La Universitat de València lliura a la Generalitat i publica la informació sobre la caixa fixa de 2006 a 2014

  • December 23rd, 2016
 
Caja fija 2006 - 2014

Atenent a la sol·licitud d’informació cursada des de la Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència a les cinc universitats públiques valencianes, la Universitat de València ha lliurat a la Generalitat la informació corresponent a les despeses de caixa fixa corresponents al període 2006-2014. Aquesta informació ha estat publicada al portal de transparència de la Universitat de València.

El passat dia 15 de desembre la Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència va sol·licitar a les universitats públiques valencianes (Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Politècnica de València i Universitat de València) “relació detallada de factures, amb indicació de concepte, número i data de factura, proveïdor i import, i de la resta de despeses realitzades amb càrrec a les partides de caixa fixa dels anys 2006-2014, ambdós inclosos”.

Aquesta sol·licitud d’informació ha estat cursada per tal de donar compliment a la sentència de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana arran la sol·licitud del Grup Popular de les Corts Valencianes formulada al Consell.

La Universitat de València, en el marc de l’article 27 de la Constitució i d’acord amb la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, és autònoma en l’elaboració, aprovació i gestió dels seus pressupostos i l’administració dels seus bens, que estan sotmesos als mecanismes de rendiment de comptes i control financer establerts en la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat i d’acord amb allò previst en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Les ‘despeses de caixa fixa’ són provisions de fons de caràcter extra-pressupostari i permanent que es realitzen per tal d’atendre immediatament les despeses i posteriorment aplicar-les al corresponent capítol del pressupost de l’any en que es realitzen, tal com estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Amb els fons de caixa fixa es poden atendre despeses menors ‘ de caràcter periòdic o repetitiu, de tracte successiu, en particular els referents a les dietes, despeses de locomoció, material, conservació i manteniment, o qualsevol altra despesa  de semblants característiques’, d’acord amb el Decret 24/1998, de 10 de març, del Govern Valencià. Aquestes despeses, un cop efectuades, es formalitzen comptablement en les mateixes condicions de justificació que la resta de les despeses de la seua mateixa natura efectuats amb càrrec als diferents crèdits pressupostaris.

En el cas de les universitats públiques, per les característiques de la seua pròpia activitat, es requereix de múltiples activitats que suposen la utilització d’aquesta caixa fixa per atendre despeses de viatges, reunions, tribunals, dietes i xicotets subministraments, principalment, essent totes aquestes despeses subjectes als requisits que s’exigeix a qualsevol despesa pública.

En conjunt, al llarg dels exercicis pressupostaris la informació dels quals s’ha sol·licitat, la Universitat de València ha tramitat a través d’aquest sistema l’1% del total del seu pressupost, que correspon al 3,80% del total dels registres comptables entre els anys 2006 i 2014.

La Universitat de València, en aplicació de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, informa sobre ‘les despeses de caixa fixa desagregades per centres directius’. Aquesta informació sobre les despeses de caixa fixa s’està publicant trimestralment des de 2015.

La informació remesa per la Universitat de València a la Generalitat Valenciana està disponible en el portal de transparència de la Universitat: www.uv.es/transparencia

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy