• alumnat gran

L'accés es fara a una única titulació.

Requisits: Poden presentar-se a aquestes proves les persones que complisquen les següents condicions:

- Edat: que tinguen 45 anys al menys o els complisquen al llarg del l'any en el qual es realitzen les proves.

- Acadèmiques: que NO puguen acreditar experiència professional i  que NO tinguen cap titulació que els permeta l'accés a la universitat, és a dir, que no estiguen en possessió de: PAU (prova d'accés a la universitat des de batxiller), Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior (o antiga FP II), titulació universitària, qualsevol altra titulació que permeta l'accés a la universitat..

Les proves d'accés a la Universitat (PAU) dels majors de 25 i 45 anys seran comuns a les 5 universitats públiques valencianes.

Els exàmens de: Comentari de text d'un tema d'actualitat, Castellà i Valencià, seran els mateixos per a les PAU dels majors de 25 anys i per a les PAU dels majors de 45 anys.

En el moment de la inscripció a la prova, caldrà indicar la titulació universitària elegida. Amb la qualificació obtinguda es pot sol·licitar plaça en la titulació indicada i en la universitat on s'ha realitzat la prova.

Els candidats hauran de realitzar, en tot cas, una entrevista personal la qualificació de la qual haurà de ser d'apte per a la posterior admissió.

1. Descripció de la prova

Constarà de tres exercicis:

  • Comentari de text d'un tema d’actualitat (Orientacions / Model)
  • Llengua: Castellà (Model i bibliografia)
  • Llengua: Valencià (Temari / Model / bibliografia)

Nota: En cap cas s’eximirà de la realització de la prova de castellà i de valencià.

2. Més informació relatives a les proves d'accés.

3. Matrícula

Termini: De l'1 al 22 de febrer de 2024. 

4. Horari i lloc de les proves

Les Proves d'Accés a la Universitat per a majors de 45 anys tindran lloc al Campus de Burjassot.

Aulari Interfacultatiu
Avgda. 1r de maig, s/n
Burjassot (València)

5. Qualificació final

La qualificació final serà el resultat de ponderar la puntuació dels diferents exercicis, que hauràn de tindre com a mínim la qualificació de 4, de la següent manera: 50% de la prova de comentari de text i 25% dels exercicis restants. La nota resultant haurà de ser superior a 5 per a poder tindre accés a l'entrevista personal.

6. Entrevista d'aptitud

Aquesta entrevista tindrà el resultat d'apte o no apte i serà imprescindible superar-la per a poder optar a la preinscripció.

Cadascun dels centres publicarà una llista amb el calendari d'entrevistes.

7. Estadístiques de les proves

 

Normativa