Logo de la Universitat de València Logo Institut Confuci Logo del portal

I. Exàmens HSKK

L'examen de nivell de xinés oral (HSKK) avalua principalment la capacitat d'expressió oral en llengua xinesa del candidat; inclou tres nivells, a saber, HSKK (nivell bàsic), HSKK (nivell intermedi) i HSKK (nivell avançat). L'examen fa ús d'un format gravat.

II. Objectius de l'examen

L'HSKK (nivell bàsic) està principalment adaptat a un avanç d'estudi de la llengua xinesa durant un o dos semestres acadèmics amb una freqüència de dos o tres sessions per setmana, açò implica el maneig d'un vocabulari d'unes 200 paraules d'ús freqüent per part del candidat. 

HSKK Nivell bàsic

Exercicis Temps aprox. Punts
Repetició de frases -15 preguntes 6 minuts

Puntuació màxima: 100

Aprovat a partir de 60 punts

Respondre preguntes -10 preguntes 4 minuts
Parlar sobre dos temes -2 preguntes 3 minuts
Temps total (incloent temps per a omplir les dades en la fulla d'examen) 20 minuts

El candidat que aprove l'HSKK (nivell bàsic) podrà entendre i expressar-se oralment en llengua xinesa sobre assumptes quotidians que li siguen relativament familiars: satisfau les necessitats bàsiques de comunicació.

L'HSKK (nivell intermedi) està principalment adaptat a un avanç d'estudi de xinés durant un o dos anys acadèmics amb una freqüència de dos o tres sessions per setmana, açò implica el maneig d'un vocabulari d'unes 900 paraules d'ús freqüent per part del candidat. 

HSSK Nivell intermedi

Exercicis Temps aprox. Punts
Repetició de frases -10 preguntes 5 minuts

Puntuació màxima: 100

Aprovat a partir de 60 punts

Descriure fotografies -2 preguntes 4 minuts
Parlar sobre dos temes -2 preguntes 4 minuts
Temps total (incloent temps per a omplir les dades en la fulla d'examen) 23 minuts

El candidat que aprove l'HSKK (nivell intermedi) podrà entendre i comunicar-se amb relativa fluïdesa en llengua xinesa amb parlants la llengua materna dels quals siga el xinés.

L'HSKK (nivell avançat) està principalment adaptat a un avanç d'estudi del xinés durant més de dos anys acadèmics amb una freqüència de dos o tres sessions per setmana, açò implica el maneig d'un vocabulari d'unes 3.000 paraules d'ús freqüent per part del candidat.

HSKK Nivell avançat

Exercicis Temps aprox. Punts
Repetició de textos -3 preguntes 8 minuts

Puntuació màxima: 100

Aprovat a partir de 60 punts

Lectura -1 pregunta 2 minuts
Respondre preguntes -2 preguntes 5 minuts
Temps total (incloent temps per a omplir les dades en la fulla d'examen) 25 minuts

El candidat que aprove el HSKK (nivell avançat) podrà entendre i expressar fluïdament en llengua xinesa les seues pròpies opinions. 

III. Nivells de l'examen

Els nivells de l'HSKK i la relació de correspondència que guarden amb l'Examen de nivell de la llengua xinesa (HSK) i amb l'escala de suficiència de la llengua xinesa per a parlants d'altres llengües (CLPS per les seues segles en anglès) es mostren a continuació:

HSKK HSK CLPS
HSKK (Nivell avançat) HSK (Nivell 6) Nivell 5
  HSK (Nivell 5)  
HSKK (Nivell intermedi) HSK (Nivell 4) Nivell 4
  HSK (Nivell 3) Nivell 3
HSKK (Nivell bàsic) HSK (Nivell 2) Nivell 2
  HSK (Nivell 1) Nivell 1

IV. Contingut de l'examen

L'HSKK (nivell bàsic) es divideix en tres seccions que inclouen un total de 27 ítems. La duració de l'examen complet és de aproximadament 17 minuts (inclosos 7 minuts de preparació).

La primera secció és la d'escoltar i després repetir, conté un total de 15 ítems. En cada ítem s'emiteix una sentència, i el candidat, després d'escoltar-la, la repetirà una sola vegada. La duració d'aquesta secció de l'examen és de 4 minuts.

La segona secció és la d'escoltar i després respondre, conté un total de 10 ítems. En cada ítem s'emiteix una pregunta, i el candidat, després d'escoltar-la, la respondrà d'una manera succinta i senzilla. La duració d'aquesta secció de l'examen és de 3 minuts.

La tercera secció és la de respondre preguntes, conté un total de 2 ítems. Sobre el paper de l'examen es facilitaran dues preguntes, i el candidat després de llegir-les les respondrà. La duració d'aquesta secció de l'examen és de 5 minuts.

V. Informe de resultats

Un mes després d'acabat l'examen, els candidats rebran l'informe dels resultats de l'HSKK expedit per Hanban.

Els resultats de l'HSKK seran vàlids per un periode de temps prolongat. Com a prova de la capacitat en llengua xinesa dels estudiants estrangers que ingressen per a estudiar en institucions educatives xineses, el resultat de l'HSKK tindrà un periode de validesa de 2 anys (a contar des del dia de l'examen). 

La puntuació perfecta de l'HSKK (nivell bàsic, intermedi o avançat) és de 100, mentre que la puntuació d'aprovat és de 60.

Models d'examen

Més informació