UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

Atenció al PDI i PAS

Des d’aquest programa de UVdiscapacitat, s’assessora sobre les mesures d’acció positiva i d’igualtat d’oportunitats promogudes des de la UV i dirigides tant al personal d’administració, com al personal docent i investigador amb discapacitat.

Les accions dutes a terme amb més freqüència són:

 • Informació i assessorament específic.
 • Avaluació de les necessitats i funcionalitat de les demandes plantejades.
 • Emissió d’informes a les instàncies universitàries corresponents.
 • Informació als òrgans competents de la UV de les necessitats detectades.

Serveis implicats:

 • Serveis de Recursos Humans PDI i PAS.
 • UVdiscapacitat.
 • Servei de Prevenció i Medi Ambient.

Dirigides al PDI

 

El Reglament de Mesures per la Integració del personal docent i investigador, aprovat en Consell de Govern de 28 de març de 2013 (ACGUV 30/2014), afavoreix diverses mesures per garantir la inclusió del PDI amb discapacitat. Per gaudir del suport que aquestes mesures suposen, és preceptiu tenir certificat de discapacitat emès per un organisme oficial, amb grau igual o superior al 33% o equiparable.

Nivells d’Ajudes

 • Ajudes econòmiques a la carrera docent. Estan destinades a l’adquisició de productes de suport i/o per despeses derivades del personal de suport. Per aquesta comesa, es publica una convocatòria dues vegades per any. Cal emplenar el model de sol·licitud i la documentació requerida.
 • Ajudes de suport a la docència, referides a l’àmbit de l’exercici de les funcions docents, entre les que s’inclouen la reducció de crèdits de docència. Model de sol·licitud

Períodes de sol·licitud:

 • Quan la reducció se sol·licita per a tot el curs acadèmic, es podrà presentar fins el 30 d’abril
 • Quan la reducció se sol·licita per al segon quadrimestre, es podrà presentar fins el 30 de setembre.

Al model de sol·licitud cal afegir, entre altra documentació, la declaració jurada de no realitzar cap altra activitat externa relacionada amb la docència, més que la inherent al seu règim de dedicació a la UV.

Cada nou curs és preceptiu sol·licitar la renovació de la reducció docent concedida.

Resolució

La UV ha designat una comissió avaluadora amb la funció d’avaluar la idoneïtat de cada projecte personal presentat.

Contacte:

Pot dirigir-se personalment a RRHH-PDI o a UVdiscapacitat, i també mitjançant correu electrònic a qualsevol de les següents adreces: servei.pdi@uv.es / pdipasdiscapacidad@uv.es

Dirigides al PAS

 

UVdiscapacitat ofereix assessorament i valoració de necessitats per al personal d’administració i serveis amb discapacitat, que precise d’algun tipus d’adaptació al seu lloc de treball. La finalitat és compensar els desavantatges i/o dificultats que puguen sorgir en el desenvolupament de les funcions pròpies de cada lloc.

Nivells d’Ajudes

 • Adaptació del lloc de treball i/o de l’entorn laboral en funció de les necessitats de la situació de discapacitat. Dependències accessibles.
 • Mesures d’adaptació i suport en el desenvolupament del treball, ajusts raonables de les tasques compatibles amb les seues dificultats.
 • Valoració de l’ús de productes de suport específics que faciliten el desenvolupament de les funcions professionals.

Les mesures previstes referides a adaptacions en el lloc i/o recursos seran facilitades per la unitat o departament on estiga destinada la persona que ho sol·licite.

Reduccions de jornada i sol·licitud:

La Universitat de València aplica el Decret 175/2006, que regula las condicions de treball del personal al servei de l’Administració del Consell, pel que fa a les reduccions de jornada.

Les reduccions (establertes en els articles 7 i 8 del Decret 175/2006), poden ser sol·licitades tant per personal amb discapacitat, com per conciliació de la vida laboral i familiar del personal empleat públic, bé per malalties cròniques pròpies, o de membres familiars.

Aquestes reduccions poden generar una reducció econòmica, o no, depenent de les situacions esmentades en l’article 7 del decret.

Les sol·licituds de reducció s’hauran de tramitar directament en el servei de RRHH-PAS de la UV. Tant la informació dels tipus de reducció com la documentació i model d’instància, es troben en el següent enllaç.

Contacte:

Pot dirigir-se personalment al Servei de RRHH-PAS o a UVdiscapacitat, i també mitjançant correu electrònic a qualsevol de les següents adreces: pas@uv.es / pdipasdiscapacidad@uv.es