Universitat de ValènciaRecerca i Transferència Logo del portal

Contractes amb l'administració

Què són els contractes administratius?

Els contractes administratius (licitacions i contractes menors) són eines mitjançant les quals les diferents Administracions Públiques busquen contractar a un tercer i aconseguir així el compliment de les seues finalitats institucionals. Aquesta contractació està subjecta a una regulació específica, fonamentada en la necessitat del control de la despesa pública, així com a garantir la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans i la bona fi del contracte. A Espanya els contractes administratius estan regulats en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

 

La Universitat pot accedir a aquests contractes com a entitat contractada, gràcies a l'empara de l'art. 60 de la LOSU.

Quins avantatges té?

Per a la Universitat, que contribueix a la funció de transferència que és la tercera missió de les universitats, al costat de la docència i investigació, la celebració d'aquests contractes suposa un potent instrument per a facilitar la transferència de coneixement des de la universitat a l'entorn socioeconòmic, ja que possibilita la utilització i l'aprofitament de les capacitats científiques i tècniques dels investigadors universitaris per part de la societat.

 

Per als investigadors, els quals contribueixen al fet que els coneixements generats en la universitat amb fons públics es convertisquen en beneficis socioeconòmics, transformant-los en nous productes o serveis. També suposa beneficis a l'efecte d'avaluació de la seua activitat investigadora i de transferència de tecnologia i, en alguns casos, l'obtenció de complements retributius amb càrrec a l'import contractat amb el tercer. Si, a més, de l'execució dels treballs s'obtenen resultats protegibles, el personal investigador que haja participat tindrà dret a aparéixer com a autor/inventor i, en alguns casos, dret a regalies sempre que es negocie l'explotació d'aquests resultats.

 

Per a les entitats contractants, a més d'aprofitar el potencial investigador de les universitats, afavoreixen la millora dels serveis públics mitjançant la incorporació de béns i serveis amb un alt potencial innovador, es desenvolupa la cultura de la innovació en les entitats públiques i estimulen a l'entorn productiu per a crear nous productes i serveis activant, amb això, el creixement econòmic.

A qui va dirigit?

A tot el personal investigador de la Universitat de València, que complisca els requisits d'investigador o investigadora responsable, interessat a concórrer a una licitació o presentar una oferta a un contracte menor. 

Què necessite abans de començar?

Si alguna administració pública o entitat t'ha contactat per a la realització d'un treball determinat o has identificat la publicació d'una licitació a la qual podries concórrer, comunica't amb la Secció d'I+D+i Contractada del Servei de Transferència i Innovació de la Universitat de València com més prompte millor.

Tipus de contractació administrativa

La LCSP distingeix entre:


Contractes Menors

Aquells que, d'acord amb el que s'estableix amb la LCSP, tenen un valor inferior de 15.000€ (exclòs l'IVA) per a contractes de subministrament o de serveis, i la duració dels quals no puga ser superior a un any ni ser objecte de pròrroga. Els contractes menors s'efectuen per part de les Administracions contractants a través d'un expedient administratiu, on únicament serà necessària l'aprovació de la despesa. Cal tindre en compte que aquestes quantitats són modificades i actualitzades anualment.

En els contractes menors celebrats amb els agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, com és el cas de les Universitats, el límit augmenta a 50.000 euros en contractes de subministrament o de serveis, sempre que no vagen destinats a serveis generals i d'infraestructura de l'òrgan contractant.


Licitacions

Contractes celebrats amb una AP per quantia superior als anteriors en els quals es requereix la tramitació del corresponent expedient, motivant l'entitat contractant la necessitat del contracte i en el qual s'incorpora el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i l'existència de crèdit que han de regir el contracte. Per tant, per a poder accedir a una licitació pública, és necessari seguir el procediment publicat per l'entitat convocant.

Com ja s'ha comentat, gràcies a l'art. 60 de la LOSU, la Universitat de València pot presenta-ser tant a contractes menors com a licitacions, públiques o privades com a entitat contractada.

Què és la compra pública innovadora?

Amb la finalitat d'incentivar la presentació d'ofertes que incorporen solucions innovadores, la LCSP, impulsada per la Llei 2/2011 d'Economia Sostenible i la Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, dóna la possibilitat als poders públics de convocar la contractació de Compra Pública Innovadora (CPI), en la seua modalitat de Compra Pública de Tecnologia Innovadora (CPTI), consistent en la compra pública d'un bé o servei que no existeix en el moment de la compra però pot desenvolupar-se en un període de temps raonable; i en la Compra Pública Precomercial (CPP), que és una contractació de serveis d'I+D en els quals el comprador públic no es reserva els resultats de la I+D per al seu propi ús en exclusiva, sinó que comparteix amb la part contractada els riscos i beneficis de la I+D necessària per a desenvolupar solucions innovadores que superen les que hi ha disponibles en el mercat.

La via de contractació d'aquestes actuacions segueix els mateixos preceptes que la contractació administrativa i es realitza a través de procediments d'adjudicació ordinaris (obert, restringit, negociat) i a través de Contractes de Col·laboració entre el sector públic i el sector privat, mitjançant el procediment de Diàleg Competitiu (per a contractes particularment complexos).

És freqüent veure també en les licitacions, sense especificar si es tracta de CPI, la inclusió de clàusules que afavoreixen aquest tipus de compra, i que solen afectar especialment els criteris de valoració per a l'adjudicació dels contractes, que convé tindre en compte si es vol optar per la licitació.

Quines particularitats té la contractació per part de les Administracions Públiques a les Universitats?

Com qualsevol altra Administració Pública, la Universitat necessita contractar amb tercers determinats serveis per a atendre les seues necessitats de funcionament i el compliment de les seues finalitats d'interés general. Com a ens adjudicadors de contractes, estan subjectes a la legislació en matèria de contractes administratius (LCSP). 

No obstant això, l'art. 60 de la Llei orgànica 2/2023 de 22 de març del Sistema Universitari, en el seu article 60, confereix la possibilitat que la UV puga celebrar contractes amb persones físiques, universitats, o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació. Això possibilita la contractació de les Universitats per part d'altres administracions públiques i universitats.

Així, la Universitat, com a entitat contractant, estarà subjecta a la legislació de tipus administratiu (la LCSP) i, en aplicació de l'art. 60 de la LOSU, en la segona opció, la Universitat, com a entitat contractada, estarà subjecta al dret privat.

Aquesta dualitat confereix a aquests contractes d'una sèrie de particularitats perquè, d'una banda, la Universitat haurà de complir (i demostrar) els requisits continguts en els plecs de les licitacions o en les exigències dels contractes menors i, d'altra banda, la tramitació del contracte, una vegada concedit, serà la mateixa que la d'un contracte art. 60 de la LOSU, estant per tant, subjectes al Reglament pel qual es desenvolupa la normativa per a la contractació d'activitats de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació (ACGUV 172/2022, modificat CG 2-VII-2024).

Qui pot ser IP?

Conforme a l'art. 8 del Reglament pel qual es desenvolupa la normativa per a la contractació d'activitats de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació (CG 11-VII-2022. Modificat CG 2-VII-2024) (ACGUV 172/2022), podrà ser responsable del contracte menor o licitació el PDI doctor de plantilla en situació de servei actiu. En el cas del personal contractat temporalment, haurà de tindre formalitzada la seua vinculació contractual amb la UV en el moment de l'aprovació o resolució favorable de la licitació o del contracte menor, amb una duració prevista igual o superior a la de l'execució d'aquest. 

Els responsables exerciran la direcció dels treballs objecte d'aquest, distribuiran les tasques a realitzar pels membres de l'equip i representaran a aquest. Serà la seua obligació vetlar per l'estricte compliment del contracte o la licitació, així com pel compliment de les obligacions que corresponguen a cadascun dels seus membres i garantir el compliment de qualsevol condició continguda en les bases dels plecs, per al cas de les licitacions, o en les condicions contingudes en la convocatòria i/o resolució del contracte menor.

Els responsables estan obligats, així mateix, a proporcionar quanta informació i documentació els siga requerida per la Gerència i els serveis de gestió amb motiu de les operacions de seguiment, control i rendició de comptes que pogueren dur-se a terme.

Per a més informació, es pot consultar la guia sobre règim de participació en contractes de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació.

Qui pot signar els contractes administratius?

En el cas de contractes menors, el Document d'Oferta ha d'anar subscrit pel vicerectorat amb competències en la matèria, igual que la documentació corresponent als plecs administratius en el cas de licitacions i qualsevol altre document addicional (capacitat d'obrar, solvència econòmica i financera i solvència tècnica, etc.).

Després de l'adjudicació, i en el cas d'haver de signar un contracte, aquesta competència correspondrà al mateix vicerectorat.

Quin és el procediment en la UV?

Quan la UV participe en alguna d'aquestes modalitats contractuals, el personal responsable, haurà de contactar prèviament i com més prompte millor amb la Secció d'I+D+i Contractada per a rebre assessorament i coordinar-se amb aquesta, en vistes a la presentació de la documentació que les diferents entitats contractants puguen sol·licitar. 

En conseqüència, la sol·licitud per a la presentació d'una oferta a un contracte menor o a una licitació pública, haurà de realitzar-se seguint les instruccions següents:

1.- Remetre signats els següents arxius que formaran part de l'expedient electrònic, disponibles en el següent enllaç:

-    Memòria Tècnica.

-    Pressupost estimat. En el document “Recomanacions per a l'elaboració del pressupost en activitats d'I+D+I”, trobarà indicacions per a elaborar el pressupost de l'activitat. Per al cas de contractes menors, l'habitual és presentar una oferta a l'entitat contractant, conforme al model de Document d'Oferta. disponible en web 

-    Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI). Cadascuna de les persones de la UV participants en l'activitat hauran de signar el seu corresponent DACI.

2.- Presentació en la seu electrònica de la documentació esmentada, i emplenar el formulari de la sol·licitud electrònica seguint les instruccions adjuntes.

Enviada la sol·licitud, la Secció d'I+D+i Contractada ho atendrà per rigorós ordre d'entrada, llevat que, excepcionalment, i a causa dels terminis establits per les entitats contractants, es puga alterar l'ordre de tramitació establit. 

Serà condició indispensable per a continuar la tramitació, enviar signada l'Autorització prèvia a la signatura d'un conveni o contracte a l'empara de la legislació universitària vigent, certificada pel Secretari del Departament, Institut Universitari d'Investigació o ERI. 

Així mateix quan el/la responsable tinga adscrita la seua activitat investigadora en un Institut o ERI, haurà de comunicar al Departament al qual tinga adscrita la docència, aquesta autorització, perquè, en el seu cas, el departament es pronuncie. El/la PDI responsable remetrà aquesta comunicació a la Secció d'I+D+i Contractada.

Per part seua, la secció d'I+D+i Contractada s'encarregarà de recopilar la documentació de tipus administratiu i de presentar tota la documentació en la plataforma telemàtica corresponent, en el seu cas.

En el cas de contractes menors, bé per adjudicació directa o en concurrència d'ofertes, aquesta podrà ser mitjançant resolució o document similar, o mitjançant la formalització d'un contracte.

En el cas de les licitacions públiques, el primer pas és assegurar-se que la UV i l'equip investigador compleix amb els requisits de la mateixa (exposats en els plecs) i, en cas de complir-los, procedir amb la preparació de la documentació a presentar. El major conflicte s'estableix per la complexitat de la documentació exigida per a concursar i la impossibilitat de negociar les condicions, ja que es tracta de contractes que vénen daus per les administracions que llancen el concurs, per la qual cosa cal gestionar-lo cas a cas.

En tots els casos, serà necessària la presentació de documentació de tipus administratiu, que variarà en funció de l'entitat contractant.

Per a qualsevol dubte o incidència que sorgisca podeu contactar amb sti.contractada@uv.es.

Qui pot formar part?

Conforme l'art. 6 del (ACGUV 172/2022), poden participar en l'execució dels treballs: 

-    PDI de la UV, funcionari o contractat. 
-    PI de la UV, sempre que ho permeten les normes que regulen el seu finançament. 
-    PDI, funcionari o contractat per altres universitats, amb l'autorització prèvia de la seua entitat, així com investigadors pertanyents a les plantilles d'altres organismes públics o privats, amb autorització expressa del centre corresponent.
-    Col·laboradors eventuals i experts o expertes. En el cas del personal funcionari altres administracions públiques, precisen de la compatibilitat requeriran tindre concedida la compatibilitat expressa.
-    PAS de la UV, en els termes establits per la normativa de la UV i la legislació general vigent.
-    El personal adscrit en els Centres i Unitats Mixtes de la UV, d'acord amb el que estableixen els seus convenis institucionals.

Així mateix, per a la realització de les tasques que exigisquen els treballs, podrà acudir-se a la contractació laboral, de conformitat amb la legislació laboral vigent, així com la normativa interna aplicable.

Per a més informació, es pot consultar la guia sobre règim de participació en contractes de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació.

S'han d'aplicar costos indirectes?

Sí. El ACGUV 172/2022, en el seu art. 27, i l'art. 221 dels Estatuts de la UV estableix que de la quantitat total neta estipulada, la Universitat de València llevarà un percentatge del 20%, que es distribuirà de la següent manera: un 10% en concepte de despeses generals de la institució, un 5% a la disposició del/s responsable/s, que serà ingressada en la clau específica d'investigació genèrica habilitada a aquest efecte, un 4,5% per al departament, institut o ERI al fet que estiga adscrit el responsable interlocutor, i un 0,5% per als departaments, instituts o estructures d'investigació que no hagen signat cap contracte l'any anterior (fons interdepartamental).

Per aquest motiu, per a poder desenvolupar adequadament les activitats contingudes en els treballs a executar, és recomanable que el responsable del contracte o licitació tinga en compte aquest percentatge a l'hora d'elaborar el pressupost i abans de presentar l'oferta de contracte menor o la documentació de la licitació a l'entitat contractant.

És possible percebre complements retributius per la participació en un contracte menor o en una licitació?

Els contractes menors i licitacions que s'adjudiquen a la Universitat de València com a entitat contractada, estan subjectes a l'art. 60 de la LOSU com qualsevol altre contracte, per la qual cosa és possible que el personal que participa puga percebre complements retributius. Aquests complements estan legalment reconeguts en el Reial decret 1930/1984, de 10 d'octubre, modificat pel Reial decret 1450/1989, de 24 de novembre. Anualment és la corresponent a la retribució d'un Catedràtic d'Universitat que ocupe el càrrec de Rector, amb 14 triennis reconeguts i amb 6 avaluacions positives per Mèrits Docents i 6 per Activitat Investigadora, i és una quantitat que s'actualitza anualment.

En funció de la mena de personal, la percepció d'aquestes retribucions es contempla en els arts. 29 i 30 del ACGUV 172/2022. Amb caràcter general, només podran tramitar-se una vegada s'haja verificat el cobrament efectiu de les factures emeses i l'existència de crèdit suficient en la partida pressupostària de l’activitat per a la retribució bruta així com, en el cas d'empleats de la UV adscrits al Règim General de la Seguretat Social, la quota empresarial que corresponga, la qual es prorratejara, en compliment de la normativa de seguretat social.

La retribució bruta es farà efectiva en la nòmina de la Universitat de València, aplicant-se les retencions fiscals i de seguretat social a càrrec del treballador, d'acord amb la legislació vigent.

Els pagaments per la participació del personal docent i investigador, funcionari o contractat per altres universitats, d'investigadors pertanyents a les plantilles d'altres organismes públics, i la de personal col·laborador eventual, experts o expertes, funcionaris o funcionàries d'altres administracions públiques, requeriran tindre concedida l'autorització de compatibilitat per part de les institucions de les quals depenguen. Aquests pagaments es tramitaran d'acord amb les instruccions de la Gerència. 

Per a col·laboracions de persones expertes alienes a la UV per realització de treballs esporàdics i extraordinaris o per hores extraordinàries, s'estarà al que disposa el Reglament d'Execució Pressupostària de la UV.

Per a més informació, es pot consultar:

- Pagament de complements retributius: conceptes a tindre en compte.

- Gràfic del procediment per al pagament de complements retributius i exemples.

- Guia sobre règim de participació en contractes de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació.

Què he de tindre en compte a l'hora d'elaborar el pressupost?

A l'hora d'elaborar el pressupost d'un contracte s'ha de tindre en compte les despeses d'execució del contracte, les despeses generals de la universitat i els impostos aplicables.

A fi d'evitar qualsevol forma que falsege o amenaça de falsejar la competència, el pressupost del contracte ha de reflectir, almenys, la totalitat dels costos del servei més un marge de beneficis raonable, o substituir pels preus de mercat sempre que el seu valor siga conegut i superior a l'import mínim calculat.

Al fil de l'esmentat anteriorment, és molt important tindre en compte, que les entitats contractants revisaran especialment aquelles ofertes anormalment baixes. Encara que això no suposa motiu d'exclusió, és necessari consultar els plecs de la licitació per a tindre-ho en consideració.

Per a elaborar el pressupost, cal considerar els següents tipus de despesa:

1.- Despeses d'execució: 
- Costos de personal: de nova contractació o retribucions complementàries de personal propi.
- Material inventariable: cost dels equips que hagen d'adquirir-se o el cost de l'ús dels equips ja disponibles (amortització).
- Material fungible: consumibles de laboratori i d'oficina, i cost d'aparells de vida útil baixa.
- Viatges i dietes: despeses de desplaçament i dietes pels viatges previstos per a la realització de l'activitat descrita en el contracte. 
- Serveis externs i subcontractació: activitats que s'externalitzen.
- Altres despeses: no recollits en les partides anteriors.

2.- Despeses generals de la UV
Són despeses de difícil imputació al contracte (telèfon, aigua, llum, gas, amortització i manteniment d'edificis, serveis auxiliars comuns, serveis de gestió, etc.). D'acord amb l'apartat 4 de la Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre la gestió econòmica d'activitats d'investigació, desenvolupament i innovació articulades mitjançant convenis i contractes [Referència IUV 7/2019] i conforme al qual s'estableix en l'art. 27 del ACGUV 172/2022 i de l'article 221 dels Estatuts de la UV, en el cas de contractes en l'àmbit d'aplicació de l'esmentat Reglament s'establirà un 20% en concepte de costos indirecte.

3.- Impostos aplicables
Generalment, serà aplicable l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), excepte en activitats de formació que no porten IVA.

Per a més informació, es pot consultar les Recomanacions per a l'elaboració de pressupostos en activitats d'I+D+i.

Què succeeix amb els drets sobre els resultats?

Encara que aquesta informació sol estar continguda en la resolució d'adjudicació d'un contracte menor o en els documents de plecs de les licitacions, per norma general els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els resultats dels treballs pertanyeran a l'entitat contractant, excepte en alguns casos de Compra Pública Innovadora on a vegades es permet la salvaguarda dels drets generats a l'entitat contractada.

 • Els ajustats terminis que solen tindre les licitacions aconsellen, si és possible, informar-se prèviament d'aquelles que ens puguen interessar.
 • Pot fer-se a través de butlletins d'alertes, o consultant directament amb les plataformes de contractació, i és una tasca a dur a terme pel personal responsable o l'equip investigador dels treballs a licitar.

 

 • Una vegada publicada la licitació, haurem de consultar tant l'el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de condicions Administratives Particulars i posar-se en contacte al més prompte possible amb la Secció d'I+D+i Contractada.
 • Aquesta documentació conté informació relativa a les característiques dels treballs a contractar, les condicions de capacitat, solvència, habilitacions especials, entre altres.
 • El personal investigador responsable dels treballs a desenvolupar, assessorat per la Secció d'I+D+i Contractada, prendrà la decisió sobre la conveniència de concórrer a la licitació.
 • En cas que la decisió siga afirmativa, cal preparar en breu termini la documentació tècnica i l'administrativa.
 • En general, la memòria tècnica i l'oferta econòmica seran a càrrec del personal investigador responsable. La resta de documentació administrativa serà a compte de la Secció d'I+D+i Contractada.
 • És necessari treballar de manera coordinada i amb suficient antelació per a evitar imprevistos d'última hora.
 • És possible que durant el procés d'adjudicació, es requerisca informació addicional. Depenent del sol·licitat, correspondrà al personal investigador o a la Secció d'I+D+i Contractada la preparació de la documentació per a l'esmena.
 • Si finalment l'oferta ha sigut la millor valorada, el més habitual és que requerisquen que s'acredite les condicions de capacitat i solvència per a procedir amb la contractació. Correspon a la Secció d'I+D+i Contractada aquesta tasca, si no s'ha dut a terme en la fase anterior.
 • Superat aquest tràmit, l'adjudicació serà definitiva. La Secció d'I+D+i Contractada disposa de 5 dies per a revisar i signar el contracte, formalitzant la relació contractual amb l'entitat contractant.
 • La Secció d'I+D+i Contractada tramitarà l'expedient conforme als procediments habituals d'un contracte art. 60 LOSU (alta en la base de dades, obertura específica, registre del contracte...). Per part seua, l'equip investigador, desenvoluparà els treballs compromesos en els plecs de contractació i en la memòria tècnica presentada, durant el temps de duració del contracte i de la seua pròrroga, si n'hi haguera.
 • La finalització de l'expedient i la liquidació del romanent es durà a terme de la forma habitual.

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 172/2022

Reglament pel qual es desenvolupa la Normativa per a la contractació d'activitats de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació. (CG 11-VII-2022. Modificat CG 2-VII-2024).

IUV 7/2019

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre la gestió económica d'activitats d'investigació, desenvolupament i innovació articulades mitjançant convenis i contractes

L 9/2017

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 
 
 

Altres recursos

PLACE
NASA
NASA
 
 

Funcions del servei de Transferència i Innovació

 

El Servei de Transferència i Innovació, a través de la Secció d'I+D+i Contractada assessora durant tot el procediment de contractació pública en el seu aspecte econòmic (elaboració del pressupost); administratiu ((solvència i capacitat) o tecnicoeconòmic d'interpretació de plecs.


Igualment, la Secció s'encarrega de presentar la documentació a les plataformes electròniques de les entitats contractants i realitza el seguiment de l'oferta fins a la seua resolució (atenció a esmenes i requeriments posteriors a la presentació d'ofertes), després de la qual cosa, en cas d'adjudicació (preparació de la documentació acreditativa i revisió i signatura del contracte, en el seu cas), tramita l'expedient del contracte en la UV.

Contacte

Servei de Transferència i Innovació

Secció d'I+D+i Contractada

C/ Amadeo de Saboya 4, 46010 València

Universitat de València 

 

sti.contratada@uv.es

+ info