Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Kant-València - KV

Referència del grup:

GIUV2019-442

 
Descripció de l'activitat investigadora:
[Valencià] El grup de recerca "Kant-València" està constituït per investigadors i investigadores del departament de Filosofia de la Universitat de València i d'altres Universitats europees. Els seus membres són especialistes en la història de la filosofia moderna i contemporània i nodreixen interès per diversos vessants de la filosofia -teoria del coneixement, metafísica, ètica, estètica, teoria de la ciència- i envers altres disciplines com ara la física quàntica, la biologia evolucionista, la neurociència i la intel·ligència artificial. El grup expressa sinergies engrescadores amb investigadores i investigadors d'Espanya, Alemanya, Àustria, Itàlia i altres països de la Unió Europea i Amèrica.La llavor del grup es troba al seminari permanent "Kant y los problemas actuales de la filosofía", la trajectòria del qual s'encetà el 8 d'abril del 2013 a la Universitat Complutense de Madrid. En el si del seminari tingueren lloc set Jornades d'Estudis Kantians entre 2013 i 2018 i es publicaren dos volums col·lectius, Kant y las ciencias (Biblioteca Nueva / Universidad Complutense, Madrid 2011) i Perspectivas contemporáneas sobre la filosofía kantiana (en Actas del I Congreso internacional...[Valencià] El grup de recerca "Kant-València" està constituït per investigadors i investigadores del departament de Filosofia de la Universitat de València i d'altres Universitats europees. Els seus membres són especialistes en la història de la filosofia moderna i contemporània i nodreixen interès per diversos vessants de la filosofia -teoria del coneixement, metafísica, ètica, estètica, teoria de la ciència- i envers altres disciplines com ara la física quàntica, la biologia evolucionista, la neurociència i la intel·ligència artificial. El grup expressa sinergies engrescadores amb investigadores i investigadors d'Espanya, Alemanya, Àustria, Itàlia i altres països de la Unió Europea i Amèrica.La llavor del grup es troba al seminari permanent "Kant y los problemas actuales de la filosofía", la trajectòria del qual s'encetà el 8 d'abril del 2013 a la Universitat Complutense de Madrid. En el si del seminari tingueren lloc set Jornades d'Estudis Kantians entre 2013 i 2018 i es publicaren dos volums col·lectius, Kant y las ciencias (Biblioteca Nueva / Universidad Complutense, Madrid 2011) i Perspectivas contemporáneas sobre la filosofía kantiana (en Actas del I Congreso internacional de la REF, Universitat de València 2015). Arran de la creació el 2016, ja a la Universitat de València, de la Revista de Estudios Kantianos (REK), òrgan científic internacional de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española (SEKLE), i de la celebració del IV Congrés internacional de la SEKLE en octubre del 2018, es varen donar les circumstàncies òptimes per a fer convergir les sinergies concitades. Fou aleshores que Pedro Jesús Teruel -coordinador del seminari, editor dels volums col·lectius, fundador de la REK i organitzador del congrés- donà les passes per a recollir dita trajectòria en una cèl·lula institucional de recerca.El grup així constituït s'incardina a la Universitat de València el 2020. El seu objectiu rau a acostar-se als problemes actuals de la filosofia a la llum dels plantejaments kantians, des de perspectiva tant teòrica com pràctica. Tot reprenent l'esperit fundacional, hi ocupa un lloc particular el diàleg amb les ciències. Aquest connecta amb l'herència kantiana per triple via: d'una banda, gràcies a llur paper en la gènesi i desenvolupament de l'idealisme transcendental; en segon lloc, per llur influència en la reflexió sobre la subjectivitat transcendental, amb centralitat del debat al voltant de la llibertat; finalment, per llur aportació a l¿hora d'esbrinar la pregunta sobre l¿ésser humà, per Kant concebuda com a moll cabdal de la seva filosofia. Així, es nodreix especial interès per les ciències naturals i en concret envers la física, la biologia i la neurociència, tot tenint en compte llurs projeccions ètiques, socials i polítiques.[Castellano] El grupo de investigación "Kant-València" está constituido por investigadoras e investigadores del departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia y de otras Universidades europeas. Sus miembros son especialistas en la historia de la filosofía moderna y contemporánea y nutren interés por distintas vertientes de la filosofía -teoría del conocimiento, metafísica, ética, estética, teoría de la ciencia- y hacia otras disciplinas, como la física cuántica, la biología evolucionista, la neurociencia y la inteligencia artificial. El grupo manifiesta sinergias estimulantes con investigadoras e investigadores de España, Alemania, Austria, Italia y otros países de la Unión Europea y América. El germen del grupo se halla en el seminario permanente "Kant y los problemas actuales de la filosofía", cuya trayectoria empezó el 8 de abril de 2013 en la Universidad Complutense de Madrid. En el seno del seminario tuvieron lugar siete Jornadas de Estudios Kantianos entre 2013 y 2018 y se publicaron dos volúmenes colectivos: Kant y las ciencias (Biblioteca Nueva / Universidad Complutense, Madrid 2011) y Perspectivas contemporáneas sobre la filosofía kantiana (en Actas del I Congreso internacional de la REF, Universidad de Valencia 2015). A raíz de la creación, en 2016 y ya en la Universidad de Valencia, de la Revista de Estudios Kantianos (REK), órgano científico internacional de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española (SEKLE), y de la celebración del IV Congreso internacional de la SEKLE en octubre de 2018, se dieron las circunstancias óptimas para hacer converger las distintas sinergias. Fue entonces cuando Pedro Jesús Teruel -coordinador del seminario, editor de los volúmenes colectivos, director fundador de la REK y organizador del congreso- dio los pasos para recoger dicha trayectoria en una célula institucional de investigación. El grupo así constituido se incardina en la Universidad de Valencia en 2020. Su objetivo consiste en aproximarse a los problemas actuales de la filosofía a la luz de los planteamientos kantianos, desde perspectiva tanto teórica como práctica. Retomando el espíritu fundacional, en él ocupa un lugar especial el diálogo con las ciencias. Éste conecta con la herencia kantiana por triple vía: por un lado, gracias a su papel en la génesis y el desarrollo del pensamiento kantiano; en segundo lugar, por su influencia en la reflexión en torno a la subjetividad trascendental, con centralidad del debate en torno a la libertad; finalmente, por su aportación a la hora de desentrañar la pregunta sobre el ser humano, para Kant concebida como nuclear. Así, el grupo nutre especial interés por las ciencias naturales y, en particular, por la física, la biología y la neurociencia, teniendo en cuenta sus proyecciones éticas, sociales y políticas.[English] The research group "Kant-València" is made up of researchers from the Philosophy department of the University of Valencia and other European Universities. Its members are specialists in the history of modern and contemporary philosophy. They are interested in different aspects of philosophy - theory of knowledge, metaphysics, ethics, aesthetics, theory of science - as well as in other disciplines, such as quantum physics, evolutionary biology, neuroscience, and artificial intelligence. They have growing synergies with researchers from Spain, Germany, Austria, Italy and other countries of the European Union and America. The germ of the group can be found in the permanent seminar "Kant and current problems of philosophy", whose trajectory began on April 8, 2013 at the Complutense University of Madrid. Within the seminar, seven Kantian Studies workshops took place between 2013 and 2018 and two collective volumes were published: Kant and the Sciences (Biblioteca Nueva / Universidad Complutense, Madrid 2011) and Contemporary Perspectives on Kantian Philosophy (in Proceedings of the 1st REF Congress, University of Valencia 2015). As a result of the creation of the Revista de Estudios Kantianos, international journal of the SEKLE, Society for Kantian Studies in the Spanish Language (University of Valencia, 2016), and of the celebration of the 4th International Congress of the SEKLE in October 2018, the optimal circumstances arose to bring the various synergies together. Pedro Jesús Teruel - coordinator of the seminar, editor of the collective volumes, founding director of the REK and organizer of the congress - took then the steps to collect this trajectory in an institutional research cell. The so constituted research group is incardinated at the University of Valencia in 2020. It seeks to approach the current problems of philosophy in the light of Kant's thought, from both theoretical and practical perspective. Dialogue with sciences occupies a special place in it. It connects with the Kantian heritage in three ways: on the one hand, thanks to its role in the genesis and development of Kantian philosophy; secondly, because of its influence on the reflection about transcendental subjectivity, with the debate on freedom occupying a special place in it; finally, for his contribution when it comes to unravel the question about the human being, by Kant conceived as nuclear. Special attention is paid to the natural sciences and to physics, biology, and neuroscience, considering their ethical, social, and political projections.
[Llegir més][Ocultar]
 
Pàgina Web:
 
Objectius cientificotècnics:
  • [Valencià] Abordar les qüestions teòriques i pràctiques plantejades pel pensament kantià en llur connexió amb els problemes actuals de la filosofia.[Castellano] Abordar, en su conexión con los problemas actuales de la filosofía, las cuestiones teóricas y prácticas planteadas por el pensamiento kantiano.[English ] The research group address the theoretical and practical questions posed by Kantian thought in its connection with the current problems of philosophy.
 
Línies d'investigació:
  • Teoria del coneixement. [Valencià] Abordar el significat, l'abast i els límits de l'idealisme transcendental.[Castellano] Abordar el significado, el alcance y los límites del idealismo trascendental.[English] Addressing the meaning, scope, and limits of transcendental idealism.
  • Epistemologia evolucionista. [Valencià] Investigar les possibilitats de la transformació en clau naturalista de l'epistemologia kantiana.[Castellano] Investigar las posibilidades de transformación de la epistemología en clave naturalista.[English] Investigating the possibilities of transformation of epistemology in a naturalistic sense.
  • Kant i les ciències. [Valencià] Esbrinar les connexions del pensament kantià amb l'actual recerca científica, amb particular interès per la física quàntica, la biologia evolucionista, la neurociència i la intel·ligència artificial.[Castellano] Desentrañar las conexiones del pensamiento kantiano con la actual investigación científica, con particular interés por la física cuántica, la biología evolucionista, la neurociencia y la inteligencia artificial.[English] Unravelling the connections of Kantian thought with current scientific research, with a particular interest in quantum physics, evolutionary biology, neuroscience, and artificial intelligence.
  • Fonamentació de l'ètica. [Valencià] Analitzar la validesa actual i les problemàtiques pròpies de la fonamentació kantiana de l'ètica.[Castellano] Analizar la validez actual y las problemáticas propias de la fundamentación kantiana de la ética.[English] Analysing the current validity and the problems of the Kantian foundation of ethics.
  • Desafiaments actuals de l'ètica. [Valencià] Estudiar les projeccions ètiques del pensament kantià en el marc de la relació amb els animals no humans, l'ecologisme, la revolució digital i el pacifisme.[Castellano] Estudiar las proyecciones éticas del pensamiento kantiano en el marco de la relación con los animales no humanos, el ecologismo, la revolución digital y el pacifismo[English] Studying the ethical projections of Kantian thought within the framework of the relationship with non-human animals, environmental issues, the digital revolution, and pacifism.
  • Globalització i cosmopolitisme. [Valencià] Acostar-se als problemes propis de la societat cosmopolita i del projecte polític i cultural europeu, amb èmfasi en els fenomens de la globalització, el fonamentalisme, la post-veritat i els models de renovació política i econòmica.[Castellano] Aproximarse a los problemas propios de la sociedad cosmopolita y del proyecto político y cultural europeo, con hincapié en los fenómenos de la globalización, el fundamentalismo, la posverdad y los modelos de renovación política y económica.[English] Approaching the problems of cosmopolitan society and the European political and cultural project, with an emphasis on the phenomena of globalization, fundamentalism, post-truth, and models of political and economic renewal.
  • Historiografia filosòfica. [Valencià] Anàlisi historiogràfica de la gènesi i del desenvolupament del sistema kantià.[Castellano] Análisis historiográfico de la génesis y del desarrollo del sistema kantiano.[English] Historiographic analysis of the genesis and development of the Kantian system.
  • Hermenèutica textual. [Valencià] Hermenèutica de les fonts primàries, amb particular atenció envers els texts inèdits en llengua castellana i valenciana / catalana.[Castellano] Interpretación de las fuentes primarias, con particular atención hacia los textos inéditos en lengua castellana y valenciana / catalana.[English] Interpretation of primary sources, with particular attention to unpublished texts in Spanish and Valencian / Catalan.
  • Història de la recepció. [Valencià] Cartografia de la recepció de l'obra kantiana els segles XIX, XX i XXI.[Castellano] Cartografía de la recepción de la obra kantiana durante los siglos XIX, XX y XXI.[English] Cartography of the reception of the Kantian work during the 19th, 20th and 21st centuries.
 
Components del grup:
Nom Caràcter de la participació Entitat Descripció
Pedro Jesús Teruel RuizDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Manuel Jimenez RedondoMembre UVEG-Valencia Professor-a Emèrit-a
Ana María Andaluz RomanillosCol·laborador-a UPSA-Salamanca Catedràtic-a d'Universitat
Óscar Cubo UgarteCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Pere Gallego FrancésCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València
Juan José García NorroCol·laborador-a UCM-Madrid Professor-a Titular d'Universitat
Juan Pablo García SerranoCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València
David Hereza ModregoCol·laborador-a UVEG-Valencia Investigador/a Contractat/da M.Salas
Alba María Jiménez RodríguezCol·laborador-a UCM-Madrid Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Sandra Navalon GascoCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València
Rogelio Rovira MadridCol·laborador-a UCM-Madrid Catedràtic-a d'Universitat
Sergio Sevilla SeguraCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Emèrit-a
Violetta WaibelCol·laborador-a AUT-univie Catedràtic-a d'Universitat
Equip de Treball
Claudio La RoccaEquip de Treball ITA-UGenova Professor-a Titular d'Universitat
Nuria Sánchez Madrid Equip de Treball UCM-Madrid Professor-a Titular d'Universitat