Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

L’Investigador/a responsable d’un projecte, contracte o conveni d’investigació, amb disponibilitat econòmica per a despeses de personal, podrà sol·licitar la convocatòria pública de:

  • Places de personal investigador (PI)
  • Places de personal de suport a la investigació (PSI)

El procediment per a sol·licitar la convocatòria pública d’aquestes places és el següent:


1- EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE CONCURS PÚBLIC LABORAL: emplenar-la i enviar-la
TELEMÀTICAMENT al Registre Electrònic de la Universitat de València a través de la Seu Electrònica (Entreu): Sol·licitud de convocatòria de concurs laboral per a la contractació de personal d’investigació a càrrec de projectes, convenis i contractes d’investigació.  Una vegada obtinguda la conformitat del Servei d’Investigació, el Servei de Recursos Humans PAS-Investigació gestionarà la seua publicació.

2- PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: La convocatòria es publicarà al DOCV i al tauler d’anuncis i a la pàgina WEB  del Servei Recursos Humans PAS-Investigació.

3- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Una vegada publicada la convocatòria, el Servei d’investigació comunicarà al responsable del projecte/conveni el període de presentació d’instàncies i el dia a partir del qual pot convocar la Comissió Avaluadora.

Els/Les candidats/tes hauran de complimentar el formulari telemàtic i presentar en Registre d’Entrada, adreçat al director del departament/institut/ERI d’adscripció, dins del termini establert en la convocatòria, l’imprès facilitat per l’aplicació telemàtica i tota la documentació requerida en la convocatòria.

4- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: La Comissió Avaluadora revisarà la documentació presentada i valorarà totes les sol·licituds presentades que compleixen els requisits exigits en la convocatòria, amb especial cura i ajustant-se als criteris del barem.

En les convocatòries de Personal de Suport a la Investigació (PSI) el Tribunal podrà acordar la realització de la fase d’entrevista, de conformitat amb el barem. En aquest cas, s’haurà d’enviar un correu electrònic a epif@uv.es amb una antelació de 4 dies hàbils al dia de l’entrevista, i amb la següent informació:
1- Referència de la convocatòria
2- Lloc concret, dia i hora on es realitzarà l’entrevista
3- Nom, DNI, adreça completa telèfon i correu electrònic de les persones a convocar a l’entrevista.

El Servei d’Investigació convocarà als/les candidats/tes a entrevistar mitjançant telegrama.

En les convocatòries de Personal Investigador (PI) el Tribunal podrà realitzar una entrevista als/les candidats/tes que desitje per tal de valorar millor els mèrits preferents. En aquest cas, el propi Tribunal convocarà als/les candidats/tes a entrevistar.

5-PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: El/La secretari/a de la Comissió Avaluadora enviarà al Servei d’Investigació la documentació següent:

  1. Tots els impresos de sol·licituds (Originals).
  2.  Els documents originals dels quadres de baremació dels/les candidats/tes (MODEL 1 i  MODEL 2)*
  3.  Actes originals de la Comissió Avaluadora (MODELS 3, 4, 5, 6)*
  4. Document original de la proposta de contractació (MODEL 7/8)*
  5. Document original de la Resolució definitiva de contractació (MODEL 9)*
  6.  Llistat amb la puntuació final de tots/es els/les candidats/tes (MODEL 10)
  7. Currículum del/la candidat/ta seleccionat/da, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits exigits per a participar i dels mèrits al.legats.
  8. Fotocopia del DNI del candidat/ta seleccionat/da.

 

Els documents MODEL 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 també s’hauran d’enviar per correu electrònic a  epif@uv.es
La resta dels Currículums romandran al departament/Institut implicat durant el termini establert en la convocatòria.
Tres mesos després d’haver finalitzat el procés de selecció i quan haja estat publicada la Resolució en la pàgina WEB del Servei de RRHH PAS-Investigació les persones interessades podran sol·licitar la devolució dels currículums. Transcorreguts sis mesos, els currículums que resten seran destruïts d’ofici.

6- CONTRACTACIÓ DEL/LA CANDIDAT/A: En el moment de formalitzar el contracte, la persona haurà d’aportar:
1- DNI. En el cas de ciutadans/nes comunitaris/es: NIE. En el cas de ciutadans/es extracomunitaris/es: NIE i documentació d’estrangeria en regla.
2- Titulació requerida i, quan siga necessari, sol·licitud d’homologació o equivalència.
3- Dades d’un compte bancari a Espanya.
4- Número de seguretat social.

7- CONTINUÏTAT DELS CONTRACTES I CESSAMENTS:

El Servei d’Investigació comunicarà a l’investigador/a responsable o Director/a del projecte/Conveni d’investigació, per correu electrònic i amb la suficient antelació, el període pel qual es va fer la reserva de crèdit per al manteniment del contracte, per tal que comuniquen si procedeix o no la continuïtat d’aquest.

Si, en el termini de 10 dies des de la comunicació per part del Servei d’Investigació, l’investigador/a responsable o director/a del projecte, no responen de forma expressa per correu electrònic, es procedirà al cessament del contracte.

 

INFORMACIÓ I CONTACTE:

A la Seu Electrònica es poden trobar tant la normativa i impresos com el formulari per a la sol·licitud de la publicació d'una Convocatòria per la Contractació Temporal de Personal amb càrrec a projectes, contractes i convenis d'investigació. Cal complimentar el formulari amb totes les dades requerides. Correu electrònic de contacte en cas de dubtes: epif@uv.es

Per a rebre informació sobre qualsevol d'aquestes qüestions o sobre la tramitació de la convocatòria publicada, podeu contactar amb nosaltres en els telèfons 963864194, 963864500 o 963983481, o per correu electrònic: pasinvest@uv.es
 

Més informació: pasinvest@uv.es