Informació sobre l'autorització d'estudis. Documents i procediment de sol·licitud

Tipus de situacions

 1. Estudiants de mobilitat o intercanvi i de programes de cooperació de la Universitat de València
 2. Estudiants de mobilitat o nacionalitat no comunitària procedents d'Universitats de països de la Unió Europea
 3. Estudiants estrangers que cursen estudis oficials de la Universitat de València
 4. Estudiants de mobilitat de tercers països (No UE)  que venen a la Universitat de València amb el seu passaport i sense visat d'estudis

  

1. Estudiants de mobilitat o intercanvi i de programes de cooperació de la Universitat de València

Una vegada en Espanya,

 • Inicial:

-si l'estada és superior a 180 dies, s'ha de tenir un visat de 90 dies, i dins del primer mes en Espanya,  caldrà SOL·LICITAR CITA en la Comissaria de Policia que tramitarà el TIE (Targeta d'Identificació d'Estrangers);

-si, pel contrari, l'estada és inferior a 180 dies, el visat cobrirà tot aquest període i, per tant, no caldrà realitzar cap tràmit.

 • Altres:

Estudiants amb beca de programes de cooperació o màster de 2 anys: ampliació de la data de caducidat de l'estada per estudis en Espanya (AES)

 • Si la beca del programa de cooperació o el máster de la UV és superior a un any, cal contactar a aquest Servei de Relaciones Internacionals ABANS de sol·licitar la cita en la comissaria de policia per a l'obtenció del TIE, i presentar les còpies de:

1.         Passaport en vigor, amb la filiació i les dates de vigència. Generalment sol estar en un sol full format per dos parts cosides per la meitat i que són indivisibles.

2.         Visat d'Estudiant, que l'autoritza a entrar en Espanya, amb el segell d'entrada (hauria d'estar segellat en el visat, però en ocasions está en altra pàgina)

 • Renovació d'estades per estudis

1.         Sol·licitud en model EX00, degudament complimentada i firmada per l'interessat/da.

2.         Taxa pagada del  model 790, codi 052 –entregar l'exemplar per a l'Administració. Cal seleccionar l'opció “1.3 Pròrroga de l'autorització d'estada per estudis”.

3.         Còpia del TIE que es vol renovar.

4.         Còpia del passaport en vigor i del full del visat d'entrada. Còpia del full amb la filiació i les dates de vigència i del full del visat amb el segell d'entrada en Espanya (aquest darrer en cas de primera renovació)

5.         Empadronament, si es canvia de domicili

6.         Certificat de matrícula

7.         Certificat d'aprofitament del curs anterior (certificat de notes, o un certificat signat  pel director o directora del programa de postgrau)

8.         Mitjans econòmics:

 • Certificat de Beca, indicant el període a cobrir i la quantitat econòmica
 • Certificat Bancari de titularitat que incloga les transferències rebudes durante el curs anterior,  on conste el remitent i el saldo mitjà.
 • Acta notarial d'assumpció  de responsabilitats económiques, allotjament i manutenció, actualitzada y quantificada. En aquesta acta, el notari/a haurà de certificar que l'interessat compta amb els mitjans econòmics suficients per a fer-se càrrec de la quantitat compromesa.  En cas de procedir de l'estranger caldrà que estiga traduïda (per un traductor/a jurat/ada) i apostillada.

9.        Certificat d'una assegurança mèdica pública o privada, que cobrisca els riscs normalment assegurats als ciutadans espanyols, sense límits, copagament o carències. Per a aquesta finalitat, les assegurances de viatge no són válides.

Si ets estudiant Erasmus o de Programa Internacional amb una estada semestral, i el teu visat inicial és per a 180 dies, però desitges prorrogar-lo per a realitzar un estada d'un any académic complet, a més a més de la documentació anterior hauràs de presentar també:

 • Certificat metge que mencione explícitament que no es pateix cap malaltia susceptible de tindre repercusions greus en la salut pública. Aquest certificat no pot tenir una antiguitat superior al tres mesos.
 • Certificat d'antecedents penals expedit pel país de residència legal dels darrers cinc anys. Ha d'estar legalitzat o apostillat segons el cas i –en el seu cas- traduit per un traductor/a jurat/ada. Aquest certificat no pot tenir una antiguitat superior al tres mesos.

Estudiants Erasmus Nacionals de la Unió Europea

Els ciudatadans dels Estats membres de la Unió Europea i de la resta d'Estats que formen part de l'Acord sobre el Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein), que realitzen una estada Erasmus en Espanya superior a 3 mesos estan obligats a sol·licitar personalment la inscripció en el Registre Central d' Estrangers. Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se en la Comissaria de Bailen (C/ Bailen, 9 – Valencia),en el termini de 3 mesos des de la data  en Espanya. Les cites per a la comisaria están disponibles els divendres de 9.30 a 11.30 hores.

Més informació en la página del Ministeri

Accés al Formulari de sol·licitud d'inscripció en el Registre Central de Estrangers_Residència ciudatadà de la UE (RD 240/2007)

Accés a la Taxa model 790. Codi 012 .Per al pagament de la taxa marcar en l'apartat "Targetes d'identitat de estrangers (TIE) i certificats de registre de residents comunitaris" la casella: "Certificat de registre de resident comunitari o Targeta de residència de familiar d'un ciutadà de la Unió" -


2. Estudiants de mobilitat de nacionalitat no comunitària procedents de Universidades de països de la Unió Europea

Si tens un Permís de residència per a estudis o visat d'estudis en un país de la UE, no caldrà que sol·licites un nou visat.

Abans d'arribar a Espanya, has d'enviar per correu electrònic a visados@uv.es, els següents documents:

 

- Còpia del passaport (ha d'estar en vigor durant tota l'estada en Espanya)

- Còpia del permís de residència / visat per a estudis (ha d'estar en vigor durant tota l'estada en Espanya)

- Acreditació d'estar realitzant part dels estudis en el marc d'un programa de la UE ( carta de nomenament emesa per la universitat d'orígen)

- Carta d'acceptació de la  Universitat de València (pot obtindre's a través de la plataforma d'administració electrònica de la Universitat de València entreu)

- Emplenar sols l'apartat DATOS DEL ESTUDIANTE del següent enllaç  formulari

En cas de no haver enviat els documents abans de vindre a Espanya, ho podràs fer posteriorment en un termini màxim d'um mes des de la data d'entrada en el país.

Des del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació s'enviaran els documents a l'Oficina d'Estrangeria i t''informarem un cop estiguen registrats.

Has de tenir en compte que si el permís de residència en el país d'on vens no és d'estudis, cal que et comuniques amb l'ambaixada d'Espanya per tal de confirmar si és necessari sol·licitar un visat.

Trobaràs més informació en la pàgina web del Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya cercant l'ambaixada espanyola corresponent en el  teu país.


3. Estudiants estrangers que cursen estudis oficials de la Universitat de València i que no són estudiants de mobilitat

Una vegada s'arriba a Espanya,

 • Inicial:

-si l'estada és superior a 180 dies, s'ha de tenir un visat de 90 dies, i dins del primer mes en Espanya,  caldrà SOL·LICITAR CITA en la Comissaria de Policia que tramitarà el TIE (Targeta d'Identificació d'Estrangers);

-si, pel contrari, l'estada és inferior a 180 dies, el visat cobrirà tot aquest període i, per tant, no caldrà realitzar cap tramit.

 • Información sobre renovación de estancias por estudios. Documentación:

Si no eres estudiant d'intercanvi amb un programa gestionat pel Servei de Relacions Internacionals i Cooperació o si no eres beneficiari\ària d'una beca de cooperació Lluís Vives, hauràs de fer el tràmit directament pel teu compte i presentar els documents per un dels següents mitjans: formes de presentar la sol·licitud

1.         Sol·licitud en model EX00, degudament complimentada i firmada per l'interessat/da.

2.         Taxa pagada del  model 790, codi 052 –entregar l'exemplar per a l'Administració. Cal seleccionar l'opció “1.3 Pròrroga de l'autorització d'estada per estudis”.

3.         Còpia del TIE que es vol renovar.

4.         Còpia del passaport en vigor i del full del visat d'entrada. Còpia del full amb la filiació i les dates de vigència i del full del visat amb el segell d'entrada en Espanya (aquest darrer en cas de primera renovació)

5.         Empadronament, si es canvia de domicili

6.         Certificat de matrícula

7.         Certificat d'aprofitament del curs anterior (certificat de notes, o un certificat signat  pel director o directora del programa de postgrau)

8.         Mitjans econòmics:

 • Certificat de Beca, indicant el període a cobrir i la quantitat econòmica
 • Certificat Bancari de titularitat que incloga les transferències rebudes durante el curs anterior,  on conste el remitent i el saldo mitjà.
 • Acta notarial d'assumpció  de responsabilitats económiques, allotjament i manutenció, actualitzada y quantificada. En aquesta acta, el notari/a haurà de certificar que l'interessat compta amb els mitjans econòmics suficients per a fer-se càrrec de la quantitat compromesa.  En cas de procedir de l'estranger caldrà que estiga traduïda (per un traductor/a jurat/ada) i apostillada.

9.        Certificat d'una assegurança mèdica pública o privada, que cobrisca els riscs normalment assegurats als ciutadans espanyols, sense límits, copagament o carències. Per a aquesta finalitat, les assegurances de viatge no són válides.

Si ets estudiant Erasmus o de Programa Internacional amb una estada semestral, i el teu visat inicial és per a 180 dies, però desitges prorrogar-lo per a realitzar un estada d'un any académic complet, a més a més de la documentació anterior hauràs de presentar també:

 • Certificat metge que mencione explícitament que no es pateix cap malaltia susceptible de tindre repercusions greus en la salut pública. Aquest certificat no pot tenir una antiguitat superior al tres mesos.
 • Certificat d'antecedents penals expedit pel país de residència legal dels darrers cinc anys. Ha d'estar legalitzat o apostillat segons el cas i –en el seu cas- traduit per un traductor/a jurat/ada. Aquest certificat no pot tenir una antiguitat superior al tres mesos.
 • 4.  Estudiants de mobilitat de tercers països (No UE) que venen a la Universitat de València amb el seu passaport i sense visat d'estudis
 • Per a estades superiors a 3 mesos els estudiants d'un país no UE hauran de tramitar un visat d'estudis. La tramitació del visat haurà de realitzar-se abans de la seua arribada, en el consolat espanyol corresesponent o bé, si no els és possible obtenir el citat visat, caldrà sol·licitar una autorització inicial d'estudis a l'arribada a Espanya
 • Per a realitzar la tramitació a l'arribada, els estudiants han d'assegurar-se previament que són nacionals d'un  país exempt de l'obligació de tindre visat per a entrar en Espanya

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 1. En cas de presentació des de Espanya: s'ha d'emplenar la sol·licitud model EX-00 degudament complimentada i firmada per l'interessat/da.
 2. Passaport complet i en vigor o títol de viatge, reconegut com a válid en Espanya, amb una vigència mínima del període per al qual se sol·licita l'estada.
 3. Documentació acreditativa de disposar dels mitjans econòmics necessaris per al període que sol·licita i per al retorn al país de procedència, per a provar la suficiencia econòmica es pot presentar:
  1. Certificat de Beca, indicant el període a cobrir i la quantitat econòmica
  2. Certificat Bancari de titularitat que incloga les transferències rebudes durante el curs anterior,  on conste el remitent i el saldo mitjà.
  3. Acta notarial d'assumpció  de responsabilitats económiques, allotjament i manutenció, actualitzada y quantificada. En aquesta acta, el notari/a haurà de certificar que l'interessat compta amb els mitjans econòmics suficients per a fer-se càrrec de la quantitat compromesa.  En cas de procedir de l'estranger caldrà que estiga traduïda (per un traductor/a jurat/ada) i apostillada.
 4. Certificat d'una assegurança mèdica pública o privada, que cobrisca els riscs normalment assegurats als ciutadans espanyols, sense límits, copagament o carències. Per a aquesta finalitat, les assegurances de viatge no són válides.
 5. Documentació acreditativa d'estar admés en un centre d'ensenyament. (Carta d'acceptació
 6. Si la durada de l'estada supera els sis mesos:
 • Certificat metge que mencione explícitament que no es pateix cap malaltia susceptible de tindre repercusions greus en la salut pública. Aquest certificat no pot tenir una antiguitat superior al tres mesos.
 • Certificat d'antecedents penals expedit pel país d'origen o de residència legal dels darrers cinc anys. Ha d'estar legalitzat o apostillat segons el cas i –en el seu cas- traduit per un traductor/a jurat/ada. Aquest certificat no pot tenir una antiguitat superior al tres mesos.

Tota aquesta documentació s'haurà d'enviar escanejada i en un únic document PDF a l'adreça de correu electrónic  visados@uv.es  máxim en els 50 dies posteriors a la data d'entrada a Espanya.

Si no eres un estudiant d' intercanvi amb un programa gestionat pel Servei de Relacions internacionals o beneficiari/ària d'una beca de cooperació Lluis Vives hauràs de fer  el tràmit pel teu compte i presentar els citats documents per un dels següents mitjans: formes de presentar la sol·licitud

IMPORTANT: Els documents presentats en llengua estrangera, han de presentar-se juntament amb una traducció en espanyol d'un traductor jurat, i si són documents públics emesos en l'estranger, en primer lloc s'han d'apostillar i posteriorment, tots els fulls (inclós el de l'apostilla mateix) han d'estar traduïts per un traductor jurat inscrit en el Ministeri d'Afers Exteriors.

Informació per a legalitzar, postil·lar i traduir documents de la sol·licitud

PORTAL DE INMIGRACIÓN. Legalización y traducción de documentos para la tramitación de procedimientos en materia de extranjería e inmigración. (inclusion.gob.es)

Procés de legalització i postil la