Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

PLAÇA

  • Nom: Constitució borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil valorització de la investigació en ciències bàsiques i tècniques
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Escala: Escala tècnica superior d'investigació
  • Tipus d'administració: Administració especial

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Des del 2 d'octubre fins al 17 d'octubre de 2018. S'amplia el termini des del 18 d'octubre fins al 24 d'octubre de 2018
  • Sol·licitud

LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS

  • Llista provisional
  • Termini subsanació. Llista provisional: Des del 6 de novembre fins al 12 de novembre de 2018

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS, EXCLOSOS I CONVOCATÒRIA PROVA TEÒRICA

PROVES SELECTIVES

Finalitzat el procés de selecció, i d’acord amb la base setena de la convocatòria, es conformarà, amb les persones aspirants que l’hagen superat, una borsa de treball provisional. Tota la informació de la borsa de treball esmentada, podrà trobar-se a l’adreça https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pas/ca/personal-tecnic-administracio/borses-treball/informacio-general-1285919261471.html,

Una vegada publicada la borsa provisional en aquesta adreça, s’obrirà un termini de 5 dies hàbils per a que les persones interessades acrediten els requisits exigits en la convocatòria.

Finalitzat aquest termini, la borsa es constituirà de manera definitiva.