Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

El Claustre aprova l’Informe de Gestió

  • Gabinet de la Rectora
  • 14 de juliol de 2023
Claustre

El Claustre de la Universitat de València, reunit en sessió ordinària aquest passat dijous 13 de juliol, va aprovar l’Informe de Gestió i les línies generals per a l’elaboració de la proposta de pressupost de 2024.

El Claustre de la Universitat de València es va reunir a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia, en sessió ordinària, aquest passat dijous 13 de juliol.

D’acord amb allò que estableixen els Estatuts, el Claustre va rebre l’Informe de Gestió de la Universitat corresponent a l’any natural 2022, que va ser presentat per la rectora per al seu debat en aquest màxim òrgan de representació i govern de la Universitat de València, i sotmès a votació, essent aprovat amb 109 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions.

En l’ordre del dia es trobava, també, l’elecció de membres de divers òrgans col·legiats, havent-se elegit, com a representat claustral suplent del PAS en la Mesa del Claustre a Gloria Royo de León Parra, com a representat claustral de l’estudiantat en la Comissió d’Estatuts a Valeria Ruiz Garcia, com a representant del PAS en la Comissió d’Avaluació de la Qualitat dels Serveis Universitaris a Constantino Gil Grau, com a representat suplent del PAS en la Junta Electoral a Raquel Bayo Castellote.

A més, el Claustre va elegir les vicesindicatures de Greuges de la Universitat, essent nomenats Mª Cristina Garcia Ostbye, d’entre el Personal d’Administració i Serveis, i José Alejandro Bernabéu Martínez, estudiant de la Facultat de Farmàcia, d’entre l’estudiantat.

El Claustre va aprovar, a més, les línies generals per a l’elaboració de la proposta de pressupost per a l’any 2024. Aquest document és orientador de la política general universitària i del pressupost per al proper exercici.

La reunió del Claustre va ser retransmesa, en obert, a tota la societat, a través del web de la Universitat de València, en un senyal produït per UVcomunicació i realitzat pel Taller d’Audiovisuals de la Universitat.