa i negoci (país, regió, comarca, població, etc.).
 3. Objecte social.
 4. Clients potencials.
 5. Consumidors finals.
 6. Localització dels clients potencials i dels consumidors finals.
 7. Sectors als quals pertanyen clients i consumidors.
 8. Especificacions del producte o servei.
 9. Necessitats, hàbits i motivacions dels clients.
 10. Els nostres avantatges diferencials.
 11. Comercialització i distribució.
 12. Resultats esperats.
 13. Inversió aproximada.
 14. Rendibilitat esperada de la inversió.
Què és un Pla d'empresa o de negoci i per a què serveix?

És un document on es descriu el pla de viabilitat a mitjà termini (3-5 anys) de l'empresa. Mostra l'estratègia documentada sobre els objectius i plans d'una empresa. 

Descriu el pla de comercialització, projeccions financeres, investigació de mercat, propòsit comercial, el personal clau per a aconseguir els objectius i un cronograma. Per tant, reflecteix la triple dimensió de la viabilitat del projecte: tècnica, comercial i econòmica-financera. 

Un pla de negocis serveix per a plasmar les bases d'una organització, què es busca i planejar les accions de l'empresa per a aconseguir els objectius. És un bon instrument, fruit d'un procés de reflexió, que proporciona visibilitat i control dels escenaris, variables i factors que determinaran la viabilitat de l'empresa.
 

Quins beneficis tinc com a empresa per ser Spin-off de la UV?

El suport institucional a la iniciativa podrà materialitzar-se en, per exemple, el lloguer temporal d'espais durant l'etapa d'incubació, l'aportació de serveis especialitzats (suport en la redacció del pla de negoci, en la cerca de capital llavor i capital de risc, en qüestions relacionades amb la propietat intel·lectual i industrial), la utilització d'infraestructures, i el reconeixement intern i extern de la iniciativa empresarial i la seua difusió corresponent. Aquestes accions de suport tindran un límit temporal de 3 anys, comptats a partir del moment de constitució legal de l'empresa.

La UV exigirà una activitat preferent de relació entre l'empresa i els grups d'investigació de la institució, mitjançant contracte, ús de serveis d'investigació, col·laboració en projectes amb finançament públic o la incorporació de personal estudiant o investigador, entre altres.

Qui pot ser soci/a d'una Spin-off/EBC?

El professorat, el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (funcionari i laboral permanent) i  el personal d'investigació (personal investigador, personal tècnic o personal que realitza funcions de gestió, administració i serveis relacionats amb la investigació, el desenvolupament, la transferència de coneixement i la innovació) pot ser soci sense ser membre de l'òrgan d'administració d'aquestes empreses i participant en un percentatge fins al 10% del capital social de l'empresa. S'ha de comunicar a la universitat per a la seua autorització.

Si la Spin-off/EBC està participada per la UV, llavors podrà ser membre de l'òrgan d'administració d'aquestes empreses i tindre en un percentatge superior al 10% del capital social de l'empresa, sempre que es comunique a la universitat i siga autoritzat. 
 

Si sóc PDI o personal investigador de la universitat i soci/sòcia d'una Spin-off/EBC, puc fer treballs en ella pel mer fet de ser soci/sòcia?

No. Ser soci/sòcia d'una Spin-off/EBC no significa que es puguen fer treballs en ella de manera gratuïta ja que la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats, impedeix l'acompliment d'activitats privades en empreses l'activitat de les quals estiga directament relacionada amb la seua funció pública.

Sí que es podrien fer treballs per a la Spin-off/EBC si aquesta contracta al personal de la universitat mitjançant contractes art. 60 de la LOSU.
 

M'afecta la Llei d'Incompatibilitats per ser soci/sòcia fundador/a d'una Spin-off/EBC?

Sí. La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques estableix limitacions a la possibilitat de l'exercici d'activitats públiques o privades de manera simultània a l'exercici de la funció pública. En concret, l'art. 12.1 de la llei estableix que, en tot cas, el personal comprés en l'àmbit d'aplicació (inclòs el personal de la Universitat) no podrà exercir les activitats següents:

a) Acompliment d'activitats privades en empreses l'activitat de les quals estiga directament relacionada amb la seua funció pública
b) Ser membre de l'òrgan d'administració d'aquestes empreses
c) Exercir càrrecs de tot ordre en empreses concessionàries, contractistes o amb participació o aval del sector públic
d) Participar en un percentatge superior al 10% del capital social de les empreses anteriors

En la pràctica, les situacions contemplades apliquen a la majoria de Spin-off/EBC universitàries, per la qual cosa en principi aquests límits serien aplicables al personal de la universitat promotor de la iniciativa.

En quins casos podria ser membre de l'òrgan d'administració de la Spin-off/EBC i participar en un percentatge superior al 10% del capital social?

Si eres Personal d'Investigació (personal investigador, personal tècnic o personal que realitza funcions de gestió, administració i serveis relacionats amb la investigació, el desenvolupament, la transferència de coneixement i la innovació) i tens un contracte laboral a temps parcial en la Spin-off/EBC segons l'art. 18 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (LCTI) i a més participa la universitat en el capital social de la Spin-off/EBC, llavors podries ser membre de l'òrgan d'administració de la Spin-off/EBC i participar en un percentatge superior al 10% del capital social.

Si eres professorat funcionari dels cossos docents universitaris, Professores i Professors Permanents Laborals o personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, funcionari o laboral amb vinculació permanent, que participa en les entitats o empreses basades en el coneixement participades per la universitat, podries ser membre de l'òrgan d'administració de la Spin-off/EBC i participar en un percentatge superior al 10% del capital social, segons l'art. 61 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU).

Puc demanar una excedència per a treballar en la Spin-off/EBC?

Sí, si eres Personal d'Investigació (personal investigador, personal tècnic o personal que realitza funcions de gestió, administració i serveis relacionats amb la investigació, el desenvolupament, la transferència de coneixement i la innovació) segons l'art. 17 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Sí, si eres professorat funcionari dels cossos docents universitaris, Professores i Professors Permanents Laborals o personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, funcionari o laboral amb vinculació permanent, que fonamente la seua participació en les activitats d'investigació relacionades segons l'art. 61de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari.
 

Puc tindre un contracte laboral a temps parcial en la Spin-off?

Sí, si eres Personal d'Investigació (personal investigador, personal tècnic o personal que realitza funcions de gestió, administració i serveis relacionats amb la investigació, el desenvolupament, la transferència de coneixement i la innovació) segons l'art. 18 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. En aquest cas, i si la universitat participa en el capital social de la Spin-off/EBC, s'alcen les incompatibilitats, permetent ser membre de l'òrgan d'administració de la Spin-off/EBC i participar en un percentatge superior al 10% del capital social.

Formació en emprenedoria del PDI de la Universitat de València

La Universitat de València participa en diferents convocatòries enfocades a l'emprenedoria del PDI, entre altres:

1)    Convocatòria LLamp Techtransfer RUVID, que és una iniciativa de la Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme de la Generalitat Valenciana implementada, entre altres institucions, per la Xarxa d'Universitats Valencianes per al foment de la I+D+i (RUVID). Es tracta d'un programa dirigit a facilitar la creació, creixement i consolidació d'iniciatives empresarials basades en el coneixement que impacten positivament en l'entorn i contribuïsquen a desenvolupar un model productiu orientat cap a la innovació.

La convocatòria ofereix serveis d'acompanyament i mentorització a projectes procedents de les universitats i el CSIC en la Comunitat Valenciana i desplega accions per a afavorir la cultura de l'emprenedoria científica, específicament:

A.    Les accions d'acompanyament i mentorización comprenen: 

• Sessions de mentorització personalitzades segons les necessitats i estat de desenvolupament dels projectes, entre altres, en els següents àmbits: 

 • Producte (proposta de valor)/Mercat. 
 • Regulatòria. 
 • Estratègia de finançament. 
 • Construcció de l'equip. 
 • Legal (estructura societària, IPR). 
 • Comunicació i màrqueting (one pager, pitch, deck, xarxes socials, etc).

• Sessions de coaching per a la preparació d'un investor pitch. 

• Accions de connexió amb l'ecosistema d'inversió. 

 

B.    Les accions de foment de la cultura de l'emprenedoria comprenen: 

• Tallers sobre emprenedoria científica. 

• Webinarios sobre eines professionals per a emprenedors

Més informació.

 

2) Convocatòria LLamp Techtransfer I2CV -Startup València, que és una nova convocatòria que consisteix en un programa d'acceleració per a la selecció i impuls de talent i tecnologies que millor apliquen a les àrees prioritàries i estratègiques definides per la Direcció General d'Emprenedoria de la Generalitat Valenciana, destinat a les comunitats universitàries de la universitats públiques valenciana.

La convocatòria LLamp Techtransfer I2CV ofereix els següents serveis i accions:

 • Mentoring: formació i mentorías especialitzades a fi de madurar la proposta de valor de cada Projecte, incloent: (i) formació especialitzada; (ii) mentoring personalitzat; (iii) coaching tecnològic i (iv) conferències i trobades.
 • Desenvolupament i validació del model de negoci i pla de negoci.
 • Serveis de comunicació: impulsar un canal de comunicació entre el Projecte i el mercat per a aconseguir la seua màxima exposició i posicionament.
 • Formació: durant tot el Programa, el Projecte rebrà formació específica adaptada a les seues necessitats en les principals àrees del negoci, incloent, segons el cas, legal, financer, estratègia, vendes, producte, tecnologia i màrqueting.
 • Ecosistema de les Promotores: podent ser convidades a diversos actes, congressos o esdeveniments dels quals participe qualsevol de les Promotores.
 • Demo Day: en el qual es presente a mercat els Projectes seleccionats, sent aquest un punt de trobada directa amb inversors i responsables dels principals vehicles de finançament.
 • Altres serveis d'acceleració.

Més informació.

Llista de Spin-off de la Universitat de València

 

Spinoff Fyla                            

 

 

                             

 

 

 

                              

 

 

 • ASSOCIACIÓ D'ENTRENAMENT AMB MAJORS (EcM)

Entitat sense ànim de lucre les activitats principals del qual són el desenvolupament de programes d'activitat física i entrenament personalitzat per a poblacions especials concordes amb les necessitats específiques de cada població; al costat d'altres activitats com a reunions i xarrades sobre els beneficis de la pràctica regular d'activitat física programada, classes col·lectives o tallers.

 

 • MATTECO TEAM S.L.

Societat mercantil l'objecte social de la qual consisteix en el desenvolupament i comercialització de productes, processos i serveis associats a l'ús de materials laminars per a la seua aplicació industrial.

 

 • SIMODAR TRAINING SOLUTIONS S.L.

Empresa innovadora de base tecnològica promoguda per la UV, que té com a objecte, entre altres, el desenvolupament i la comercialització de productes i serveis de sistemes d'entrenament d'operadors basats en simulació, emprant les tecnologies descrites en el segon exposant. Es basa en el desenvolupament de models programari per a la simulació d'entorns reals de treball, orientats a la simulació de maquinària d'obra pública.

 

 • OPTICALSENS, S.L. 

Empresa innovadora que té per objectiu oferir solucions amb sensors químics i biomarcadores que satisfacen les necessitats del sector agroalimentari, salut, seguretat higiènica-sanitària, el sector farmacèutic i d'indústria química. L'empresa inicia la seua activitat amb sensors de detecció de drogues de submissió química i sensors de senescència, i treballarà en el desenvolupament de sensors químics i biomarcadores d'alt valor científic i industrial.

Quina diferència hi ha entre una Start-up i una Spin-off/EBC?

La diferència entre aquestes es troba en l'origen del resultat. A Espanya, quan es parla de Spin-off se sol fer referència a Spin-off universitàries basades en resultats propietat de la universitat.

Les Start-up naixen a partir d'idees de negoci innovadores, però no es creen en el si de cap institució.

 

Què és el Business Model Canvas?

És una eina creada per Alex Osterwalder que permet crear models de negoci d'una manera senzilla i gràfica, consisteix a plasmar en un llenç la teua idea de negoci. Es basa en nou mòduls bàsics: segments de clients, proposta de valor, canals, relació amb el client, font d'ingressos, recursos clau, activitats clau, socis clau i estructures de costos. Permet la reflexió d'un plantejament estratègic tenint en compte tots els elements.

Per a més informació pots consultar la secció Altres Recursos d'aquesta pàgina.

On obtindre finançament i suport?

Existeixen diferents fonts de finançament i assessorament per a fer costat a els/as emprenedors/as en la posada en marxa del seu projecte empresarial. L'esquema de finançament d'una Spin-off/EBC depén de la fase de desenvolupament en la qual es trobe. 

Els recursos econòmics que la Spin-off/EBC requereix per a iniciar la seua activitat productiva poden provindre de diferents fonts: promotors del projecte, 3F: family, friends and fools, capital de risc, Business angels, préstecs participatius, subvencions i ajudes, finançament bancari, etc.

Procediment de creació de Spin-off/EBC

Fase 1
Fase 2

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 236/2006

Reglament sobre empreses derivades de la recerca (Spin-Off), a iniciativa del personal de la Universitat de València. (CG 28-XI-2006. Modificat 3-X-2023).

L 14/2011

Llei 14/2011, d´1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació

LO 2/2023

Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari.

L 53/1984

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d´incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

L 28/2022

Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents

ACGUV 328/2023

Reglament de propietat industrial i intel·lectual de la Universitat de València.

 
Gestió empreses basades en coneixement-Spin off
 
 
Manual para redactar el plan de empresa de una Spin-off del Parc Científic de la UV
Creación de empresas de base tecnológica desde los centros públicos de investigac
Autodiagnóstico de actitudes emprendedoras
Plan de empresa
DAFO
Canvas
 
 

Funcions del servei de Transferència i Innovació

 

 

 • Promoció de la creació de Spin-offs/EBC en la Universitat de València
 • Realització d'activitats d'informació i sensibilització, així com tallers formatius sobre el procés de creació i reconeixement de Spin-offs/EBC, entre la comunitat universitària
 • Assessorament i suport als promotors universitaris al llarg del procés de preparació de sol·licituds de reconeixement Spin-offs/EBC basades en resultats d'investigació de la UV
 • Articulació de la participació de la UV en el capital social de les Spin-offs/EBC
 • Articulació de la transferència de coneixement de la UV a la Spin-offs/EBC i del model de relació en matèria d'I+D+i
 • Gestió del procés de reconeixement d'una iniciativa empresarial com Spin-off de la UV
 • Participació i gestió de convocatòries i programes formatius i de mentorización per a la creació i consolidació de Spin-offs/EBC
 • Suport a les Spin-offs/EBC durant les primeres etapes de desenvolupament
 • Seguiment de l'activitat de les Spin-offs/EBC de la UV
 • Participació activa en xarxes nacionals i internacionals de creació i suport a Spin-offs/EBC
Contacte

Servei de Transferència i Innovació

Secció d'Innovació i Valorització

C/ Amadeo de Saboya 4, 46010 València

Universitat de València 

 

sti.innovacion@uv.es

+ info