• alumnes

AVÍS

  • El termini per a registrar els certificats i el Diploma s’ha prorrogat fins al 29 d’octubre de 2021 (Ordre 4/2021).
  • L’Ordre 3/2020 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport deroga, amb efectes d’11 de febrer de 2020, l’Ordre 17/2013 que facultava les universitats valencianes a expedir el Diploma de Mestre de Valencià i els certificats de capacitació per a l’ensenyament en valencià i en llengües estrangeres. La disposició transitòria primera de l’Ordre 3/2020 permet registrar el Diploma de Mestre de Valencià i els certificats de capacitació per a l’ensenyament en valencià i en llengües estrangeres, fins a l’11 de febrer de 2021. Vegeu també la correcció d'errades de l'Ordre 3/2020.

Els certificats de capacitació i el Diploma de Mestre de València són titulacions que habiliten per a la docència en o de valencià i també en llengües estrangeres (anglès, francès, alemany i italià) en l'ensenyament no universitari. L'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, regula aquestes titulacions i faculta les universitats valencianes a expedir-les. El Pla de Formació Lingüística i Didàctica de la Universitat de València (ACGUV 156/2014, de 24 de juliol) ofereix diversos itineraris per a l'obtenció d'aquestes titulacions.

Les persones interessades han d'acreditar una competència lingüística i una competència professional adequades per a cadascun dels títols. Els itineraris permeten accedir-hi mitjançant els crèdits dels departaments de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació o de la Facultat de Magisteri, també cursant un itinerari de docència en la llengua objecte de certificació o cursant un itinerari formatiu específic que organitza el Servei d'Extensió Universitària.

La Universitat de València, mitjançant el Servei de Llengües i Política Lingüística, expedeix el Certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià, el Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua estrangera (anglès, francès, alemany i italià) i el Diploma de Mestre de Valencià, a sol·licitud de les persones interessades i després de la comprovació del compliment dels requisits esmentats.

La tramitació d'aquest procediment, d'acord l'article 21.3 de la Llei 39/2015, té un termini de resolució de fins a tres mesos.

Itineraris per obtenir els títols:

Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià

Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua estrangera: anglès

Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua estrangera: francès

Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua estrangera: alemany

Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua estrangera: italià


Diploma de Mestre de Valencià