Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

CONVOCATÒRIA D'EXPRESSIONS D'INTERÉS PER L’ACOLLIMENT DE PERSONAL INVESTIGADOR AFECTAT PEL CONFLICTE D'UCRAÏNA EN CENTRES D'INVESTIGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Innovació, Ciència, Universitats i Societat Digital convoca subvencions destinades a la contractació de personal investigador afectat pel conflicte d'Ucraïna

 

Documents complementaris:

NOTA: termini intern de presentació d'instàncies, del 9 de juny al 16 de juny de 2022 a les 14’00 hores. Per a més informació poden dirigir-se a epif@uv.es

 

RESOLUCIÓ DE 4 D'OCTUBRE DE 2022 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES DECLARA L'APLICACIÓ DELS FONS PREVISTOS EN EL PROCEDIMENT PER A LA DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D'AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/AS DE NACIONALITAT UCRAÏNESA EN EL SI DE LES ESTRUCTURES D'INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A COMPLEMENTAR LES AJUDES URGENTS PER A L'ACOLLIMENT DE PERSONAL INVESTIGADOR AFECTAT PEL CONFLICTE D'UCRAÏNA EN CENTRES D'INVESTIGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA I EN UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONCEDIDES PER LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de comunicar, dins del termini de 5 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució, l'acceptació o desistiment de l'ajuda concedida mitjançant la Seu Electrònica.

 

 


AJUDES PER A ESTADES D’INVESTIGADORS I INVESTIGADORES DE NACIONALITAT UCRAÏNESA EN EL SI DE LES ESTRUCTURES D’INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

Les sol·licituds, dirigides al Vicerectorat d’Investigació, hauran de presentar-se remetre’s al Servei de Gestió de la Investigació,  per registre electrònic mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València.

 

 

NOTA:El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la UV, fins al 17 de juny de 2022 a les 14:00 hores.

RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS CONCEDIDES EN EL PROCEDIMENT PER A LA DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D’AJUDES PER A ESTADES D’INVESTIGADORS/ES DE NACIONALITAT UCRAÏNESA EN EL SI DE LES ESTRUCTURES D’INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

 


AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2022).

 

  • NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà el 7 de febrer de 2022, i finalitzarà el 8 de març de 2022 a les 14:00h.

RELACIÓ PROVISIONAL D'AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

  • NOTA:Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, les al·legacions que estimen oportunes

RELACIÓ DEFINITIVA D'AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

  • NOTA:Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra ella, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la data de publicació oficial.

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR CONVIDAT ( CONVOCATÒRIA 2022)

  • NOTA:El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert, del 14 de desembre de 2021 fins al 14 de gener de 2022 a les 14.00 hores.

RELACIÓ PROVISIONAL D'AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR CONVIDAT ( CONVOCATÒRIA 2022)

  • NOTA:Las personas solicitantes deberán presentar, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente a la fecha de publicación de esta resolución, las alegaciones y/o reclamaciones que estimen oportunas, debidamente justificadas y documentadas mediante la Sede Electrónica.

RELACIÓ DEFINITIVA D'AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR CONVIDAT ( CONVOCATÒRIA 2022)

  • NOTA:Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra ella, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de publicació oficial.

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2021).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants pendents d’esmena hauran de presentar, mitjançant la Sede Electrónica, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 14/04/2021)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 25 de febrer de 2021 a les 14:00h. (Data de publicació: 20/01/2021)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2021).

 

Resolució amb la correció de la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants pendents d’esmena hauran de presentar, mitjançant la Sede Electrónica, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 4/06/2021)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 25 de febrer de 2021 a les 14:00h. (Data de publicació: 20/01/2021)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2020).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 31/07/2020)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de tres dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, les al·legacions i/o reclamacions que estimen oportunes, degudament justificades i documentades mitjançant correu electrònic a l’adreça epif@uv.es i amb l’assumpte “Convidats 2020 Al·legacions”. (Fecha de publicación: 27/07/2020)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants pendents de subsanació hauran de presentar, mitjançant la Sede Electrónica, dins del termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 03/06/2020)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 24 de febrer de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 12/02/2020)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 16/01/2020)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2020).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 31/07/2020)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de tres dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, les al·legacions i/o reclamacions que estimen oportunes, degudament justificades i documentades mitjançant correu electrònic a l’adreça epif@uv.es i amb l’assumpte “Estades2020 Al·legacions”. (Data de publicació: 24/07/2020)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la Sede Electrónica, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. (Data de publicació: 04/06/2020)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 24 de febrer de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 17/02/2020)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 16/01/2020)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGACIÓ «BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN» (Convocatòria 2020).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 09/07/2020)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants que vulguen al·legar podran presentar un escrit mitjançant l’adreça electrònica epif@uv.es amb l’assumpte “Santander2020”, amb les al·legacions que estimen oportunes. El termini per al·legar es fins a les 14:00 hores del 8 de juliol de 2020. (Data de publicació: 06/07/2020)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 1 de juliol de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 17/06/2020)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGACIÓ «BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN» (Convocatòria 2019).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 05/06/2019)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants que vulguen esmenar o al·legar podran presentar un escrit mitjançant l’adreça electrònica epif@uv.es fins a les 14 hores del 4 de juny de 2019, a comptar des de l’endemà de la publicació d'aquesta resolució, indicant en l’assumpte del correu al·legació o esmena «Becas Iberoamérica. Santander Investigación», amb la documentació preceptiva que complete la sol·licitud en el cas d’esmena o les al·legacions que estimen oportunes. (Data de publicació: 31/05/2019)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2019).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 14/05/2019)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la Seu Electrònica, fins al 8 de maig de 2019, a les 14:00h, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. (Data de publicació: 03/05/2019)

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la Seu Electrònica, dins del termini de nou dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta correcció, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. (Data de publicació: 23/04/2019)

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de quinze dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 17/04/2019)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 15 de febrer de 2019 a les 14:00h. (Data de publicació: 14/01/2019)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2019).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 14/05/2019)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

Relació provisional de sol·licituds ADMESES i PENDENTS D'ESMENA.

NOTA: Les persones sol·licitants pendents de subsanació hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de quinze dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 17/04/2019)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 15 de febrer de 2019 a les 14:00h. (Data de publicació: 14/01/2019)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGACIÓ «BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN» (Convocatòria 2018).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 07/09/2018)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2018).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 19 de gener de 2018 a les 14:00h. (Data de publicació: 19/12/2017)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2018).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 13/03/2018)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 19 de gener de 2018 a les 14:00h. (Data de publicació: 19/12/2017)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2018).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 15/05/2018)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL. (Data de publicació: 20/02/2018)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 19 de gener de 2018 a les 14:00h. (Data de publicació: 19/12/2017)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2017).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 03/05/2017)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: L'esmena de les sol·licituds relacionades a l’annex 2 ha de realitzar-se a través de la Seu Electrónica de la Universitat de València, d’acord amb el procediment i el termini establert en la corresponent notificació individual. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 31/03/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17/01/2017)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2017).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 02/05/2017)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL.

NOTA: L'esmena de les sol·licituds relacionades a l’annex I ha de realitzar-se a través de la Seu Electrónica de la Universitat de València, d’acord amb el procediment i el termini establert en la corresponent notificació individual. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud. (Data de publicació: 21/03/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17/01/2017)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2017).

 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA. (Data de publicació: 12/04/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17/01/ 2017)

 


 

AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGACIÓ «BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN» (Convocatòria 2017).

 

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de juny de 2017. (Data de publicació: 08/03/2017)

 


 

AJUDES DE MOBILITAT EN EL MARC DEL PROGRAMA «BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN».

 

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

 


 

AJUDES PER A ESTADES TEMPORALS D’INVESTIGADORS CONVIDATS, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA “ATRACCIÓ DE TALENT” DE VLC-CAMPUS (Annex 5 - Convocatòria 2016).

 

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS.

NOTA: La documentació per la subsanació de sol·licituds s'haurà en presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini que començarà el 8 d'abril i finalitzarà el 17 d'abril, ambdós inclosos. (Data de publicació: 07/04/2016)

 


 

AJUDES PER A ESTADES CURTES EN ALTRES UNIVERSITATS I CENTRES D’INVESTIGACIÓ (Annex 4 - Convocatòria 2016).

 

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS.

NOTA: La documentació per la subsanació de sol·licituds s'haurà en presentar dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat, termini que començarà el 14 d'abril i finalitzarà el 23 d'abril, ambdós inclosos. (Data de publicació: 13/04/2016)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR D’AQUESTA UNIVERSITAT AL SI DE LA UNIVERSITAT DE CALIFÒRNIA A BERKELEY.

 

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

 


 

AJUDES PER A ESTADES CURTES DE BENEFICIARIS DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Annex 3 - Convocatòria 2016).

 

Resolució amb el LLISTAT DEFINITIU.

 


 

AJUDES PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS D’INVESTIGACIÓ (Annex 6 - Convocatòria 2016).

 

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà el 1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 03/12/2015)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR D’AQUESTA UNIVERSITAT AL SI DE LA UNIVERSITAT DE CALIFÒRNIA A BERKELEY (Annex 2).

 

  - Sol·licitud

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 07/07/2015)

   - Relació definitiva de sol·licituds CONCEDIDES I DENEGADES.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de publicació: 28/05/2015)

   - Relació provisional de sol·licituds ADMESES I DENEGADES.

NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds s'haurà de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data final: 07/06/2015)

 


 

AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ I/O ASSISTÈNCIA A WORKSHOPS CONJUNTS DINS DE LA INICIATIVA "CALIFORNIA-SPAIN CAMPUS” SORGIDA DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE ELS CAMPUS D’EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL ANDALUCIA-TECH I VLC/CAMPUS I LA UNIVERSITAT DE CALIFÒRNIA A BERKELEY (UCB) (Annex 4).

 

  - Sol·licitud

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 07/07/2015)

   - Relació definitiva de sol·licituds CONCEDIDES I DENEGADES.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de publicació: 28/05/2015)

   - Relació provisional de sol·licituds ADMESES I DENEGADES.

   NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds s'haurà de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data final: 07/06/2015)

 


 

AJUDES PER A ESTADES TEMPORALS DE PERSONAL INVESTIGADOR DE RECONEGUT PRESTIGI DE LA UNIVERSITAT DE CALIFÒRNIA A BERKELEY, CONVIDATS PER GRUPS D’INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Annex 3).

 

 - Sol·licitud

 - Model fitxa

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 05/05/2015)

 


 

AJUDES PER A ESTADES TEMPORALS D'INVESTIGADORS CONVIDATS, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA "ATRACCIÓ DE TALENT" DE VLC-CAMPUS (Annex 4).

 

  - Sol·licitud

  - Model fitxa

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 31/03/2015)

   - Relació definitiva de sol·licituds CONCEDIDES I DENEGADES.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de publicació: 11/03/2015)

   - Relació provisional de sol·licituds ADMESES I PENDENTS DE SUBSANACIÓ.

NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds s'haurà de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data final: 21/03/2015)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE BENEFICIARIS DE PROGRAMES DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL (Annex 2).

 

  - Sol·licitud

  - Memòria sol·licitud (Annex 2.1).

  - Model certificació estada (Annex 2.2).

  - Memòria final (Annex 2.3).

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS (Data de publicació: 27/03/2015)

   - Relació de sol·licituds CONCEDIDES.

NOTA: Document amb les INSTRUCCIONS per al gaudiment de les ajudes de mobilitat de Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

 


 

AJUDES PER A ESTADES CURTES EN ALTRES UNIVERSITATS I CENTRES D'INVESTIGACIÓ (Annex 3).

 

  - Sol·licitud

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS (Data de publicació: 27/03/2015)

   - Relació de sol·licituds CONCEDIDES amb la puntuació definitiva.

   - Relació de sol·licituds CONCEDIDES amb la dotació concedida.

   - Relació definitiva de sol·licituds DESESTIMADES.

NOTA: Document amb les INSTRUCCIONS per al gaudiment de les ajudes de mobilitat de Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS (Data de publicació: 5/03/2015)

   - Relació de sol·licitants ADMESOS amb la puntuació provisional

   - Relació de sol·licitants als quals s'ha reclamat el subsanament de la documentació presentada, amb indicació del defecte a subsanar i amb la puntuació provisional

   - Relació provisional de sol·licituds DENEGADES

NOTA: El termini de presentació de reclamacions i/o al·legacions finalitzarà el dia 16 de març de 2015 a les 23.59 hores

 


 

AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ EN GRANS INICIATIVES DE LA UE I L’ELABORACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS D’INVESTIGACIÓ (Annex 5).

 

  - Sol·licitud

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 7 de febrer de 2015, tret de l'annex 5, el termini del qual estarà obert durant tot l'any 2015.

 


 

AJUDES DE MOBILITAT D'INVESTIGADORS DINS DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE "ANDALUCIA-TECH", "VLC-CAMPUS" I LA UNIVERSITAT DE CALIFORNIA A BERKELEY.

 

  - Sol·licitud

  - El termini de presentació de sol·licituds per a les modalitats A i C és es dia 9 d'abril de 2014.

  - El termini de presentació de sol·licituds per a la modalitat B és el dia 24 d'abril de 2014.

  - Correció d'errades:  S'ajorna el termini de presentació de sol·licituds en totes les modalitats fins al dia 30 d'abril de 2014.

  - Publicació de la Resolució de concessió (Data de Publicació: 21/05/2014)

 


 

AJUDES PER A ESTADES DE BENEFICIARIS DE PROGRAMES DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL (Annex 2).

 

  - Sol·licitud

  - Memòria sol·licitud (annex 2.1)

  - Model certificació estada (annex 2.2)

  - Memòria final (annex 2.3)

  - Publicació del llistat provisional de sol·licituds admeses (Data de publicació: 12/02/2014).

  -  Publicació de la Resolució de concessió  (Data de publicació: 26/02/2014).

 


 

AJUDES PER A ESTADES CURTES EN ALTRES UNIVERSITATS I CENTRES D'INVESTIGACIÓ (Annex 3).

 

  - Sol·licitud

  - Publicació del llistat provisional de sol·licituds admeses, pendents de subsanament i denegades (Data de publicació: 12/02/2014).

  - Publicació de la Resolució de concessió i denegació de les ajudes (Data de publicació: 26/02/2014).

 


 

AJUDES PER A ESTADES TEMPORALS D'INVESTIGADORS CONVIDATS, en el marc del Subprograma "Atracció de Talent" de VLC-CAMPUS (Annex 4).

 

  - Sol·licitud

  - Model fitxa

  - Publicació del llistat provisional de sol·licituds admeses, pendents de subsanament i denegades (Data de publicació: 12/02/2014).

  - Publicació de la Resolució de concessió i denegació de les ajudes (Data de publicació: 26/02/2014).

 


 

AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ EN GRANS INICIATIVES DE LA UE I L'ELABORACIÓ DE PROJECTES  D'INVESTIGACIÓ EUROPEUS (Annex 5).

 

  - Sol·licitud

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 18 de gener de 2015, tret de l'annex 5, el termini del qual estarà obert durant tot l'any 2014.