Les ponderacions per a l’accés des del batxillerat

Per accedir als estudis de grau cal superar les proves d’accés a la universitat (PAU) i fer la preinscripció.

Les PAU tenen dues fases, una obligatòria i amb validesa indefinida i una altra voluntària i amb validesa només per als dos cursos següents a la realització dels exàmens.

En la fase voluntària, sempre es tenen en compte els dos exercicis que proporcionen millor nota d’admissió una volta ponderats per 0,1 o 0,2 (veure quadre de ponderacions).

Cal diferenciar entre la nota d’accés a la universitat (NAU) i la nota d’accés a les titulacions (NAT):

  • NAU = mitjana del batxillerat (60%) + mitjana de la fase obligatòria PAU (40%)
  • NAT = NAU + [ponderació x M1 fase voluntària PAU] + [ponderació x M2 fase voluntària PAU]

Les matèries M1 i M2 corresponen a les dues millors qualificacions de les assignatures de modalitat aprovades en la fase voluntària de les PAU una volta ponderades per 0,1 o 0,2, segons les vinculacions de les matèries de segon de batxillerat als diferents graus.

En funció de les matèries de modalitat examinades en la fase voluntària i la seua vinculació al grau, es poden obtenir diferents NAT per accedir a diferents graus.

En resum, solament amb la NAU (entre 5 i 10 punts) ja es pot accedir a la universitat, però si es vol augmentar aquesta nota cal examinar-se de matèries de modalitat en la fase específica de les PAU i obtenir una NAT que pot sumar un màxim de 4 punts a la NAU inicial (s’hi pot arribar fins a 14 punts).

Les ponderacions per a l’accés des de la formació professional

Per accedir als graus amb un títol de tècnic/a superior de formació professional, tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic/a esportiu superior i equivalents, cal fer la preinscripció amb la nota mitjana dels estudis corresponents.

Des del curs 2010-2011 es pot accedir a qualsevol grau des de qualsevol CFGS. Solament amb la nota mitjana del cicle formatiu (entre 5 i 10 punts) ja s’hi pot accedir, però si es vol augmentar aquesta nota cal examinar-se de matèries de modalitat de segon de batxillerat, fins a un màxim de 4, en la fase voluntària de les PAU .

Les qualificacions dels exercicis de la fase voluntària es ponderen per 0,1 o 0,2 (veure quadre de ponderacions), i poden augmentar la nota mitjana del cicle fins a 4 punts (s’hi pot arribar
fins a 14 punts). Sempre es tenen en compte els dos exercicis que proporcionen millor nota d’admissió una volta ponderats per 0,1 o 0,2. La fórmula per a obtenir la nota d’accés és la següent:

  • Nota d’accés = nota mitjana del cicle + [ponderació x M1 fase voluntària PAU] + [ponderació x M2 fase voluntària PAU]
  • M1 i M2 = dues millors qualificacions dels exercicis superats en la fase voluntària una volta ponderades per 0,1 o 0,2