• alumnat

Qui pot sol·licitar-ho

 • Els/Les estudiants/tes amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitgen ser admesos en estudis oficials de grau a la nostra Universitat i els siguen reconegut un mínim de 30 crèdits, d’acord amb el que disposa l’article 6 del Reial Decret 1393/2007.
 • Els/Les estudiants/tes amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagen obtingut l’homologació del títol a Espanya, que desitgen ser admesos en estudis oficials de grau i els siga reconegut un mínim de 30 crèdits.
 • No seran admeses sol·licituds de canvi d’estudis en els casos següents:
  a) Sol·licituds que comporten la necessitat de cursar assignatures que no s’impartisquen com a conseqüència de l’extinció del pla d’estudis corresponent.
  b) Sol·licituds d’estudiants/tes procedents d’altres universitats amb sis convocatòries esgotades en els estudis universitaris iniciats.

Oferta de places

L’oferta de places previstes en cada titulació per a poder atendre les sol·licituds de canvi d’universitat i/o estudis universitaris espanyols o d’estudiants/tes amb estudis universitaris estrangers, l’aprova la junta de centre corresponent i s’ha de comunicar al vicerectorat amb competències en matèria d’estudis de grau.

Sol·licitud

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud corresponent –ajustada al model normalitzat establert a aquest efecte– en qualsevol de les oficines de registre de la Universitat de València, en qualsevol dels registres previstos en l’article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú o per qualsevol dels mitjans que s’hi admeten. Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han d’acompanyar la documentació acreditativa que s’hi assenyale i sobre la qual caldrà fer la valoració corresponent.

Hi haurà un termini ordinari de presentació de sol·licituds que es fixarà anualment en el calendari de gestió acadèmica de la Universitat i que, en tot cas, haurà de garantir que els estudiants i estudiantes puguen incorporar-se als estudis de grau com molt tard durant la primera quinzena del mes d'octubre.

Les sol·licituds presentades seran trameses a la comissió acadèmica de títol corresponent perquè resolga sobre el reconeixement de crèdits, d’acord amb els criteris sobre reconeixement de crèdits aprovats pel Consell de Govern de la Universitat de València.

Resolució

Les comissions acadèmiques de títol ordenaran i prioritzaran les sol·licituds que complisquen el requisit de reconeixement de crèdits mínim assenyalat anteriorment, en el termini màxim d’un mes des de la finalització del període de presentació de
sol·licituds, d’acord amb els criteris següents:

 • En primer lloc, s’ordenaran les sol·licituds d’estudiants/tes procedents de titulacions de la mateixa branca de coneixement. Quan es tracte de sol·licituds d’admissió a títols que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya, tindran preferència les sol·licituds d’estudiants/tes procedents de títols que habiliten per a la mateixa professió regulada i, a continuació, la resta de sol·licituds de la mateixa branca de coneixement.
 • Posteriorment, s’ordenarà el grup de sol·licituds d’estudiants/tes procedents de titulacions d’altres branques de coneixement.
 •  Una vegada aplicats els criteris anteriors, el criteri d’ordenació dins de cada grup serà:

       a) Nombre de crèdits reconeguts
       b) Nota mitjana de l’expedient acadèmic, calculada d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1125/2003, per a estudis espanyols, i en el cas d’estudis estrangers, s’obtindrà d’acord amb les equivalències que establisca el Ministeri
       d’Educació entre les qualificacions d’aquests sistemes estrangers i les pròpies del sistema educatiu espanyol.
       c) Causa que motiva la sol·licitud, degudament acreditada:

 • Trasllats laborals
 • Trasllats de residència familiar
 • Esportistes d’alt nivell i alt rendiment
 • Existència de conveni amb la universitat d’origen
 • Altres causes justificades

En tot cas, l’admissió concedida per a prosseguir estudis a la Universitat de València comporta la realització de 30 crèdits almenys, a més del treball fi de grau corresponent, excepte en aquells casos en què concórreguen en la persona sol·licitant circumstàncies especials degudament acreditades.

La resolució d’aquestes sol·licituds correspon als degans o deganes i directors o directores de centre, per delegació del rector o de la rectora. Aquests, en vista de la proposta de resolució elaborada per la comissió acadèmica de títol, resoldran en el termini de 15 dies, des d’aquella; altrament, es considerarà desestimada la sol·licitud.

Les resolucions d’admissió només tindran validesa per al curs immediatament posterior a la data de la sol·licitud, sense que en cap cas puga significar reserva de plaça per als cursos següents.

Contra la resolució d’admissió es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que la va dictar, o bé interposar, directament, un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa
administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos. Aquests terminis es comptaran des de l’endemà de la notificació o la publicació de la resolució objecte de recurs.

L’adjudicació de plaça donarà lloc, en el cas d’estudis espanyols, al trasllat d’expedient acadèmic corresponent, el qual haurà de ser tramitat per la universitat de procedència, una vegada que la persona interessada acredite haver estat admesa a la Universitat de València.
Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la carta d’admissió que expedirà la Universitat de València a l’estudiant una vegada haja estat admès.
En el moment de la matrícula haurà d’aportar el resguard de pagament de les taxes de trasllat d’expedient a la universitat d’origen.

Els/Les estudiants/tes que procedisquen d’estudis estrangers i els/les estudiants/tes procedents d’estudis impartits en una universitat o centre privat, haurien d’abonar la taxa corresponent a la incorporació de les assignatures reconegudes a l’expedient. La quantitat resultant s’inclourà en el rebut de matrícula.

Instruccions sobre ordenació de matrícula per a casos singulars

Normativa

ACGUV 156/2010. Reglament sobre admissió d’estudiants/tes amb estudis universitaris oficials parcials.