Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

La Universitat de València participa en el Programa Erasmus des dels seus inicis, amb la promoció de l'intercanvi, la cooperació i la mobilitat. El  programa Erasmus+ contempla, com ja feia l'anterior Programa d'Aprenentatge Permanent, una acció específica per a la mobilitat del personal docent i investigador d'institucions d'educació superior.

Informació general del programa

L'acció ofereix al personal docent i investigador la possibilitat de realitzar una estada en una institució d'educació superior que forme part del Programa Erasmus+. Amb la mobilitat docent es fomenta l'intercanvi de competències i experiències sobre mètodes pedagògics i s'anima a les universitats a que amplien la varietat i el contingut dels cursos que ofereixen.

Convocatòria curs 2021-2022 – Segon Semestre

La tramitació d'aquestes ajudes es realitza íntegrament a través de ENTREU. En cas de requerir-la, el manual d'ajuda es troba disponible en angela.

Aquesta convocatòria inclou la possibilitat de sol·licitar estades amb finalitats formatius en alguna de les sis universitats FORTHEM  

1. Sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds, a través d’ ENTREU (Personal Docent i investigador/ajuts) romandrà obert fins al 30 de juny de 2022 o fins que s'esgoten les places disponibles.

A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar l'acord de mobilitat, modalitat A o B en funció de la finalitat de l'estada, escanejat i degudament emplenat i signat.

L'acord ha de signar-se per la persona sol·licitant, el o la coordinadora de mobilitat del centre (enlace), i la persona responsable de la universitat de destinació

A més, si no existeix un acord interinstitucional específic de mobilitat de professorat amb la universitat de destinació, s'haurà d'incloure també juntament amb la sol·licitud una còpia escanejada del corresponent acord interinstitucional tramitat per la persona sol·licitant.

Si la sol·licitud compleix els requisits, es notificarà el nomenament o concessió a través d'ENTREU

2. Documentació prèvia a l'estada:

Una vegada adjudicada l'ajuda i prèviament a la realització de l'estada, rebrà una notificació d’ENTREU per a annexar a la sol·licitud el conveni de subvenció.

3. Documentació final:

Una vegada annexat el Conveni de Subvenció, rebrà una notificació d’ENTREU per a annexar a la sol·licitud, després de finalitzar l'estada, la següent documentació:

 1. Certificat d’estada
 2. Annex VII: Memòria justificativa de les despeses de transport
 3. Bitllets o justificant de pagament del mitjà de transport utilitzat

Una vegada entregada la documentació justificativa, rebrà en el seu correu electrònic una invitació per a accedir a l'enllaç del Qüestionari UE (EU Survey). Haurà d'emplenar-ho i remetre-ho online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

Finalment, rebrà una notificació per a descarregar des d’ENTREU un Certificat que acredite l'estada realitzada.

Convocatòria curs 2021-2022 – Primer Semestre

La tramitació d'aquestes ajudes es realitzarà íntegrament a través de ENTREU. En cas de requerir-la, el manual d'ajuda es troba disponible en Seu Electrònica

Aquesta convocatòria inclou la possibilitat de sol·licitar estades amb finalitats formatius en alguna de les sis universitats FORTHEM

Hi haurà una nova convocatòria à finals d'any per a sol·licitar estades previstes per al segon semestre, entre gener i setembre de 2022.

1. Sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 15 de novembre de 2021 o fins que s'esgoten les places disponibles.

A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar l'acord de mobilitat, modalitat A o B en funció de la finalitat de l'estada, escanejat i degudament emplenat i signat.

L'acord ha de signar-se per la persona sol·licitant, el o la coordinadora de mobilitat del centre, i la persona responsable de la universitat de destinació

A més, si no existeix un acord interinstitucional específic de mobilitat de professorat amb la universitat de destinació, s'haurà d'incloure també juntament amb la sol·licitud una còpia escanejada del corresponent acord interinstitucional tramitat per la persona sol·licitant.

Si la sol·licitud compleix els requisits, es notificarà el nomenament o concessió a través de ENTREU

2. Documentació prèvia a l'estada:

Una vegada adjudicada l'ajuda i prèviament a la realització de l'estada, rebrà una notificació per a annexar a la sol·licitud conveni de subvenció.

3. Documentació final:

 Una vegada annexat el Conveni de Subvenció, rebrà una notificació per a annexar a la sol·licitud, després de finalitzar l'estada, la següent documentació:

 1. Annex VI-A: Certificat d'estada docent signat per la persona responsable de la universitat de destí, en data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat docent
  o bé
 2. Annex VI-B: Certificat d'estada formativa signat per la persona responsable de la universitat de destí, en data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat formativa.
 3. Annex VII: Memòria justificativa de les despeses de transport
 4. Bitllets o justificant de pagament del mitjà de transport utilitzat

Una vegada entregada la documentació justificativa, rebrà en el seu correu electrònic una invitació per a accedir a l'enllaç del Qüestionari UE (EU Survey). Haurà d'emplenar-ho i remetre-ho online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

Finalment, rebrà una notificació per a descarregar des de ENTREU un Certificat que acredite l'estada realitzada.

Convocatòria Curs 2019-2020

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la documentació es presentaran a través de ENTREU

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 30 de juny de 2020 o fins que s'esgoten les places disponibles.

A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar l'acord de mobilitat per a a la docència escanejat i degudament emplenat i signat.

L'acord ha de signar-se per la persona sol·licitant, el o la coordinadora de mobilitat del centre, i la persona responsable de la universitat de destinació

A més, si no existeix un acord interinstitucional específic de mobilitat de professorat amb la universitat de destinació, s'haurà d'incloure també juntament amb la sol·licitud una còpia escanejada del corresponent acord interinstitucional tramitat per la persona sol·licitant.

2. Documentació prèvia a l'estada:

Una vegada adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, s'haurà de depositar en el Servei de Relacions Internacionals el conveni de subvenció. Si la signatura és manuscrita, ha d'entregar-se l'original. Si es disposa de signatura electrònica, podrà remetre's per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es

3. Documentació final:

 S'haurà d'aportar el certificat d'estada signat per la persona responsable de la universitat de destinació, en data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat docent. Es pot remetre el certificat per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es

A més, s'haurà d'emplenar la memòria justificativa de les despeses de transport, l'original del qual es farà arribar al Servei de Relacions Internacionals juntament amb els bitllets o tiquets i targetes d'embarque corresponents.

Una vegada entregada la documentació justificativa, rebrà en el seu correu electrònic una invitació per a accedir a l'enllaç del Qüestionari UE (EU Survey). Haurà d'emplenar-ho i remetre-ho online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

Finalment, rebrà una notificació, també en el seu correu electrònic, per a descarregar des de ENTREU (El meu lloc personal – Notificacions) un Certificat que acredite l'estada realitzada.

 

Convocatòria Curs 2018-2019

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la documentació es presentaran a través d'ENTREU

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 30 de juny de 2019 o fins que queden places disponibles.

A la sol·licitud caldrà adjuntar l'acord de mobilitat per a la docència escanejat i degudament complimentat i signat.

A més, si no existeix un acord interinstitucional específic de mobilitat de professorat amb la universitat de destinació, caldrà incloure també a la sol·licitud una còpia escanejada del corresponent acord interinstitucional tramitat per la persona sol·licitant.

2. Abans d'anar-se'n:

Una volta adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, caldrà presentar al Servei de Relacions Internacionals el conveni de subvenció amb la signatura original de la persona sol·licitant.

3. A la tornada:

 • Haurà d'aportar el certificat d'estada expedit per la persona responsable de la universitat de destinació, signat amb data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat docent. Cal remetre el certificat per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es
 • A més a més, haurà d'omplir la memòria justificativa de les despeses de transport, acompanyada dels bitllets o tiquets corresponents.
 • Per acabar, una volta finalitzada i justificada l'estada, rebrà el Qüestionari UE (EU Survey) a la seua adreça de correu electrònic. Haurà d'omplir-lo i remetre'l online en el termini de 30 dies des de la recepció.

Convocatòria Curs 2017-2018

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la documentació es presentaran a través d'ENTREU

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 30 de juny de 2018 o fins que queden places disponibles.

A la sol·licitud caldrà adjuntar l'acord de mobilitat per a la docència escanejat i degudament complimentat i signat.

A més, si no existeix un acord interinstitucional específic de mobilitat de professorat amb la universitat de destinació, caldrà incloure també a la sol·licitud una còpia escanejada del corresponent acord interinstitucional tramitat per la persona sol·licitant.

2. Abans d'anar-se'n:

Una volta adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, caldrà presentar al Servei de Relacions Internacionals el conveni de subvenció amb la signatura original de la persona sol·licitant.

3. A la tornada:

 • Haurà d'aportar el certificat d'estada expedit per la peresona responsable de la universitat de destinació, signat amb data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat docent.Cal remetre el certificat per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es
 • A més a més, haurà d'omplir la memòria justificativa de les despeses de transsport, acompanyada dels bitllets o tiquets corresponents.
 • Per acabar, una volta finalitzada i justificada l'estada, rebrà el Qüestionari UE (EU Survey) a la seua adreça de correu electrònic. Haurà d'omplir-lo i remetre'l online en el termini de 30 dies des de la recepció.


Convocatòria Curs 2016-2017

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la documentació es presentaran a través d'ENTREU

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 30 de juny de 2017 o fins que queden places disponibles.

A la sol·licitud caldrà adjuntar l'acord de mobilitat per a la docència escanejat i degudament complimentat i signat.

A més, si no existeix un acord interinstitucional específic de mobilitat de professors amb la universitat de destinació, caldrà incloure també a la sol·licitud una còpia escanejada del corresponent acord interinstitucional tramitat per la persona sol·licitant.

2. Abans d'anar-te'n:

Una volta adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, caldrà presentar al Servei de Relacions Internacionals el conveni de subvenció amb la signatura original de la persona sol·licitant.

3. A la teua tornada:

 • Hauràs d'aportar el certificat d'estada i durada expedit per la peresona responsable de la universitat de destinació, signat amb data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat docent. Pots remtre el certificat per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es
 • A més a més, hauràs d'omplir la memòria justificativa de les despeses de transsport, acompanyada dels bitllets o tiquets corresponents.
 • Per acabar, una volta finalitzada i justificada la teua estada, rebràs el Qüestionari UE (EU Survey) a la teua adreça de correu electrònic. Hauràs d'omplir-lo i remetre-lo online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

 

Convocatòria Curs 2015-2016

La sol·licitud i la documentació es presentaran a través d'ENTREU

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert durant tot el curs 2015-206, sempre que queden places disponibles.

Convocatòria Curs 2014-2015

La sol·licitud i la documentació es presentaran a través d'ENTREU

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert durant tot el curs 2014-2015, mentre queden places disponibles.

Sol·licitud d'ajudes per necessitats especials

Els estudiants o estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden demanar les ajudes especials que subtitueixen a l'ajuda general de la Unió Europea. Si el percentatge de discapacitat és igual o superior al 65% també podran demanar les ajudes addicionals. La sol·licitud s'ha de presentar en el Servei de Relacions Internacionals de la Universitat de València.

Més informació sobre les ajudes per necessitats especials.

Accés al formulari de sol·licitud.