El Consell de Govern aprova retribucions addicionals per al PAS

 
Imatge d'arxiu de l'Edifici de Rectorat
Imatge d'arxiu de l'Edifici de Rectorat

El Consell de Govern celebrat ahir dimarts 23 de juliol va acordar, entre d’altres punts de l’ordre del dia, l’Acord per a la revisió del complement compensatori del complement específic (ACGUV 189/2019) que havia assolit en la Mesa Negociadora reunida el passat dia 17 de juliol. Aquest acord suposarà un pagament únic i addicional que es farà efectiu en el mes de setembre de 2019 i que distribuirà entre el PAS de la Universitat el 0,25% de la massa salarial, essent les quanties variables en funció del complement de destinació de cada persona.

La Mesa Negociadora de la Universitat de València, integrada per les organitzacions sindicals CCOO, CSIF, STEPV i UGT, així com pel Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat i el Gerent de la Universitat, va subscriure, en la reunió mantinguda el passat dia 17 de juliol, un acord per a la revisió del component compensatori del complement específic, en aplicació d’allò que disposa l’article 3.2 del Reial Decret-Llei 24/2018.

Com és preceptiu, aquest Acord havia de ser ratificat pel Consell de Govern, fet que ocorregué en la sessió d’aquest òrgan celebrada ahir dimarts 23 de juliol a la Sala de Juntes del Rectorat de la Universitat de València.

El component compensatori del complement específic és un component retributiu que es va crear mitjançant Decret 56/2004 del Consell de la Generalitat Valenciana, amb una quantia vinculada al nivell del complement de destinació, dins dels conceptes retributius en l’àmbit de la regulació de la Funció Pública Valenciana.

L’aplicació d’aquest concepte en l’àmbit de la Universitat de València ha estat determinat, previ acord de la Mesa Negociadora, per l’addenda segona a l’Acord de Condicions de Treball que va ser aprovat pel Consell de Govern de 29 de novembre de 2005 (ACGUV 366/2005), i l’Acord de Condicions de Treball 2008-2011, aprovat pel Consell de Govern de 30 de setembre  de 2008 (ACGVU 167/2008).

Finalitzada la vigència d’aquests acords, el component compensatori del complement específic es va consolidar dins de l’estructura retributiva del PAS de la Universitat de València per acord del Consell de Govern de 30 de juliol de 2012 (ACGUV 186/2012), i ha estat actualitzat d’acord amb les variacions retributives aplicables al personal empleat públic, d’acord amb les successives lleis de pressupostos.

L’article 2.3 del Reial Decret-Llei 24/2018 i la Disposició Addicional quarta del Decret 1/2019 del Consell de la Generalitat Valenciana estableixen la possibilitat d’un increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial, que s’haurà de distribuir prèvia negociació.

El resultat d’aquesta negociació és el que ha estat aprovat al Consell de Govern, i suposarà l’abonament en un únic pagament, al mes de setembre, de retribucions addicionals que oscil·len entre els 951,45 i els 1.974,09 euros, en funció del complement de destinació del Personal d’Administració i Serveis (PAS).

Pot consultar l’acord íntegre, que inclou la taula distributiva del pagament addicional per complement de destinació, seguint aquest enllaç: https://www.uv.es/rectorat/dpd/ACORD_MESA_NEGOCIADORA_REVISIO_COMPONENT_COMPENSATORI_COMPLEMENT_ESPECIFIC_2019.pdf

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy