Registre de Personal Visitant

La Universitat de València podrà acollir en les seves instal·lacions al personal procedent d'altres institucions que realitzi una estada de caràcter temporal. S'inclou al personal docent, investigador i d'administració i serveis.

Normativa

Amb la finalitat que la Universitat de València tingui coneixement de les estades del personal no vinculat que es troba en les seues dependències i que la seua la comunitat universitària disposi d'un canal adequat per a comunicar aquestes estades, s'ha aprovat la següent normativa

Requisits

1. Autorització prèvia de la direcció del departament, institut o unitat administrativa en la qual es realitze l'estada.

2. Existència d'una assegurança d'accidents i responsabilitat civil vigent durant tota la durada de l'estada. Es pot consultar aquest llistat orientatiu de companyies asseguradores

3. Sol·licitud telemàtica emplenada pel PDI o PAS (persona acollidora) amb vinculació permanent de la Universitat de València.

Sol·licitud telemàtica

La persona acollidara haurà de seguir els següents passos:

  1. Descarregar i cumplimentar en pdf el formulari de sol·licitud
  2. Llegir el document d'ajuda
  3. Cumplimentar la sol·licitud telemàtica

La sol·licitud telemàtica ha de contenir el “formulari de sol·licitud” emplenat en pdf i la resta de documentació indicada en el “Document d'Ajuda”

Informació i Consultes

En este link es pot consultar una guia informativa en la que es descriu el procedimient:

Per a consultes, es pot contactar amb training@uv.es

Termini de presentació

El registre estarà obert tot l'any.

El personal acollidor haurà d'emplenar la sol·licitud telemàtica amb una antelació de 15 dies naturals respecte a la data d'incorporació del personal visitant a la Universitat de València.

Exclusions

Queda exclòs d'aquest procediment el personal no vinculat a la Universitat de València per assistència a congressos, participació en tribunals, conferències, estades Erasmus docents o de formació, i altres activitats puntuals que no suposin una permanència permanent a la Universitat de València.