La Unitat Web i Màrqueting (UWM), com a Unitat Responsable d'Accesibilitat de la Universitat de València, realitza revisions del compliment dels requisits d'accessibilitat establerts a la fase de disseny dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils i, a més a més, posteriorment en la fase d'implementació i publicació.

Quan es posa en funcionament el lloc web o l'aplicació, la UWM realitza revisions periòdiques del compliment dels requisits d'accessibilitat amb la finalitat de garantir el manteniment del seu compliment al llarg del temps.

Especialment, la UWM té en compte el cas dels continguts afegits o modificats al llarg del cicle de vida dels llocs webs, així com de les actualitzacions tecnològiques i de les aplicacions per a dispositius mòbils.

Les revisions d'accessibilitat abasten tots els requisits eixigits i tenen en consideració els aspectes de revisió automàtica i els de revisió manual experta. Els resultats es recullen en un informe de revisió d'accessibilitat.

La UWM utilitza els models de revisions del Portal d'Administració Electrònica de l'Estat. Aquestes revisions respecten les condicions mínimes exigides per a les revisions en profunditat d'un lloc web o aplicació mòbil establertes per la metodologia europea.

La UWM certificarà el compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 en els llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils per una entitat de certificació, la competència tècnica de la qual haja sigut reconeguda formalment per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) o per un altre organisme nacional d'acord amb el Reglament (CE) nº 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008.

La primera revisió d'accesibilitat s'ha realitzat en l'any 2019 i en el cas de les aplicacions mòbils es farà al llarg de 2020 i abans del 20 de setembre de 2021.