Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Anàlisi i Planificació Logo del portal

 • SAP

Els estudis de càrrega de treball del personal d’administració i serveis (PAS) de les unitats de la Universitat de València, tenen el seu origen en la voluntat de disposar de mesures objectives i eines tècniques que faciliten una gestió equitativa i eficient dels recursos humans. Aquestes eines permeten la presa de decisions d’assignació de personal basada en fets i amb uns indicadors objectius establerts a partir d’un procés consultiu. El procés de definició dels índex de càrrega de treball s’ha basat en informació disponible, objectiva i contrastada, basada en el criteri expert dels responsables administratius de les unitats objecte d’estudi. Aquests índexs permeten la comparació i faciliten les decisions relatives a la redistribució de recursos.
La transparència ha sigut una de las premisses presents a l’estudi, des del disseny a la execució posterior, per la voluntat de considerar els resultats com a base per a la presa de decisions rellevants i pel compromís adquirit de facilitar la informació de l’estudi tant als responsables de les unitats estudiades, como a la comunitat universitària en general.

 

 • 06/03/2024

  Publicació del primer Estudi de Càrregues de Treball del PTGAS del Servei de Comptabilitat i Pressupost 

  S'ha publicat el primer Informe de Càrrega de Treball del PTGAS en el Servei de Comptabilitat i Pressupost de la Universitat de València de novembre de 2023.

   

 • 29/12/2020

  Actualització de l'Estudi de Càrregues de Treball del PAS dels centres de la Universitat de València

  S'ha actualitzat l'Estudi de Càrregues de Treball del PAS dels centres de la Universitat de València. Aquesta és la segona actualització de l'estudi inicial de 2015.

   

 • 15/07/2019

  Actualització de l'Estudi de Càrregues de Treball del PAS del Servei d'Investigació i Innovació de la Universitat de València

  S'ha actualitzat l'Estudi de Càrregues de Treball del PAS del Servei d'Investigació i Innovació de la Universitat de València. Aquesta és la primera actualització de l'estudi inicial de 2015, tal i com s'havia previst al seu moment.

   

 • 16/05/2019

  Actualització de l'Estudi de Càrregues de Treball del PAS dels departaments de la Universitat de València

  S'ha actualitzat l'Estudi de Càrregues de Treball del PAS dels departaments de la Universitat de València. Aquesta és la primera actualització de l'estudi inicial de 2015, tal i com s'havia previst al seu moment.

   

 • 21/03/2018

  Actualització de l'Estudi de Càrregues de Treball del PAS del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València

  S'ha actualitzat l'Estudi de Càrregues de Treball del PAS del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València. Aquesta és la primera actualització de l'estudi inicial de 2015.

   

 • 06/11/2017

  Actualització de l'Estudi de Càrregues de Treball del PAS dels centres de la Universitat de València

  S'ha actualitzat l'Estudi de Càrregues de Treball del PAS dels centres de la Universitat de València. Aquesta és la primera actualització de l'estudi inicial de 2015, tal i com s'havia previst al seu moment.

   

 • 06/11/2017

  Publicació del primer Estudi de Càrregues de Treball del PAS del Servei de Biblioteques i Documentació

  D’acord amb el compromís adquirit per la gerència i en atenció a l’aposta decidida de la direcció de la Universitat per a dotar-se d'una eina que facilite la presa de decisions en matèria de personal, basada en elements objectius i criteris de transparència, eficiència i equitat, publiquem per primera vegada l’Informe de l’Estudi de càrregues de treball del PAS en el Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València.
  Aquest estudi és pràcticament el primer que abasta diverses escales del sector d’administració especial (només amb el precedent del Servei d’Investigació) i com en els supòsits anteriors és fruit d’un procés consultiu i participatiu que es nodreix de l’experiència, el coneixement i el rigor tècnic de les responsables del servei i els membres de l’equip del projecte.
  En pròximes dates es procedirà a la publicació, per part del Servei d’Anàlisi i Planificació, d’una actualització de les dades dels indicadors dels estudis relatius als centres i al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, juntament amb la resta d’unitats que varen ser objecte dels primers estudis, en el marc dels compromisos adquirits en aquest sentit per la Gerencia.
  Finalment, vull expressar el meu agraïment per l’intens treball realitzat a tot el personal de la Universitat que ha col·laborat en la definició de criteris i indicadors, en l'extracció i validació de dades i en la direcció, coordinació i elaboració de l'estudi.

   

   

 • 20/07/2015

  Publicació dels Estudis de Càrregues de Treball del PAS dels Centres, Departaments, Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, Servei d'Investigació, Servei d'Estudiants, Servei de Postgrau, Unitats de Campus i Unitats de Suport a Instituts

  Publiquem a l'abast de tota la comunitat universitària els estudis de càrregues de treball relatius als centres, departaments i al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. Al llarg del mes de setembre es publicaran en aquesta mateixa pàgina els estudis de la resta de serveis i unitats que s'han abordat en aquesta primera fase: unitats de suport d'instituts, unitats de campus, Servei d'Investigació, Servei de Postgrau i Servei d'Estudiants.
  Aquests estudis, que hauran de continuar fins a abastar la totalitat de l'estructura de serveis de la Universitat, són una aposta decidida de la Direcció de la Universitat per a dotar-se d'una eina que facilite la presa de decisions en matèria de personal, ara i en un futur, basada en elements objectius i criteris de transparència, eficiència i equitat. La informació d'aquesta eina haurà de ser actualitzada en exercicis successius, sotmesa a processos de millora i completada, com s'ha assenyalat, amb l'anàlisi de la resta de serveis de la Universitat.
  Els estudis que publiquem són el fruit d'un procés d'elaboració d'un marcat caràcter consultiu i participatiu, dotat del necessari rigor tècnic per elaborar una eina sòlida, rigorosa i transparent que es nodreix de l'experiència i el coneixement dels responsables administratius de les unitats analitzades i de l'equip que ha dut a terme el projecte. Un estudi realitzat des de la Universitat per a la Universitat.
  Des d'ací i en aquest moment vull expressar el meu agraïment per l’intens treball realitzat a tot el personal de la Universitat que ha col·laborat en la definició de criteris i indicadors, en l'extracció i validació de dades i en la direcció, coordinació i elaboració de l'estudi.