Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE GENERACIÓ DEL CONEIXEMENT 2022 DEL MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ (MCIN).

NOTA:El termini de sol·licituds per a l'entitat finançadora comença el 10 de gener de 2023 i finalitza el 31 de gener.

 


CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL (Convocatòria 2022).

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 31 de desembre de 2022, o fins esgotar les disponibilitats pressupostàries. (Data de publicació: 21/03/2022)


 

CONVOCATÒRIA 2022 DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L'ACCIÓ ESTRATÈGICA EN SALUT 2021-2023.

NOTA: terminis presentació de instancies:

Projectes d'I+D+I en salut

Termini ISCIII:                                             24 de març de 2022
Termini INTERN:                                        22 de març de 2022

 

Projectes de desenvolupament tecnològic en salut:

Termini ISCIII:                                            31 de març de 2022

Termini per a presentar propostes:     21 de març de 2022

Termini INTERN:                                       9 de març de 2022

 


CONVOCATÒRIA DE LA CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL DEL PROGRAMA INVESTIGO 2022 PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES DEMANDANTS D'OCUPACIÓ.

NOTA: Perquè la sol·licitud de l'actuació siga inclosa en el formulari d'autorització del representant legal de la Universitat de València, la persona responsable de l'actuació, una vegada tramitada i registrada la sol·licitud, haurà d'enviar al Servei de Gestió de la Investigació mitjançant la Seu Electrònica (ENTREU) al grup “Servei de Gestió de la Investigació – GVA22: Programa INVESTIGO”, indicant en el camp descripció “PI-2022”, fins al dia 20 de març de 2022, seguint les instruccions del document d'ajuda per a la presentació de sol·licituds, la següent documentació: Còpia de la sol·licitud registrada i Compromís de cofinançament per un import aproximat de 1.000 € per contracte i any, que únicament es farà efectiu en quantia igual a la diferència entre el cost totalde contractació i l'ajuda rebuda per perfil. (Data de publicació: 23/02/2022)

 


 

CONVOCATÒRIA DE CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA “ATRACCIÓ DE TALENT” 2021.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà el 20 d’octubre de 2021 i finalitzarà el 19 de novembre de 2021 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 19/10/2021)

NOTA: S’obri un període de 10 dies perquè les persones interessades, mitjançant la Seu Electrònica, presenten les al·legacions que estimen oportunes.

 

CONVOCATORIA D’AJUDES  PER A LA REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI.

NOTA: S'estableix un termini de 5 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, fins al 28 de desembre de 2021, per a la presentació de l'acceptació de l'ajuda, d'acord amb les instruccions que es notificaran individualment. En cas contrari, es tindrà al candidat per desistit.

NOTA: Aquesta correcció d'errors modifica els terminis per a interposar recursos contra la resolució de 26 de novembre de 2021, començant a contar els terminis habilitats des de l'endemà a la publicació de la present resolució.

 

NOTA: Aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació, sense que es puga interposar cap recurs contra aquesta

NOTA: Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra aquesta, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que les haja dictat, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de publicació.

 

NOTA: Les persones sol·licitants disposaran d’un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació per a que s’esmene la falta, es complete la documentació preceptiva o es presenten les al·legacions que s’estimen oportunes.

 

 

Guia per a la presentació de sol·licituds de participación en la convocatoria d’ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol (descarregar( Actualitzat el 19/juliol/2021)

FAQ Ministeri d'Universitats : preguntes freqüents amb les qüestions plantejades per les universitats fins hui ( V04 22-07-2021)

 

AVIS: Ampliació  fins al 17 de setembre del termini, Ajudes per a la requalificació del sistema universitari 

   

A) Ajudes Margarita Salas per a la formació de joves doctors:

  • Instància de sol·licitud (descarregar)
  • Currículum abreujat  (descarregar), o model FECYT
  • Memòria justificativa (descarregar)
  • Document d’acceptació a signar per la directora o el director del grup o centre receptor (descarregar)
  • Document d’acceptació de la Universitat de València, a signar per la directora o director del grup d’investigació (descarregar(Actualitzat el 19/juliol/2021)

RESOLUCIÓ DE 3 D’OCTUBRE DE 2022 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES PUBLIQUEN LES RELACIONS PROVISIONALS DE SOL·LICITUDS ADMESES, PENDENTS D’ESMENA I EXCLOSES DE LES AJUDES EN LA MODALITAT MARGARITA SALAS PER A LA FORMACIÓ DE DOCTORS JOVES, EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI ESPANYOL     

 

RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES PUBLIQUEN LES RELACIONS DEFINITIVES DE SOL·LICITUDS ADMESES, EXCLOSES I DESISTIDES DE LES AJUDES EN LA MODALITAT MARGARITA SALAS PER A LA FORMACIÓ DE DOCTORS JOVES, EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI ESPANYOL.

 

B) Ajudes per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat

  • Instància de sol·licitud Ajudes requalificació professorat universitari (descarregar)
  • Currículum abreujat  (descarregar), o model  FECYT
  • Memòria justificativa (descarregar)
  • Document d’acceptació a signar per la directora o el director del grup o centre receptor (descarregar)

 

C) Ajudes María Zambrano per a l’atracció de talent internacional.

 

  NOTA: Ha sigut publicat el extracte de la Resolució de 2 de juliol de 2021, del Rectorat de la Universitat València,  en el DOGV Num. 9132 / 21.07.2021  per tant el termini de presentació de sol·licituds començarà el 22 de juliol de 2021 i finalitzarà el 8 de setembre de 2021 a les 14.00 hores.

CONVOCATÒRIA CORRESPONENT Al PROGRAMA VLC-BIOCLINIC 2021 D'AJUDES PER Al DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES CONJUNTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I L'INCLIVA.

NOTA: la relació definitiva de sol·licituds es detalla en els annexos.

 

CONVOCATÒRIA CORRESPONENT Al PROGRAMA VLC-BIOCLINIC 2021 D'AJUDES PER Al DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES CONJUNTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I L'INCLIVA.

 

NOTA: Les persones sol·licitants disposaran d’un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia 1 de setembre de 2021 per a manifestar la renúncia de l'ajuda proposada o per a exposar les al·legacions que s'estimen oportunes.

 

RESOLUCIÓ DE 7 DE JUNY 28 DE 2020 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ PER LA QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL.LICITUD CONCEDIDES I DENEGADES DEL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D’ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ CORRESPONENTS ALS ANYS 2020 I 2021.

  NOTA: Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades, es detallen en el annex.

 

RESOLUCIÓ DE 7 DE JUNY DE 2021 DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ , PER LA QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL.LICITUDS CONCEDIDES I DENEGADES  PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT O  SUBSTITUCIO D'EQUIPAMENT CIENTIFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  2020 I 2021.

  NOTA: Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades, que es detallen en els annexos I i II.

 

RESOLUCIÓ DE  4 DE JUNY DE 2021 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES PUBLIQUEN LES RELACIONS PROVISIONALS DE LES SOL.LICITUDS  DE ESTADES  DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR.

  NOTA: Relació provisional de sol·licituds concedides, denegades i desistides, que es detallen en l’Annex I.

RESOLUCIÓ DEL 28 DE MAIG DE 2021 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES PUBLICA LA  RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL.LICITUDS CONCEDIDES, DENEGADES I DESISTIDES  D'ESTADES DE INVESTIGADORS/ES CONVIDAT/DES.

  NOTA: Relació definitiva de sol·licituds concedides, denegades i desistides, que es detallen en l’Annex I, atenent a la disponibilitat pressupostària i a la puntuació obtinguda segons el que s’indica al punt 8 de la convocatòria.

RESOLUCIÓ DEL 20 DE GENER DE 2021 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S'INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D'ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València i finalitzarà el 20 de juny. (Data de publicació: 20/05/2021)

 

CONVOCATÒRIA CORRESPONENT Al PROGRAMA VLC-BIOCLINIC 2021 D'AJUDES PER Al DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES CONJUNTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I L'INCLIVA.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València i finalitzarà el 20 de juny. (Data de publicació: 20/05/2021)

 

RESOLUCIÓ DE 1 DE MARÇ DE 2021 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 31 de desembre de 2021. (Data de publicació: 01/03/2020)

DISTRIBUCIO DE CREDIT DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL (Convocatòria 2021).

 

 

 

RESOLUCIÓ DE 20 DE GENER DE 2021 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D’ESTADES D’INVESTIGADORS/ES CONVIDATS/DADES, DINS DEL MARC DEL SUBPROGRAMA «ATRACCIÓ DE TALENT» DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 25 de febrer de 2021 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 20/01/2021)

 

 

RESOLUCIÓ DE 28 DE DESEMBRE DE 2020 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ D’APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT O SUBSTITUCIÓ D’EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA CORRESPONENTS ALS ANYS 2020 I 2021.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 5 de febrer de 2021 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 28/12/2020)

 

 

RESOLUCIÓ DE 28 DE DESEMBRE DE 2020 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ D’APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D’ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ CORRESPONENTS ALS ANYS 2020 I 2021.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 5 de febrer de 2021 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 28/12/2020)

 

 

CONVOCATÒRIA CORRESPONENT Al PROGRAMA VLC-BIOMED 2020 - SUBPROGRAMA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS PREPARATÒRIES COORDINADES ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València i finalitzarà el 23 de desembre. (Data de publicació: 23/11/2020)

 

 

CONVOCATÒRIA CORRESPONENT Al PROGRAMA VLC-BIOMED 2020 - SUBPROGRAMA D'AJUDES PER Al DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INNOVACIÓ CONJUNTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València i finalitzarà el 23 de desembre. (Data de publicació: 23/11/2020)

 

 

RESOLUCIÓ DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020 DEL VICERECTORADO D'INNOVACIÓN I TRANSFERÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER LA QUAL ES CONVOQUEN ELS PREMIS INNOVACIÓ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - BANCO SANTANDER, I S'ESTABLEIXEN LES BASES QUE ELS REGULEN.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert deu dies des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 13/11/2020)

 

RESOLUCIÓ DE 17 DE JUNY DE 2020 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES DE MOBILITAT EN EL MARC DEL PROGRAMA “BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN”, I S’APROVEN LES BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 1 de juliol de 2020 a les 14:00h. (Data de publicació: 17/06/2020)

 

RESOLUCIÓ DE 8 DE JUNY DE 2020 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL, DINS DEL MARC DEL SUBPROGRAMA «ATRACCIÓN DE TALENTO» DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del 9 de juny de 2020 fins el 8 de juliol de 2020 a les 14:00 hores. Les sol·licituds hauran de presentar-se en el registre electrònic mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València. (Data de publicació: 08/06/2020)

 

 

RESOLUCIÓ DE 3 DE MARÇ DE 2020 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 31 de desembre de 2020. (Data de publicació: 03/03/2020)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 16 DE GENER DE 2020 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S'INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D'ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 17 de febrer de 2020 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 16/01/2020)

 

 

RESOLUCIÓ DE 16 DE GENER DE 2020 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D’ESTADES D’INVESTIGADORS/ES CONVIDATS/DADES, DINS DEL MARC DEL SUBPROGRAMA «ATRACCIÓ DE TALENT» DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 17 de febrer de 2020 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 16/01/2020)

 

 

RESOLUCIÓ DE 7 D'OCTUBRE DE 2019 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA «VALORITZA I TRANSFEREIX».

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 8 de novembre de 2019 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 07/10/2019)

 

 

RESOLUCIÓ DE 4 D'OCTUBRE DE 2019 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ D’APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT O SUBSTITUCIÓ D’EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 8 de novembre de 2019 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 04/10/2019)

 

 

RESOLUCIÓ DE 4 D'OCTUBRE DE 2019 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ D’APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D’ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 8 de novembre de 2019 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 04/10/2019)

 

 

RESOLUCIÓ DE 21 DE MARÇ DE 2019 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES DE MOBILITAT EN EL MARC DEL PROGRAMA “BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN”, I S’APROVEN LES BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 d'abril de 2019. (Data de publicació: 21/03/2019)

 

RESOLUCIÓ DE 13 DE MARÇ DE 2019 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL, DINS DEL MARC DEL SUBPROGRAMA «ATRACCIÓ DE TALENT» DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 15 d’abril de 2019 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 13/03/2019)

 

 

RESOLUCIÓ DE 26 DE FEBRER DE 2019 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 31 de desembre de 2019. (Data de publicació: 26/02/2019)

 

 

RESOLUCIÓ DE 11 DE FEBRER DE 2019 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL 2019, DINS DEL MARC DEL SUBPROGRAMA «ATRACCIÓN DE TALENTO» DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del 12 de febrer de 2019 fins el 13 de maç de 2019 a les 14:00 hores. Les sol·licituds hauran de presentar-se en el registre electrònic mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València. (Data de publicació: 11/02/2019)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 14 DE GENER DE 2019 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S'INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D'ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del 15 de gener de 2019 fins el 15 de febrer de 2019 a les 14:00 hores. Les sol·licituds hauran de presentar-se en el registre electrònic mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València. (Data de publicació: 14/01/2019)

 

 

RESOLUCIÓ DE 14 DE GENER DE 2019 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D’ESTADES D’INVESTIGADORS/ES CONVIDATS/DADES, DINS DEL MARC DEL SUBPROGRAMA «ATRACCIÓ DE TALENT» DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del 15 de gener de 2019 fins el 15 de febrer de 2019 a les 14:00 hores. Les sol·licituds hauran de presentar-se en el registre electrònic mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València. (Data de publicació: 14/01/2019)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 10 DE JULIOL DE 2018 DEL RECTORADO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOCA LA IV EDICIÓ DEL PROGRAMA «UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS», QUE S'ENGLOBA DINS DEL PROJECTE “CAMPUS DE L'EMPRENEDOR INNOVADOR”, I QUE ES DESENVOLUPA DE MANERA CONJUNTA PER LES CINC UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de la data de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins el 4 de setembre de 2018. (Data de publicació: 27/07/2018)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 10 DE JULIOL DE 2018 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOCA LA V EDICIÓ DEL CONCURS «5U-CV STARTUP» QUE VA DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INNOVACIÓ I TRANSFERENCIA.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de la data de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins el 7 de setembre de 2018. (Data de publicació: 27/07/2018)

 

 

RESOLUCIÓ DE 26 DE MARÇ DE 2018 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT O SUBSTITUCIÓ D’EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 27 d’abril de 2018 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 26/03/2018)

 

 

RESOLUCIÓ DE 26 DE MARÇ DE 2018 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 31 de desembre. (Data de publicació: 26/03/2018)

 

 

RESOLUCIÓ DE 26 DE MARÇ DE 2018 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D’ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 27 d’abril de 2018 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 26/03/2018)

 

 

RESOLUCIÓ DE 26 DE MARÇ DE 2018 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DE L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 27 d’abril de 2018 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 26/03/2018)

 

 

RESOLUCIÓ DE 26 DE MARÇ DE 2018 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL, DINS DEL MARC DEL SUBPROGRAMA «ATRACCIÓ DE TALENT» DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 27 d’abril de 2018 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 26/03/2018)

 

 

RESOLUCIÓ DE 06 DE FEBRER DE 2018 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES DE MOBILITAT EN EL MARC DEL PROGRAMA “BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN”, I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 d'abril de 2018. (Data de publicació: 06/02/2018)

 

RESOLUCIÓ DEL 19 DE DESEMBRE DE 2017 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL SE INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D'ESTADES D'INVESTIGADORS/ES CONVIDATS/DES, DINTRE DEL MARC DEL SUBPROGRAMA «ATRACCIÓ DE TALENT» DE VLC-CAMPUS.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el  Tauler Oficial, i finalitzarà el 19 de gener de 2018 a les 14.00h. (Data de publicació: 19/12/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 19 DE DESEMBRE DE 2017 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S'INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTARIA PER AL FINANÇAMENT D'ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el  Tauler Oficial, i finalitzarà el 19 de gener de 2018 a les 14.00h. (Data de publicació: 19/12/2017)

 

 

 

RESOLUCIÓ DEL 19 DE DESEMBRE DE 2017 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S'INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D'ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el  Tauler Oficial, i finalitzarà el 19 de gener de 2018 a les 14.00h. (Data de publicació: 19/12/2017)

 

 

 

RESOLUCIÓ DE 12 DE DECEMBRE DE 2017 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL 2018, DINS DEL MARC DEL SUBPROGRAMA «ATRACCIÓN DE TALENTO» DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el  Tauler Oficial, i finalitzarà el 12 de gener de 2018 a les 14.00h. (Data de publicació: 12/12/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DE 22 DE SETEMBRE DE 2017 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA «VALORITZA I TRANSFEREIX».

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 22/09/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 13 DE SETEMBRE DE 2017 DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D'APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D'ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT O SUBSTITUCIÓ D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 13/09/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 13 DE SETEMBRE DE 2017 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D'ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 13/09/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DE 13 DE SETEMBRE DE 2017 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DE TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DE L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS EN L’ANY 2017.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 13/09/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 30 DE JUNY DE 2017 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOCA LA IV EDICIÓ DEL CONCURS «5U-CV STARTUP» QUE VA DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de la data de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins el 4 de setembre de 2017 (Data de publicació: 03/07/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 30 DE JUNY DE 2017 DEL RECTORADO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOCA LA III EDICIÓ DEL PROGRAMA «UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS», QUE S'ENGLOBA DINS DEL PROJECTE “CAMPUS DE L'EMPRENEDOR INNOVADOR”, I QUE ES DESENVOLUPA DE MANERA CONJUNTA PER LES CINC UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de la data de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (Data de publicació: 03/07/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DE 30 DE JUNY DE 2017 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL, DINS DEL MARC DEL SUBPROGRAMA «ATRACCIÓ DE TALENT» DE VLC-CAMPUS.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà el comprès entre les 00:00 hores de l’1 de juliol de 2017 i les 23:59 hores del 31 de juliol de 2017. (Data de publicació: 30/06/2017)

 

RESOLUCIÓ DE 06 DE FEBRER DE 2016 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES DE MOBILITAT EN EL MARC DEL PROGRAMA “BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN”, I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de juny de 2017. (Data de publicació: 08/03/2017)

 

RESOLUCIÓ DEL 17 DE GENER DE 2017 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 31 de desembre de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17/01/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 17 DE GENER DE 2017 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S'INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER Al FINANÇAMENT D'ESTADES D'INVESTIGADORS/RES CONVIDATS/DADES, DINS DEL MARC DEL SUBPROGRAMA «ATRACCIÓ DE TALENT» DE VLC-CAMPUS.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17/01/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 17 DE GENER DE 2017 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S'INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER Al FINANÇAMENT D'ESTADES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17/01/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 17 DE GENER DE 2017 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT DE ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 17 de febrer de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17/01/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DE 30 DE DESEMBRE DE 2016 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL, DINS DEL MARC DEL SUBPROGRAMA «ATRACCIÓ DE TALENT» DE VLC-CAMPUS 2017.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial, i finalitzarà el 30 de gener de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 30/12/2016)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2016 - SUBPROGRAMA A: ACTIVITATS PREPARATÒRIES DE PROJECTES COORDINATS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial i finalitzarà el 30 de novembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 11/11/ 2016)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 201 - SUBPROGRAMA B: PROJECTES D'INNOVACIÓ CONJUNTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial i finalitzarà el 30 de novembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 11/11/2016)

 

 

RESOLUCIÓ DE 3 DE NOVEMBRE DE 2016 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DE TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DE L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS EN L’ANY 2016.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2016. (Data de publicació: 04/11/2016)

 

 

RESOLUCIÓ DE 1 DE JUNY DE 2016 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA PRESSUPOSTARI 5 “PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ I LA TECNOLOGIA” DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A L’ANY 2016.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de septembre de 2016. (Data de publicació: 26/07/2016)

 

 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA A TRAVÉS DE LA SEUA FUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA «ADEIT», DE LA I EDICIÓ PROGRAMA UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS, QUE S'ENGLOBA DINS DE EL PROJECTE “CAMPUS DE L'EMPRENEDOR INNOVADOR”, FINANÇAT PER LA CONSELLERÍA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ, EN EL QUAL PARTICIPEN LES 5 UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 11 de septembre de 2016. (Data de publicació: 12/07/2016)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 1 DE JULIOL DE 2016 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOCA LA III EDICIÓ DE LOS PREMIS CONCURSO 5U-CV STARTUP QUE VAN DIRIGITS A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds comença la data de publicacio d'aquesta convocatòria i finalitzarà el 8 de septembre de 2016, ambdues incloses. (Data de publicació: 01/07/2016)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDESCORRESPONENTS AL PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2016, PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CONJUNTS ENTRE INVESTIGADORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DEL INCLIVA.

Enguany, es convoquen dues línies d'ajudes:

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds comença la data de publicació d'aquesta convocatòria i finalitzarà el 5 de juliol, ambdues inclusivament. (Data de publicació: 15/06/2016)

 

 

RESOLUCIÓ DE 13 DE MAIG DE 2016 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES DE MOBILITAT EN EL MARC DEL PROGRAMA “BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN”, I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de juny de 2016. (Data de publicació: 17/05/2016)

 

RESOLUCIÓ DE MARÇ DE 2016 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES DE MOBILITAT D’INVESTIGADORS EN EL MARC DE LA INICIATIVA “CALIFÒRNIA-SPAIN CAMPUS” SORGIDA DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE ELS CAMPUS D’EXCEL·ÈNCIA INTERNACIONAL “ANDALUCIA TECH” I “VLC/CAMPUS” I LA UNIVERSITAT DE CALIFORNIA A BERKELEY, I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licitud començarà el dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València i finalitzarà el 10 de abril de 2016, ambdós inclosos. (Data de publicació: 10/03/2016)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2015, EL QUAL PRETÉN ESTIMULAR COL·LABORACIONS EN I+D+I ENTRE INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I L’HOSPITAL/IIS LA FE.

Enguany, es convoquen dues línies d'ajudes:

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà el 10 de novembre i finalitzarà el 30 de novembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 10/03/2015)

 

 

RESOLUCIÓ DE 20 DE NOVEMBRE DE 2015 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN DIFERENTS TIPUS D’AJUDES A LA INVESTIGACIÓ I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

Es convoquen les ajudes que tot seguit es relacionen:

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà el 4 de desembre i finalitzarà el 7 de gener, ambdós inclosos. (Data de publicació: 03/12/2015)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 16 D’OCTUBRE DE 2015 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

- Normes generals de procediment

- Ajudes de caràcter POSTDOCTORAL

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 18/11/2015)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 5 D'OCTUBRE DE 2015 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOCA LA II EDICIÓ DE LOS PREMIS CONCURSO 5U-CV STARTUP QUE VAN DIRIGITS A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

- CONCURSO 5U-CV STARTUP - EMPREN +.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà de 14 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 19/10/2015)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC: SUBPROGRAMA B: AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONES PREPARATÒRIES DE NOUS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ EN COOPERACIÓ ENTRE INVESTIGADORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I DE L’INCLIVA.

Resolució de concessió DEFINITIVA, amb la relació de les ajudes concedides i denegades. (Data de publicació: 07/09/2015)

 

 

RESOLUCIÓ DE 14 D’ABRIL DE 2015 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES DE MOBILITAT D’INVESTIGADORS EN EL MARC DE LA INICIATIVA “CALIFÒRNIA-SPAIN CAMPUS” SORGIDA DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE ELS CAMPUS D’EXCEL·ÈNCIA INTERNACIONAL “ANDALUCIA TECH” I “VLC/CAMPUS” I LA UNIVERSITAT DE CALIFORNIA A BERKELEY, I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

- Normes generals de procediment (Annex 1)

- Ajudes per a estades de personal investigador d’aquesta universitat al si de la Universitat de Califòrnia a Berkeley (Annex 2).

- Ajudes per a l'organització i/o assistència a Workshops conjunts dins de la iniciativa "California-Spain Campus” sorgida del conveni subscrit entre els Campus d’Excel·lència Internacional ANDALUCIA-TECH i VLC/CAMPUS i la Universitat de Califòrnia a Berkeley (UCB) (Annex 4).

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 07/07/2015)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de publicació: 28/05/2015)

NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds s'haurà de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data final: 07/06/2015)

 

 

RESOLUCIÓ DE 25 DE JUNY DE 2015 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN DIFERENTS TIPUS D’AJUDES A LA INVESTIGACIÓ I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

- Normes generals de procediment (Annex 1).

- Ajudes per a Accions Especials d’Investigació del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica (Annex 2).

- Ajudes per al manteniment de l’instrumental científic del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica (Annex 3).

NOTA: El termini de presentació de SOL·LICITUDS serà d'un mes a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 05/09/2015).

 

 

RESOLUCIÓ DE 24 DE JUNY DE 2015 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA “VALORITZA I TRANSFEREIX” DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA, I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

- Normes generals de procediment (Annex 1).

-Ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte, en el marc del Programa “VALORITZA I TRANSFEREIX” del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica (Annex 2).

NOTA: - El termini de presentació de SOL·LICITUDS serà d'un mes a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 26/07/2015).

 

 

PROGRAMA VLC-BIOMED: AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PREPARATORIES DE PROJECTES COORDINATS ENTRE INVESTIGADORS DE LA UV I INVESTIGADORS DEL HUP/IIS "LA FE"

Modificació de la resolució de concessió DEFINITIVA, amb la relació de les ajudes concedides i denegades. (Data de publicació: 05/05/2015)

 

 

RESOLUCIÓ DE 14 D’ABRIL DE 2015 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES DE MOBILITAT D’INVESTIGADORS EN EL MARC DE LA INICIATIVA “CALIFÒRNIA-SPAIN CAMPUS” SORGIDA DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE ELS CAMPUS D’EXCEL·ÈNCIA INTERNACIONAL “ANDALUCIA TECH” I “VLC/CAMPUS” I LA UNIVERSITAT DE CALIFORNIA A BERKELEY, I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

- Normes generals de procediment (Annex 1)

- Ajudes per a estades temporals de personal investigador de reconegut prestigi de la Universitat de Califòrnia a Berkeley, convidats per grups d’investigació de la Universitat de València (Annex 3).

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 05/05/2015)

 

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC: SUBPROGRAMA A: CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ TRASLACIONAL EN COOPERACIÓ ENTRE INVESTIGADORS DE LA UV I INVESTIGADORS DE L'IIS INCLIVA.

Resolució de concessió DEFINITIVA, amb la relació de les ajudes concedides i denegades. (Data de publicació: 30/03/2015)

 

 

RESOLUCIÓ DE 29 DE DESEMBRE DE 2014 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN DIFERENTS TIPUS D’AJUDES A LA INVESTIGACIÓ I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

- Normes generals de procediment (Annex 1)

- Ajudes per a estades curtes de beneficiaris dels programes de formació de personal investigador de caràcter predoctoral del vicerectorat d’investigació i política científica (Annex 2).

- Ajudes per a estades curtes en altres universitats i centres d’investigació (Annex 3).

- Ajudes per a estades temporals d’investigadors convidats, en el marc del subprograma "ATRACCIÓ DE TALENT" de VLC-CAMPUS.

- Ajudes per a la participació en grans iniciatives de la ue i l’elaboració de projectes europeus d’investigació (Annex 5).

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València.(Data final: 07/02/2015)

Resolució de concessió DEFINITIVA de les convocatories "Ajudes per a estades curtes de beneficiaris dels programes de formació de personal investigador de caràcter predoctoral del vicerectorat d’investigació i política científica" i "Ajudes per a estades curtes en altres universitats i centres d’investigació", amb la relació de les sol·licituds concedides i denegades. (Data de publicació: 27/03/2015)

 

 

RESOLUCIÓ DE 24 DE NOVEMBRE DE 2014 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ (Data de Publicació: 25/11/2014).

- El termini de presentació de SOL·LICITUDS serà de 30 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatória en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 27/12/2014).

 

 

RESOLUCIÓ DE 27 D'OCTUBRE DE 2014 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL, EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA "ATRACCIÓ DE TALENT" DE VLC-CAMPUS I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ (Data de Publicació: 30/10/2014).

- El termini de presentació de SOL·LICITUDS serà de 30 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 29/11/2014).

- Publicats els LLISTATS DEFINITIUS de sol·licitants admesos, i de sol·licituds desestimades (Data de publicació: 27/01/2015).

 

 

RESOLUCIÓ DE 7 D'ABRIL DE 2014 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN DIFERENTS TIPUS D’AJUDES A LA INVESTIGACIÓ I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ (Data de Publicació: 14/04/2014).

- Normes generals de procediment (Annex 1).

- Ajudes per a projectes d'investigació precompetitius (Annex 2).

- Ajudes per a l'adquisició i el manteniment d'equipament científic (Annex 3).

El termini de presentació de SOL·LICITUDS serà d'un mes a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 13/05/2014).

 

 

RESOLUCIÓ DE 25 DE NOVEMBRE DE 2013 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN DIFERENTS TIPUS D’AJUDES A LA INVESTIGACIÓ I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

- Normes generals de procediment (Annex 1).

- Ajudes per a estades curtes de beneficiaris de programes de formació de personal investigador de caràcter predoctoral (Annex 2).

- Ajudes per a estades curtes en altres universitats i centres d'investigació (Annex 3).

- Ajudes per a estades temporals d'investigadors convidats, en el marc del subprograma "ATRACCIÓ DE TALENT" de VLC-CAMPUS (Annex 4).

- Ajudes per a la participació en grans iniciatives de la ue i l'elaboració de projectes d'investigació europeus (Annex 5).

- El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 18/01/2014).

 

 

RESOLUCIÓ DE 17 D’OCTUBRE DE 2013 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN DIFERENTS TIPUS D’AJUDES A LA INVESTIGACIÓ I S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ.

-Normes generals de procediment (Annex 1).

- Aajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, en el marc del subprograma “ATRACCIÓ DE TALENT” de VLC-CAMPUS (Annex 2).

- Ajudes per al desenvolupament de línies d'investigació estratègiques mitjançant la figura d'investigador distinguit, en el marc del Programa “ATRACCIÓ DE TALENT” del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica (Annex 3).

-Ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte, en el marc del Programa “VALORITZA I TRANSFEREIX” del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica (Annex 4).

- El termini de presentació de SOL·LICITUDS serà d'un mes a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 25/11/2013).