Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

La Comissió d’Investigació és una de les comissions de caràcter permanent de la UV, un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i assessor del Consell de Govern en matèria de recerca d'acord amb els arts. 146 i 147 dels Estatuts de la Universitat de València i el Reglament ACGUV 265/2005 de règim intern del la Comissió d'Investigació.


La Comissió està formada per:

 1. El vicerector o vicerectora competent en matèria d’investigació o la persona que delegue, que la presideix.
 2. Setse representants dels departaments adscrits a les àrees acadèmiques a les quals es refereix l’article 164.3 dels Estatuts.
 3. Dos representants dels instituts d’investigació.
 4. Un o una representant del personal investigador en formació elegit pel personal investigador en formació claustral.
 5. Un o una representant dels estudiants -de doctorat- elegit pels estudiants claustrals.
 6. Un o una representant del personal d’administració i serveis elegit pels claustrals que representen el PAS.
 7. El o la cap del Servei d’Investigació que actuarà com a secretari/ia amb veu i sense vot, tret que siga membre electe.

Són funcions de la Comissió:

 1. Assessorar els òrgans amb competències en recerca.
 2. Proposar i coordinar la política científica i investigadora de la UV.
 3. Proposar la distribució de l'assignació pressupostària de recerca.
 4. Proposar la convocatòria de beques i ajudes de recerca pròpies.
 5. Efectuar anualment el seguiment de les recerques finançades per la UV.
 6. Elaborar la memòria anual de recerca.
 7. Totes aquelles funcions que li siguen encomanades pel rector o rectora o el CG.