• alumnat jove

Requisits: Poden presentar-se a aquestes proves les persones que complisquen les següents condicions:

- Edat: que tinguen 25 anys al menys o els complisquen al llarg de l'any en el qual es realitzen les proves. 

- Acadèmiques: que NO tinguen cap titulació que els permeta l'accés a la universitat, és a dir, que no estiguen en possessió de: PAU (prova d'accés a la universitat des de batxiller), Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior (o antiga FP II), titulació universitària, qualsevol altra titulació que permeta l'accés a la universitat.

Les proves d'accés a la Universitat (PAU) dels majors de 25 i 45 anys seran comuns a les cinc universitats públiques valencianes.

Els exàmens de: Comentari de text d'un tema d'actualitat, Castellà i Valencià, seran els mateixos per a les PAU dels majors de 25 anys i per a les PAU dels majors de 45 anys.

Les cinc universitats valencianes constitueixen un districte únic a efectes de realització de les proves, éssent indiferent a efectes d'accés la universitat en la qual s'hagen realitzat les proves.

Amb la qualificació obtinguda es pot sol·licitar plaça en els graus ofertats per qualsevol de les universitats valencianes, corresponent-los, a efectes d'ingrés, de manera preferent, els graus vinculats a la branca de coneixement escollida en la fase específica d'aquesta prova.

Així mateix, podrà sol·licitar-se plaça en la resta d'universitats/districtes de l'estat, però de manera no preferent respecte dels estudiants que hagen fet la prova en la universitat/districte en qüestió.

1. Descripció de la prova

A) Fase General

Constarà de quatre exercicis:

 1. Llengua: Castellà
 2. Comentari de text d’un tema d’actualitat
 3. Llengua: Valencià
 4. Idioma estranger (Anglés, Francés, Alemany, Italià o Portugués)

Puntuació: 40% l'exercici de comentari de text i 20% la resta d'exercicis.

B) Fase Específica

Constarà de dos exercicis:

 • Arts i Humanitats: escollir dues entre Filosofia, Història, Dibuix Artístic o Tècniques d'Expressió Plàstiques
 • Ciències: obligatòriament Matemàtiques i escollir una entre Física o Química
 • Ciències de la salut: obligatòriament Biologia i escollir una entre Física o Química
 • Ciències Socials i Jurídiques: escollir dues entre Geografia, Història o Matemàtiques
 • Enginyeria i Arquitectura: obligatòriament Matemàtiques i escollir una entre Física o  Dibuix Tècnic

En cas que es desitge optar per dues branques simultàniament, aquesta Fase constarà dels següents exercicis.

 • Arts i humanitats + Ciències Socials i Jurídiques: obligatòriament Història, escollir una entre Filosofia, Dibuix Artístic o Tècniques d'Expressió Plàstiques i escollir una altra entre Geografia o Matemàtiques.
 • Ciències + Ciències de la salut: obligatòriament Matemàtiques i  Biologia, escollir una entre Física o Química.
 • Ciències + Enginyeria i Arquitectura: obligatòriament Matemàtiques i escollir una d'aquestes opcions
  1. Física,
  2. Química i Dibuix Tècnic
  3. Física i Química
  4. Física i Dibuix Tècnic
 • Ciències +Ciències de la salut + Enginyeria i arquitectura: obligatòriament Matemàtiques, Biologia i Física

Puntuació: En cas d'haver fet dos exercicis, la mitjana aritmètica d'ambdós. En cas d'haver optat per dues branques, s'obtindran dues qualificacions. Per a cada branca es considerarà la mitjana aritmètica de les dues millors qualificacions de les assignatures associades a la corresponent branca.

Puntuació Definitiva: La qualificació definitiva serà la mitjana aritmètica de les dues fases, no podent-se promediar si alguna de les dues és inferior a quatre. Amb la puntuació obtinguda es podrà sol·licitar plaça en el procediment de preinscripció.

2. Més informació relativa a les proves d'accés.

3. Matrícula

4. Horari i lloc de les proves

Les Proves d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys tindran lloc al Campus de Burjassot.

Aulari Interfacultatiu
Avgda. 1r de maig, s/n
Burjassot (València)

 5. Estadístiques de les proves

 6. Relació entre titulacions universitàries i branques de coneixement

Normativa