Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Càtedres institucionals i d'empresa

Càtedres institucionals i d'empresa

Les càtedres representen vies de col·laboració amb objectius amplis en docència, investigació, transferència de tecnologia i coneixement i divulgació. Compten amb el suport econòmic d'entitats col·laboradores, que es beneficien del seu acostament a la investigació i al coneixement generat en la Universitat.

 

Les Càtedres Institucionals i d'empresa de la Universitat de València (Catèdres de la Universitat) es van crear en 1993 com a instrument per a canalitzar les col·laboracions a mitjà i llarg termini de la Universitat de València amb institucions, empreses i organitzacions externes, tant públiques com privades, en qualsevol camp de coneixement.

 

Per les seues característiques estructurals, les Càtedres de la Universitat permeten aconseguir una col·laboració acadèmica estable i d'ampli espectre que estén les seues activitats a tots els àmbits d'activitat universitària: la docència, la investigació, la innovació i la difusió de la ciència, la tecnologia i la cultura.

 

Aquesta estratègia es fonamenta, d'una banda, en l'art. 64.e. de la Llei 2/2001, de 4 de març, d'Economia Sostenible, i en el que es disposa en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, modificada pel Reial Decret llei 6/2023, de 19 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, que reconeix com a tal les donacions i aportacions realitzades a favor de, entre altres entitats, les universitats públiques i, d'altra banda, en l'exercici de les funcions i de l'autonomia universitària establides en la Llei orgànica 2/2023 de 22 de març, del Sistema Universitari, que indica que les universitats poden crear estructures específiques que actuen com a suport a la investigació, la docència i la transferència de coneixement.

 

D'altra banda, aquesta iniciativa conjunta es fonamenta també en les finalitats recollides en els Estatuts de la Universitat de València i en el compliment, per part de les institucions, entitats, organitzacions i de les empreses, de les seues finalitats fundacionals i dels principals eixos d'acció en matèria de responsabilitat social corporativa.

 

Les càtedres de la UV es regulen mitjançant el Reglament per a la creació i funcionament de les càtedres de la Universitat de València, ACGUV 267/2017, modificat per ACGUV 293/2023 del Consell de Govern de 9 de novembre de 2023 (d'ara en avant Reglament de Càtedres de la UV).

Quins avantatges té?

Enfront d'altres formes de col·laboració habituals en les universitats com els contractes a l'empara de l'art. 60 de la Llei orgànica del Sistema Universitari, o la col·laboració en projectes competitius de finançament públic, les càtedres universitàries no es limiten a la cooperació en un projecte específic, sinó al suport, durant un període de temps establit, a una àrea científic tecnològica determinada i a altres actuacions en el camp de la formació, la difusió, la transferència del coneixement i el suport a la investigació en una àrea temàtica concreta, més pròxima als objectius dels proponents. Aquest tipus de col·laboració presenta indubtables avantatges per a la Universitat, que té l'oportunitat de disposar d'una manera més estable de finançament per a línies d'investigació, d'instruments de formació d'estudiants i investigadors, intercanvi de personal, difusió de la ciència i moltes altres accions de clar interés científic. Permet també a la Universitat potenciar les seues funcions d'investigació i transferència a la societat, per a la millora del benestar i la competitivitat mitjançant iniciatives de col·laboració amb el sector públic i privat.

 

Per a les entitats col·laboradores, les càtedres permeten l'acostament a la investigació i al coneixement generat en la Universitat, la col·laboració amb grups d'investigació i innovació i la possibilitat de col·laborar en la formació de l'alumnat perquè coneguen la realitat empresarial perquè, quan s'integren en ella, el procés siga més ràpid.

 

Altres avantatges per a les entitats col·laboradores són la millora de la imatge i del perfil innovador de l'entitat, la participació en esdeveniments institucionals relacionats amb la càtedra i l'associació de la seua marca com a entitat col·laboradora amb la Universitat de València. Cal destacar, així mateix, que les quantitats aportades a la càtedra es computen com a despesa deduïble, conforme a l'art. 25 de la Llei 49/2002.

A qui va dirigit?

Com que les càtedres permeten escometre diverses activitats de manera conjunta en un període prolongat en el temps, van dirigides al personal de la Universitat de València amb vinculació permanent, interessat a col·laborar en un ampli espectre d'activitats amb entitats públiques i privades que finançaran i donaran suport a aquestes actuacions en l'àmbit de la seua àrea d'activitat.

Què necessite abans de començar?

Si alguna entitat t'ha contactat per a iniciar una col·laboració que contemple diverses activitats d'interés comú, i està interessada a finançar-les, comunica't amb la Unitat de Càtedres del Servei de Transferència i Innovació de la Universitat de València com més prompte millor a fi d'estudiar instruments de col·laboració, inclosa la possible creació d'una càtedra.

Tipus de càtedres
 • Càtedres institucionals: patrocinades per institucions públiques. 
 • Càtedres d'empresa: se centren en una àrea de coneixement relacionada amb l'activitat empresarial que desenvolupa l'empresa patrocinadora i solen portar associat el nom de l'empresa que les finança.
 • Aules universitàries: orientades al desenvolupament d'activitats de formació, divulgació i transferència del coneixement, excloent específicament activitats d'I+D+I.
Activitats que es poden desenvolupar en el marc d'una càtedra

El conjunt d'activitats que es poden desenvolupar en el si d'una càtedra és molt àmplia:

 • Activitats de foment a l'estudi:
  • Dotació de premis
  • Pràctiques d'estudiants en l'empresa o institució
  • Conferències, seminaris i jornades
  • Incentivació de la col·laboració i cooperació educativa
  • Col·laboració en el disseny i impartició de programes de formació permanent
  • Realització de tesis doctorals, projectes de final de carrera, de final de grau i de màster en cooperació amb l'empresa o institució
  • Beques, ajudes i contractes predoctorals i postdoctorals en el si de la càtedra
    
 •  Activitats culturals i de difusió:
  • Elaboració de treballs d'innovació i de difusió de la ciència i la tecnologia
  • Realització de jornades de divulgació científica i tecnològica
  • Impuls a la realització de publicacions sobre temes d'interés
  • Organització d'activitats de difusió cultural, científica, tècnica, social o humanística
  • Promoció d'esdeveniments científics, tècnics i artístics
    
 • Activitats de recerca i desenvolupament
  • Desenvolupament conjunt de línies d'investigació i innovació d'interés comú
  • Cooperació per a participar en projectes nacionals i internacionals
  • Realització de treballs de caràcter científic, tecnològic humanístic o artístic, així com activitats específiques de formació, tal como estableix l'art. 60 de la Llei Orgànica del Sistema Universitari

Qualsevol altra activitat que siga d'interés general per a l'estudiantat i per a la comunitat universitària en l'àmbit de la finalitat de la càtedra.

La dotació màxima per a la realització de les activitats contemplades en l'últim punt, si és el cas, no podrà superar el 40% de l'import total de la càtedra.

Diferències amb els contractes art. 60 de la LOSU

La Llei 49/2002 de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al Mecenatge, en el qual s'assenten les Càtedres de la UV, indica que les donacions regulades en aquesta llei són una sustentació financera o material aportat sense contrapartida directa per part del beneficiari per a l'exercici d'activitats que presenten un caràcter d'interés general. 

Les càtedres tenen una funció institucional que va més enllà de la seua concreció en un acord econòmic i són l'expressió d'una voluntat de col·laboració entre la UV i una o diverses entitats. Per tant, és important distingir aquesta col·laboració de les prestacions de servei que es poden articular entre la UV i una empresa o entitat.

Qui pot ser promotor de la iniciativa en la UV?

Segons el Reglament de Càtedres de la UV , la iniciativa per a la constitució d'un mecenatge o patrocini a través d'una càtedra la presentarà un membre del personal de la UV amb vinculació permanent, sempre que el seu àmbit de responsabilitat de gestió i/o docent o investigadora tinga relació amb l'àmbit d'activitat de la càtedra, el qual haurà d'actuar com a persona de contacte i responsable de la proposta mentre es constitueix formalment la càtedra.

El professorat ajudant doctor podrà codirigir una càtedra o aula universitària, sempre sota la tutela d'un director o directora amb vinculació permanent.

Segueix-nos

Els convenis de les càtedres: contingut mínim i duració

El procediment de creació de la càtedra es realitza mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'entitat i la Universitat de València.

El conveni pel qual es creen les càtedres de la UV ha de redactar-se d'acord amb el recollit en el capítol V de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic o la legislació vigent sobre la matèria. És, per tant, un conveni administratiu. 

Ha de contindre, almenys, els següents aspectes: denominació de la càtedra; objectius; activitats a desenvolupar; duració del conveni i mecanismes de renovació i denúncia; dotació econòmica amb la qual la càtedra desenvoluparà les seues activitats; compromís de les parts de difusió de l'existència i activitats de la càtedra; normes d'ús de la imatge de la UV.

Els convenis hauran de tindre una duració determinada, que no podrà ser superior a quatre anys, llevat que normativament es preveja un termini superior. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni podran acordar unànimement la seua pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seua extinció.
Si es tracta de càtedres que compten amb finançament públic, en el conveni hauran de quedar, a més, reflectits aspectes com ara: costos elegibles, forma i termini de justificació, terminis d'execució, avançament de la subvenció o la seua forma de pagament.

El conveni de creació de la càtedra reflectirà el caràcter desinteressat de l'aportació de l'entitat col·laboradora i serà subscrit pel rector o rectora, en cas de la Universitat de València i, en el cas de l'entitat col·laboradora, per la persona designada per aquesta amb suficients poders per a la signatura.
 

Les càtedres institucionals amb subvenció pública: particularitats

Algunes càtedres institucionals són finançades a través de subvencions directes o línies nominatives que atorguen les Administracions Públiques, en el compliment d'un servei públic d'interés per a l'Administració atorgant.

Estan previstes nominativament en els pressupostos de l'administració pública on apareix la quantitat concedida, i les condicions per a la seua execució es detallen en els termes recollits en els convenis o resolucions de concessió i en la normativa reguladora d'aquestes subvencions. En el marc d'aquestes càtedres, les activitats a desenvolupar hauran de complir finalitats d'interés públic, social, econòmic o humanitari.

Es tracta per tant de subvencions, que es poden renovar anualment i les despeses de les quals han de justificar-se adequadament dins del termini i en la forma escaient. Les activitats a desenvolupar, els costos elegibles, la forma i termini de justificació, els terminis d'execució (que solen estar compresos entre l'1 i el 31 de cada any), o la forma de pagament, entre altres aspectes, estan reflectits en un conveni de caràcter administratiu, subscrit entre l'ens públic finançador i el rector o rectora de la UV.

La gestió econòmica de les càtedres institucionals s'assembla a la d'un projecte competitiu amb finançament públic, perquè es regeix, entre una altra normativa, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, si bé presenten algunes peculiaritats com, per exemple, l'obligació de donar adequada publicitat i difusió de la subvenció i de l'ens finançador, el compliment de la normativa relacionada amb la transparència, i la regulació d'una comissió de seguiment la funció del qual serà la de supervisar les activitats compromeses en el marc del conveni i que es reunirà una o diverses vegades a l'any. A més, per a la creació i funcionament de les càtedres institucionals de la UV hauran d'estar al que es disposa en el Reglament de Càtedres de la UV.

Òrgans de gestió de les càtedres

Per a la direcció, l'execució i el seguiment de les activitats a dur a terme, les càtedres de la UV han de disposar, almenys, d'una comissió mixta de seguiment i d'una direcció de la càtedra, sense perjudici que puguen nomenar-se altres òrgans de govern, sempre que es justifique la seua necessitat i s'especifiquen les funcions, la composició i, en el seu cas, la relació amb la resta d'òrgans.

La comissió mixta de seguiment és l'òrgan màxim de direcció de la càtedra, responsable de l'aprovació de les línies d'actuació i pressupost, així com del seguiment de l'execució de les activitats de la càtedra. S'integra per un nombre igual de representants de la UV i de les entitats patrocinadores, designats per aquestes i formen part, en el cas de la UV, el vicerectorat amb competències delegades del rector/a per a la gestió de les càtedres de la UV o persona en qui delegue.

La comissió mixta haurà de constituir-se en el termini d'un mes a partir de l'entrada en vigor del conveni de creació, i en aquesta reunió, com a mínim, ha d'acordar-se la constitució i la proposta de nomenament de la direcció de la càtedra i l'aprovació, en el seu cas, del seu programa anual i de la memòria anual econòmica i d'activitats.

El Director o Directora de la Càtedra és responsable de la gestió i execució acadèmica i econòmica i actua com a nexe entre la representació institucional de les parts que han subscrit el conveni de col·laboració per a la creació de la càtedra.

La Direcció de la Càtedra serà nomenada, a proposta de la Comissió Mixta, pel Rector o Rectora de la Universitat de València.

El càrrec de Director o Directora de la Càtedra s'exerceix pel període de duració del conveni, i correspon la proposta de renovació o substitució a la comissió mixta de seguiment.

Aportacions de les entitats patrocinadores

Conforme al Reglament de Càtedres de la UV, per al compliment dels objectius i el desenvolupament de les activitats previstes en el marc de la càtedra, les entitats col·laboradores han de comprometre's a realitzar una aportació econòmica mínima de 30.000 euros anuals. El conveni de creació de la càtedra ha de contindre les fonts de finançament i la forma i terminis en els quals s'han de fer efectives aquestes aportacions.

L'aportació mínima necessària per a la creació d'una aula universitària serà de 15.000 euros anuals.

Sense perjudici del qual disposa la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o la legislació vigent sobre la matèria, el tractament fiscal de les aportacions de les entitats realitzades d'acord amb el conveni de creació de la càtedra ha de ser el que corresponga, d'acord amb la legislació vigent, al contingut de les activitats a desenvolupar i als contractes derivats de les activitats de la Càtedra.

Què succeeix amb els drets sobre els resultats?

La titularitat sobre els resultats obtinguts en el marc d'una càtedra es definirà en el conveni de creació de la càtedra o mitjançant acords específics, d’acord al que estipula la normativa vigent. En cas de no establir-se, aquests drets pertanyeran a la Universitat de València.

S'han d'aplicar costos indirectes?

En les càtedres institucionals o d'empresa i sempre que les condicions de l'entitat finançadora ho permeten, es practicarà una retenció del 10% dels ingressos per a compensar les despeses generals de la UV, a més de la retenció addicional, si és el cas, per a les gratificacions per direcció de càtedres, conforme al que s'estableix en la normativa de la UV. 
 

És possible percebre complements retributius en concepte de direcció de càtedres?

Per la direcció de càtedres institucionals i d'empresa, i sempre que les condicions de l'entitat finançadora ho permeten, es podrà obtindre una compensació econòmica en concepte de treballs extraordinaris, tant per la seua naturalesa com per l'horari, l'import màxim del qual no podrà excedir del 10% dels ingressos externs obtinguts durant l'any de finançament de la càtedra, fins a un màxim anual per càtedra de 3.000 €. Aquestes gratificacions hauran de sol·licitar-se pel Director/a de la càtedra al vicerectorat que tinga delegada la competència relativa a les càtedres institucionals i d'empresa i s'abonaran amb l'autorització prèvia de la Gerència. D'aquesta gratificació es practicarà, si és el cas, una retenció addicional corresponent al 10% de l'import de la retribució sol·licitada en la clau específica de la càtedra.

Del crèdit disponible per a la retribució es retindrà la quota empresarial (només en el cas dels empleats del Règim General de la Seguretat Social als quals li siga aplicable aquesta quota, la qual es prorratejara, en compliment de la normativa de seguretat social). 

L'import resultant constituirà la Retribució que s'inclourà en la nòmina, a la qual s'aplicaran les retencions d'IRPF i les cotitzacions socials a càrrec del treballador que procedisquen legalment.

Per a més informació, es pot consultar: Pagament de complements retributius: conceptes a tindre en compte i Gràfic del procediment per al pagament de complements retributius i exemple.

Referència Normativa Document(s)
L 49/2002

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo

L 2/2011

Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible

L 38/2003

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

L 20/2018

LLEI 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana

ACGUV 267/2017

Reglament per a la creació i funcionament de les Càtedres de la Universitat de València. (CG 31-X-2017. Modificat 9-XI-2023)

IUV 1/2018

Instruccions per a la tramitació de subvencions i premis a concedir per la Universitat de València

 
Càtedres institucionals i d'empresa

Altres recursos

Notícies i novetats
Directori
Coneix les càtedres de la UV
Ajudes i premis
 
 

Funcions del servei de Transferència i Innovació

 

Des del Servei de Transferència i Innovació, la Unitat de UVcàtedres es configura com un recurs excepcional per a la col·laboració entre la Universitat de València i la societat, prestant els següents serveis:

 • Reunions de coordinació: programació de reunions tècniques per a donar a conéixer els diferents serveis de suport, facilitar el seu accés i optimitzar-los amb caràcter personalitzat.
 • Negociació i gestió de convenis: inclou la negociació, redacció, revisió i seguiment jurídic-administratiu dels convenis de creació i renovació de càtedres.
 • Tramitació de premis i ajudes: suport tècnic i col·laboració en la gestió de convocatòries institucionals de premis i ajudes de les diferents càtedres.
 • Difusió d'activitats: el Servei de Transferència i Innovació facilita la difusió institucional i l'arxiu de les notícies que generen les activitats de les càtedres, a través del següent formulari.
 • Microsites per a cada càtedra: creació d'un microsite personalitzat vinculat a la web institucional del programa UVCàtedres on recollir informació rellevant de la càtedra.
 • Eines de treball: servei de suport a la creació d'eines tecnològiques indispensables: correu corporatiu, emmagatzematge en nubeUV, etc.
 • Xarxes Socials: difusió de les activitats de les càtedres a través de les xarxes socials del programa UVCàtedres.
Contacte

Servei de Transferència i Innovació

UVCàtedres

C/ Amadeu de Savoia 4, 46010 València

Universitat de València