Qualsevol estudiant, PDI, PAS, persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment del requisits d'accesibilitat establerts per la normativa vigent i sol·licitar la informació relativa a continguts que estiguen exclosos de l'àmbit d'aplicació.

 

1. Procediment de sol·licitud

A la Universitat de València, les sol·licituds d'informació accesible i queixes són presentades i registrades segons els requisits establerts a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Registre General de la Universitat de València
Avinguda Blasco Ibáñez, 13 - Nivell 1
46010 - València
https://www.uv.es/registre

Les sol·licituds cal adreçar-les a:

Universitat de València
Unitat Web i Màrqueting

Campus de Burjassot
Edifici de Serveis Generals
Accés B. Primer Pis
Av. Doctor Moliner, 50
46100 Burjassot (València)

A l'hora de redactar la sol·licitud, cal concretar amb la màxima claretat possible els fets, les raons i la petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Rebuda la sol·licitud, la Unitat Web i Màrqueting (UWM) respondrà a la persona interessada en un termini de vint dies hàbils amb la següent informació:

  • La Unitat que emet la resposta.

  • La Decisió que s'ha adoptat.

  • En el seu cas, la informació accessible sol·licitada.

  • Si escau, el termini estimatiu i l'estructura de la UV responsable de dur a terme les mesures per a corregir un possible incompliment, si aquestes no es poden adoptar immediatament.

  • L'estructura o l'òrgan de la UV davant el qual es pot reclamar i el procediment pel qual es pot fer la reclamació

El transcurs d'aquest termini es podrà suspendre en el cas que la UWM haja de requerir a la persona interessada perquè, en un termini de deu dies hàbils, formule els aclariments necessaris per a la correcta tramitació de la sol·licitud d'informació accessible o queixa.

Transcorregut aquest termini sense que la persona interessada haja realitzat els aclariments oportuns, es continuarà amb la tramitació.

 

2. Procediment de reclamació

Si la resposta de la UWM a la persona sol·licitant ha estat desestimada, o no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats, la persona interessada podrà iniciar una reclamació per a conéixer i oposar-se als motius de la desestimació, instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

Aquesta reclamació haurà de ser presentada i registrada, com s'ha comentat anteriorment, conforme als requisits establits en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre  (Veure també https://www.uv.es/registre ) adreçada a l'òrgan superior jeràrquic de la UWM, és a dir, a la Rectora o al Rector de la Universitat de València. 

Rebuda la reclamació, la Universitat de València respondrà a la persona interessada en el termini màxim de dos mesos.

El transcurs d'aquest termini es podrà suspendre en el cas que haja de requerir-se a la persona interessada perquè, en un termini de deu dies hàbils, formule els aclariments necessaris per a la correcta tramitació de la reclamació. Transcorregut aquest termini sense que la persona interessada haja realitzat els aclariments oportuns, es continuarà amb la tramitació de la reclamació.

Transcorregut el termini màxim per a resoldre la reclamació sense que s'haja notificat la resolució d'aquesta, s'entendrà que la reclamació ha sigut desestimada.

Contra la resolució de la reclamació anterior es podran interposar els recursos administratius que procedisquen, de conformitat amb el que es disposa en l'article 112 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre