Referència Normativa Document(s)
Directiva UE 2016/2102

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.

L 9/2017

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L 40/2015

Ley 40/2015, d'1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

L 19/2013

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L 18/2011

Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicación en l'Administració de Justícia.

L 27/2007

Llei 27/2007, de 23 d'octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordo-cegues.

L 34/2002

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico

RD 1112/2018

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

RD 1514/2007

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad

NORM_Recomanacions_W3C

Pautes d'accessibilitat al contingut web (WCAG) 2.1

DUE_2018/1524

Decisió d'execució de la Comissió Europea per la qual s'estableix una metodologia de seguiment i les disposicions per a la presntació d'informes per part dels Estats membres de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.