Accés directe (amb la nota mitjana del títol)

Les persones amb un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents poden sol·licitar l’accés a la universitat directament amb la nota mitjana del seu títol (entre 5 i 10 punts). Hauran de sol·licitar-ho a través de la preinscripció.

Augment de la nota d'admissió (fase voluntària)

Aquelles persones que vulguen augmentar la seua nota mitjana poden examinar-se d’una sèrie de matèries (un mínim d’1 i un màxim de 4). Per al càlcul de la nota solament es tindran en compte els dos exercicis que proporcionen millor nota d’admissió.

Els exàmens coincidiran en contingut i en la data de realització amb els de la fase voluntària de la prova d’accés a la universitat (PAU) per a batxillerat i tindran validesa per als dos cursos següents a la seua realització. Per poder realitzar-los caldrà aportar una certificació acadèmica oficial:

  • En el cas de Títol de tècnic superior de formació professional: superació de tots els mòduls del cicle formatiu a excepció de la formació en centres de treball i, en el seu cas, el mòdul del projecte.
  • En el cas del Títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny: superació de tots els mòduls del cicle formatiu a excepció de la formació en pràctiques en empreses, estudi i tallers i el mòdul de projecte integrat. 
  • En el cas del Títol de tècnic esportiu superior: superació de tots els mòduls del cicle a excepció dels mòduls de formació pràctica i de projecte final.

Aquesta serà una certificació provisional perquè per poder fer efectiva l’admissió als estudis de grau s’haurà d’acreditar el títol corresponent.

Càlcul de la nota d'admissió

Les qualificacions dels exercicis es ponderen per 0,1 o 0,2 (sempre que la nota siga igual o superior a 5), segons la idoneïtat entre les matèries examinades i el grau al que es vulga accedir, i poden augmentar la nota mitjana fins a 4 punts (s’hi pot arribar fins a un màxim de 14 punts).

Les ponderacions són les mateixes que actualment s’apliquen a l’estudiantat de batxillerat.

  • Nota d’admissió = NMC + [ponderació x M1] + [ponderació x M2]

NMC: nota mitjana del cicle formatiu
M1 i M2: les dues millors qualificacions dels exercicis ponderació= 0,1 o 0,2 segons la idoneïtat entre la matèria i cada grau

L’adjudicació de les places es fa segons la nota d’admissió. Només en cas d’empat, es té en compte l’adscripció entre el títol superior i la branca de coneixement a la qual pertany el grau.

Normativa

  • Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i el procediments d'admissió a les univeristats públiques espanyoles.
  • Orde 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula en la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
  • Orde EDU/3242/2010, de 9 de desembre per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d’accés a la universitat que podran realitzar aquelles persones que estiguen en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i  equivalents.
  • Orde 39/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el títol i l'article 1 i s'addiciona un article 9 a l'Ordre 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris per als alumnes que estiguen en possesió del títol de Batxiller, establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.