UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

 • Indicació de lloc per a persones en cadira de rodes

Estatuts en format pdf PDF

Capítol I Disposicions generals

 

Article 1. Denominació

Amb la denominació Fundació General de la Universitat de València de la Comunitat Valenciana es constitueix una fundació cultural d’interès general, sense ànim de lucre i sota la tutela del Protectorat que exerceix la Generalitat Valenciana.

Article 2. Durada

La Fundació està constituïda amb una durada indefinida. No obstant això, si en algun moment les finalitats pròpies de la Fundació pogueren estimar-se complides o esdevingueren d’impossible compliment, el Patronat podrà acordar conforme al previst en l’article 38 dels presents Estatuts.

Article 3. Personalitat jurídica

 1. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar,  conformement a les normes per les quals es regeix, revestint aquesta naturalesa pública.
 2. La Fundació tindrà la consideració de medi propi instrumental i servei tècnic de la Universitat de València en les matèries que constitueixen les seues finalitats, podent assumir encomanes de gestió per a la realització d’actes de qualsevol naturalesa. En el marc de les encomanes que se li realitzen executarà els treballs, els serveis, els estudis, els projectes, les assistències tècniques i quantes actuacions li encomane la Universitat de València.

Article 4. Règim normatiu

La Fundació es regeix per la voluntat del fundador manifestada en l’escriptura fundacional, pels presents Estatuts, per les normes que, en interpretació i desenvolupament d’aquests, establisca el Patronat i, en tot cas, per les disposicions legals vigents.

Article 5. Nacionalitat, àmbit d’actuació i domicili

 1. La Fundació té nacionalitat espanyola.
 2. El seu principal àmbit d’actuació és la Comunitat Valenciana.
 3. La Fundació té el seu domicili al Carrer Amadeu de Savoia núm. 4 de València.

Article 6. Naturalesa

 1. La Fundació és de finançament, de promoció i de servei.
 2. Les prestacions són gratuïtes, sense perjudici que eventualment es puguen obtenir ingressos per les activitats fundacionals, sempre que això no implique una limitació injustificada de l’àmbit dels seus possibles beneficiaris ni ultrapasse, en conjunt, el cost del servei que es preste, el qual no serà mai superior al seu preu de mercat.
 3. Els mèrits o la mancança de mitjans seran base primordial per a l’elecció dels destinataris dels beneficis.

Capítol II Objecte de la Fundació i beneficiaris

 

Article 7. Objecte

 1. La Fundació té la missió fonamental de cooperar en el compliment de les finalitats de la Universitat de València, entre les quals es troba la cooperació al desenvolupament.
 2. Els objectius principals són l’ajuda a la docència, a la investigació, a la difusió cultural, a la formació humana integral dels possibles beneficiaris i l’atenció integral a persones amb discapacitat.
 3. Els òrgans competents de la Fundació poden acordar i establir tota classe d’activitats sense cap altra limitació que la de la millor consecució de les finalitats enumerades en els apartats anteriors, entre les quals es troba la dotació de beques escolars i la realització d’activitats de difusió cultural i de docència.

Article 8. Formes d’actuació

El desenvolupament de l’objecte de la Fundació es farà, entre unes altres, a través d’alguna de les següents formes d’actuació:

 • Promoció i desenvolupament d’activitats culturals diverses, en particular, en el camp de les arts plàstiques i de la creació musical, entre unes altres, les representacions teatrals, musicals, coreogràfiques i cinematogràfiques, així com exposicions d’art i manifestacions similars
 • Promoció, creació de biblioteques, arxius i centres de documentació i prestació de serveis propis d’aquests
 • Col·laboració en l’organització de congressos, cursos o seminaris acadèmics i científics
 • Promoció de l’edició de llibres i altres publicacions
 • Promoció i organització de la prestació de serveis als membres de la comunitat universitària
 • Promoció i gestió d’activitats de cooperació i solidaritat amb països en vies de desenvolupament
 • Promoció i desenvolupament d’activitats socials diverses
 • El foment i la realització d’activitats d’investigació científica i desenvolupament tecnològic

Article 9. Beneficiaris

 1. Seran potencials beneficiaris de la Fundació principalment totes les persones que formen part de la comunitat universitària de la Universitat de València i, en general, la societat valenciana.
 2. La Fundació atorgarà amb criteris d’imparcialitat, objectivitat i no discriminació els seus beneficis a les persones o entitats que, tot i reunint les condicions expressades anteriorment, estime el Patronat que són legítims creditors d’aquests, d’acord amb les bases, les normes o les regles que s’elaboren, en cada moment, per a la seua selecció.
 3. Sempre que siga precisa la delimitació dels beneficiaris, en casos tals com l’atorgament de beques o el finançament de projectes, la Fundació atendrà de manera principal a aquelles persones que formen part del sector de la població que puga ser atès conforme als objectius fundacionals, sempre d’acord amb els criteris generals d’imparcialitat i no discriminació i els particulars de mèrit i capacitat, sense perjudici que també puga considerar la pluralitat territorial, les situacions personals de necessitat dels beneficiaris, ordre de petició i altres anàlegs.
 4. Ningú podrà al·legar davant de la Fundació dret preferent a gaudir dels seus beneficis, ni imposar al Patronat la seua atribució a cap persona o entitat determinada.

Capítol III Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos al compliment de les finalitats fundacionals

 

Article 10. Destinació de rendes i ingressos

La Fundació aplicarà els recursos fundacionals al compliment de les seues finalitats, en la proporció que, per a cada exercici, determine el Patronat en elaborar i aprovar els corresponents plans d’actuació anuals, atenent, en tot moment, al que disposa la Llei.

Article 11. Publicitat de les activitats i aplicació de les rendes

La Fundació donarà informació suficient de les seues finalitats, activitats i aplicació de les rendes perquè siguen conegudes.

Capítol IV Òrgans de govern

 

Article 12. Òrgans de govern

La Fundació s’organitza principalment en els següents òrgans:

 • El Patronat
 • El Consell Executiu

Secció primera. El Patronat

Article 13. Naturalesa del Patronat i caràcter del càrrec de patró

 1. El Patronat és l’òrgan de govern, administració i representació de la Fundació, que tindrà i exercitarà les facultats que li corresponen amb subjecció al que es disposa en l’ordenament jurídic i en els presents Estatuts. Els seus membres hauran d’exercir les seus funcions amb la diligència d’un representant lleial.
 2. Els patrons exercitaran les seues facultats amb independència, sense traves ni limitacions. En conseqüència, no podrà imposar-se’ls, en l’adopció d’acords de tot gènere, l’observança d’altres requisits que els expressament disposats en aquests Estatuts o els establerts amb caràcter de Dret necessari en l’ordenament jurídic.

Article 14. Caràcter gratuït del càrrec de patró

Els patrons exerciran gratuïtament els seus càrrecs sense que, en cap cas, puguen meritar pel seu exercici retribució alguna. No obstant això, tindran dret a ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l’exercici de les seues funcions els ocasione.

Article 15. Composició i càrrecs 

 • El Patronat estarà constituït per un mínim de tres patrons i un màxim de vint-i-u. Dins d’aquests límits correspondrà, en cada moment, al propi Patronat la determinació del número concret de membres.
 • Seran patrons nats:
  • President/a.- El/La Mgfc./a Sr/a Rector/a de la Universitat de València
  • Vicepresident/a Executiu/va.- Un/a vicerector/a de la Universitat de València nomenat/da pel Patronat a proposta del Rector
  • Secretari/a.- El/La Secretari/a General de la Universitat de València
  • Una persona vinculada a la Família Martínez Guerricabeitia, nomenada pel Patronat a proposta del President
 • Seran patrons electius:
  • Nou vocals nomenats pel Patronat a proposta del Consell de Govern de la Universitat de València
  • Vuit vocals nomenats lliurement pel Patronat
 • Podran ser membres del Patronat les persones físiques que tinguen plena capacitat d’obrar i no estiguen inhabilitades per a l’exercici de càrrecs públics, ni es troben incurses en cap causa d’incompatibilitat.
 • Les persones jurídiques podran formar part del Patronat i hauran de designar, a través del seu òrgan competent, a la persona física que actue en la seua representació.
 • El càrrec de patró que recaiga en persona física haurà d’exercir-se personalment. No obstant això, podrà actuar en el seu nom i representació un altre patró per ell designat, havent de ser aquesta representació per a actes concrets i ajustant-se a les instruccions que, si escau, el representat formule per escrit.
 • Si l’anomenat a exercir el càrrec de patró ho fóra per raó del càrrec que ocupara en entitats públiques o privades, podrà actuar en nom seu la persona a qui corresponga la seua substitució d’acord amb les normes que les regulen, o la persona que designe en escriptura pública si ho és amb caràcter permanent, o per mitjà d’un escrit especial per a cada ocasió.
 • Quan la condició de patró siga atribuïda a les persones jurídiques, aquestes hauran de designar, a través del seu òrgan competent, la persona física que actue en la seua representació, que haurà de conferir-se, en qualsevol cas, per escrit. Si la persona física representant ho fóra per raó del càrrec, serà aplicable el que disposa l’apartat anterior.

Article 16. Regles per a la designació i substitució dels seus membres

 1. El càrrec de vocal tindrà una duració de cinc anys, amb la possibilitat d’una reelecció pel mateix període.
 2. Els patrons continuaran en l’exercici del seu càrrec fins a la següent reunió del Patronat en la qual es decidisca la seua renovació o substitució, que haurà de celebrar-se necessàriament dins dels sis mesos següents a la data de venciment del càrrec de patró.
 3. La renovació o designació de nous membres es farà pel Patronat, de conformitat amb el procediment establert en els presents Estatuts per a l’adopció d’acords.

Article 17. Acceptació de patrons

L’acceptació del càrrec pels patrons haurà de formalitzar-se en la forma previnguda en la legislació vigent.

Article 18. Cessament i suspensió dels patrons

El cessament i la suspensió dels vocals es produirà per qualsevol de les causes previstes per la Llei.

Article 19. Presidència

 1. Al President/a li correspon ostentar la representació de la Fundació davant tota classe de persones, autoritats i entitats públiques i privades, podent el Patronat, per a assumptes puntuals i mitjançant un acord exprés, atorgar aquesta facultat a un altre dels seus membres; convocarà les reunions ordinàries i extraordinàries del Patronat i del Consell Executiu i fixarà l’ordre del dia, les presidirà, dirigirà els seus debats i, si escau, executarà els acords, podent per a això realitzar tota classe d’actes i signar aquells documents necessaris a tal fi.
 2. El/la President/a disposa de vot de qualitat per a dirimir els empats que pogueren produir-se en les votacions que es realitzen en les reunions del Patronat i del Consell Executiu.

Article 20. Vicepresidència Executiva

 1. Correspon al Vicepresident/a Executiu/va realitzar les funcions de el/la President/a en els casos de vacant, absència o malaltia, podent actuar també en representació de la Fundació en aquells supòsits en què així es determine per acord del Patronat.
 2. El/la Vicepresident/a Executiu/va executa els acords del Consell Executiu, donant compte de la seua gestió en cada reunió del Patronat.

Article 21. Secretaria

Correspon al Secretari/a la certificació dels acords del Patronat i del Consell Executiu, la conservació i la custòdia de tota la documentació pertanyent a la Fundació, alçar les actes corresponents a les reunions del Patronat i del Consell Executiu, expedir les certificacions i els informes que siguen necessaris i totes aquelles que expressament se li encomanen.

Article 22. Competències

 • Correspon al Patronat complir i fer complir les finalitats fundacionals, d’acord amb el que disposa la Llei i els presents Estatuts, i administrar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint plenament el rendiment i la utilitat d’aquests, conforme als criteris econòmic-financers d’un bon gestor.
 • Amb independència de les funcions que li atorguen els presents Estatuts, i sense perjudici de sol·licitar les preceptives autoritzacions i realitzar les oportunes comunicacions al Protectorat, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, són facultats del Patronat:
  • Establir l’orientació i fixar les línies generals de funcionament de la Fundació
  • Seleccionar als beneficiaris de les prestacions fundacionals
  • Aprovar el pla d’actuació i la seua liquidació, la memòria d’activitats i els comptes anuals que hagen de ser presentats al Protectorat
  • Acordar l’alienació de béns immobles
  • Acceptar, si escau, les donacions i/o els llegats i acceptar les herències a benefici d’inventari
  • Aprovar les modificacions estatutàries i tots aquells actes que necessiten autorització del Protectorat, així com decidir en els conflictes a què es refereix l’article 13.7 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana o precepte que ho substituïsca
  • En general, quantes altres funcions  haja de desenvolupar per a l’administració o el govern de la Fundació, amb submissió en tot cas a les prescripcions legals

Article 23. Reunions i adopció d’acords

 1. El Patronat es reunirà com a mínim dues vegades a l’any i, a més, quantes vegades ho convoque el/la President/a o quan ho sol·licite, al menys, un terç dels seus membres.
 2. La convocatòria es remetrà de forma individual a tots els patrons amb, al menys, cinc dies d’antelació a la data de celebració de la reunió, al domicili designat per ells, mitjançant qualsevol procediment, inclosos els mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, que permeta acreditar la seua recepció pels destinataris. En la convocatòria es farà constar el lloc, la data i l’hora de la reunió així com l’ordre del dia.
  1. La documentació relativa als assumptes que es vagen a tractar en la reunió es posarà a disposició dels patrons amb l’antelació suficient.
  2. No serà necessària convocatòria prèvia quan es troben presents tots els patrons i acorden, per unanimitat, la celebració de la reunió.
 3. El Patronat quedarà vàlidament constituït quan concórreguen, presents o representats, més de la meitat dels seus membres i sempre que es troben presents el/la President/a i el/la Secretari/a, excepte en els casos per als quals s’exigisca reglamentàriament un nombre major d’assistents.
 4. Excepte en els casos en què legal o estatutàriament siguen aplicables unes altres majories, els acords s’adoptaran per majoria simple de vots dels patrons presents o representats. En cas d’empat, el/la President/a o, en cas de substitució, el/la Vicepresident/a Executiu/va tindrà vot de qualitat.
 5. A les reunions del Patronat assistirà el/la Gerent/a de la Fundació, amb veu però sense vot, si bé la seua presència no serà computada a efectes d’integració dels quòrums d’assistència exigits per aquests Estatuts.
 6. De cada reunió que celebre el Patronat s’estendrà per el/la Secretari/a la corresponent acta, havent d’expressar aquesta els assistents, les circumstàncies del lloc i hora de la reunió i els punts de l’ordre del dia, així com les intervencions realitzades de manera succinta i el contingut literal dels acords adoptats, deixant constància del resultat de les votacions.
  1. Les actes seran signades, en totes les seues fulles, per el/la Secretari/a del Patronat amb el vist i plau de el/la President/a.
 7. Les actes s’aprovaran en la mateixa o en la següent sessió. No obstant això, el/la Secretari/a podrà emetre certificació sobre els acords que s’hagen adoptat, sense perjudici de la posterior aprovació de l’acta.
  1. En les certificacions d’acords adoptats emeses amb anterioritat a l’aprovació de l’acta es farà constar expressament tal circumstància.
 8. El Patronat portarà un Llibre d’Actes, degudament foliat i legalitzat, en el qual constaran totes les actes aprovades per aquest òrgan i pel Consell Executiu.

Secció segona. El Consell Executiu

Article 24. Naturalesa del Consell Executiu

El Consell Executiu és l’òrgan col·legiat que exerceix, per delegació del Patronat, les facultats de gestió ordinària de la Fundació, a excepció de les indelegables legalment, encarregant-se del compliment de les directrius del Patronat en el període inter-reunions, així com de la preparació i la documentació dels temes a presentar a la decisió d’aquest.

Article 25. Composició

 1. Integren el Consell Executiu:
  1. El/la President/a del Patronat
  2. El/la Vicepresident/a Executiu/va
  3. El/la Secretari/a del Patronat
  4. Quatre vocals elegits pel Patronat entre els seus membres
 2. El Patronat podrà modificar la designació dels patrons que formen part del Consell Executiu, llevat dels càrrecs citats, al llarg del seu mandat.

Article 26. Competències

Correspon al Consell Executiu, per delegació estatutària del Patronat:

 • Elaborar el pla d’actuació i la seua liquidació, la memòria d’activitats i els comptes anuals, per sotmetre’ls a l’aprovació del Patronat
 • La preparació de tots aquells acords que haja d’adoptar el Patronat
 • I, en general totes les competències que si li atribuisquen al Patronat excepte l’aprovació dels comptes i del pla d’actuació, la decisió sobre els conflictes a què es refereix l’article 13.7 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, o precepte que ho substituïsca, ni aquells que requerisquen l’autorització del Protectorat. Tampoc ho seran les facultats de modificació dels Estatuts, la fusió i la liquidació de la Fundació.

Article 27. Reunions i adopció d’acords

 1. El Consell Executiu es reunirà, com a mínim, dues vegades a l’any i totes les vegades que així ho requerisca el/la President/a o ho sol·licite un terç dels seus membres.
 2. Són aplicables al Consell Executiu totes les regles establertes en els punts 2 a 8 de l’article 23 dels presents Estatuts.

Secció tercera. Altres òrgans

Article 28. Gerència

 1. El Patronat, a proposta de el/la President/a, podrà nomenar un/a Gerent/a de la Fundació que exercirà les funcions de direcció executiva i gestió operativa d’aquesta, en règim de dedicació a temps complet, sota la superior autoritat de el/la Vicepresident/a Executiu/va.
 2. Li correspon, sense perjudici de les facultats atorgades al Consell Executiu, executar el pla d’activitats i gestionar el pressupost, així com aquelles altres funcions que li siguen encomanades. A més, dirigirà els serveis tècnics i administratius de la Fundació.
 3. En cas de vacant, absència o malaltia, el/la Gerent/a de la Fundació serà substituït per la persona que designe el/la President/a del Patronat.

Article 29. Delegacions i apoderaments

 1. El Patronat podrà designar un o varis delegats o apoderats de la Fundació, amb caràcter general o especial, de forma solidària o mancomunada, amb les facultats que s’hi determinen. Aquest apoderament es farà constar en escriptura pública i, en el cas que siga general, haurà d’inscriure’s en el Registre de Fundacions.
 2. S’exclouen d’apoderament especial les facultats que la normativa vigent reserva al Patronat per ser indelegables, en concret l’aprovació dels comptes i del pla d’actuació, la decisió sobre els conflictes a què es refereix l’article 13.7 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, o precepte que ho substituïsca, ni aquelles que requerisquen l’autorització del Patronat.
 3. Els apoderats de la Fundació donaran compte de l’exercici de les seues facultats en cada reunió del Patronat.

Capítol V Comissions Assessores

 

Article 30. Comissions Assessores

 1. El Consell Executiu podrà acordar, per majoria de dos terços dels seus membres, la constitució de Comissions Assessores per al compliment de finalitats molt  específicament determinades.
 2. Les Comissions Assessores proposaran al Consell Executiu de la Fundació els actes i els negocis jurídics que consideren necessaris per al compliment de les seues finalitats o, si resultara procedent, als seus apoderats, els quals procediran de conformitat amb el que disposen els Estatuts de la Fundació.

Capítol VI Règim econòmic

 

Article 31. Patrimoni

 1. El patrimoni de la Fundació està format per tots els béns i els drets susceptibles de valoració econòmica.
 2. La Fundació haurà de figurar com titular de tots els béns i els drets integrants del seu patrimoni, que hauran de constar en el seu inventari anual.
 3. El Patronat promourà, sota la seua responsabilitat, la inscripció a nom de la Fundació dels béns i els drets que integren el seu patrimoni en els registres públics corresponents.
  1. Els fons públics i els valors mobiliaris, industrials o mercantils, titularitat de la Fundació, es dipositaran, al seu nom, en establiments de crèdit, corresponent al Consell Executiu la designació d’aquests fons i valors.
 4. Els actes de disposició i administració d’aquests s’ajustaran a les normes legals vigents que resulten d’aplicació.

Article 32. Recursos i ingressos

 1. La Fundació, per al desenvolupament de les seues activitats, es finançarà fonamentalment amb els recursos que provinguen del seu patrimoni i, si escau, amb aquells altres procedents de les ajudes, les subvencions, les donacions, les herències i altres actes a títol gratuït, realitzats per persones físiques o jurídiques, siguen aquestes públiques o privades.
 2. La Fundació podrà obtenir ingressos mitjançant el cobrament de preus als seus beneficiaris, que en cap cas podran excedir, en el seu conjunt, del cost real del servei que els preste, el qual mai serà major del preu de mercat, havent-se de ponderar la capacitat econòmica individual dels beneficiaris per a la determinació de les seues quanties.
 3. Sense perjudici que la Fundació complisca fonamentalment els seus fins fundacionals amb l’afectació permanent  del seu patrimoni i dels rendiments provinents d’aquest, es dedicarà especial atenció al foment dels ingressos procedents de:
  1. Convenis de col·laboració amb empreses i institucions per al desenvolupament de programes d’investigació o de qualsevol altra classe, finançats per aquestes
  2. Subvencions d’organismes públics
  3. Donacions, herències i llegats
  4. Cursos, seminaris i conferències
  5. Edicions, publicacions i qualsevol altra classe de productes comercialitzables
 4. L’acceptació de herències per part de la Fundació serà sempre a benefici d’inventari.
  1. L’acceptació de llegats amb càrregues o donacions oneroses o remuneratòries i la repudiació d’herències, donacions o llegats sense càrregues serà comunicada pel Patronat al Protectorat en el termini legalment establert, podent aquest exercir les accions de responsabilitat que corresponguen contra els patrons, si els actes del Patronat foren lesius per a la Fundació, en els termes prevists en la Llei.

Article 33. Administració

 1. Queda facultat el Patronat per a l’administració i la disposició del patrimoni de la Fundació, de conformitat amb el que aconselle la conjuntura econòmica de cada moment i sense perjudici de sol·licitar la deguda autorització o procedir a l’oportuna comunicació al Protectorat.
 2. La Fundació aplicarà els seus recursos al compliment de les diverses finalitats fundacionals que perseguisca, d’acord amb els percentatges establerts legalment i en la proporció que per a cada exercici determine el Patronat en elaborar i aprovar els corresponents plans d’actuació anuals.

Capítol VII Règim comptable i pressupostari

 

Article 34. Exercici econòmic

L’exercici econòmic de la Fundació coincidirà amb l’any natural.

Article 35. Comptes anuals

 1. La Fundació portarà una comptabilitat ordenada i adequada a la seua activitat, que permeta un seguiment cronològic de les operacions realitzades. Per a això, portarà necessàriament un Llibre Diari i un Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals, així com aquells que el Patronat considere convenients per al bon ordre i desenvolupament de les seues activitats i per a l’adequat control de les mateixes.
 2. En la gestió econòmic-financera, la Fundació es regirà pels principis i criteris generals determinats en la normativa vigent.
 3. Els comptes anuals, que comprenen el balanç, el compte de resultats, la memòria de la gestió econòmica i la memòria de les activitats fundacionals, formaran una unitat, havent de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació.
  1. La memòria de la gestió econòmica, a més de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, inclourà les activitats fundacionals, els canvis en els seus òrgans de govern, direcció i representació, així com el grau de compliment del pla d’actuació, indicant els recursos empleats, la seua procedència i el nombre de beneficiaris en cadascuna de les diverses actuacions realitzades, els convenis que, si escau, s’hagen dut a terme amb altres entitats per a aquestes finalitats, i el grau de compliment de les regles establertes en la normativa vigent. Igualment, s’incorporarà a la memòria un inventari dels elements patrimonials.
 4. Els comptes anuals s’aprovaran pel Patronat de la Fundació en el termini màxim legalment establert, i es presentaran al Protectorat per al seu examen i comprovació dins dels deu dies següents a la seua aprovació, adjuntant un certificat acreditatiu d’aquesta aprovació.
 5. Si la Fundació complira els requisits legals establerts, els documents anteriors es sotmetran a auditoria externa, remetent-se al Protectorat l’informe d’aquesta juntament amb els comptes anuals. A més, el Patronat podrà sotmetre els comptes anuals a auditoria externa quan ho estime oportú.

Article 36. Pla d’actuació

El Patronat aprovarà i remetrà al Protectorat, en els últims tres mesos de cada exercici, un pla d’actuació, juntament amb la seua memòria explicativa, en el qual queden reflectits els objectius i les activitats que preveja desenvolupar durant l’exercici següent.

Capítol VIII Modificació estatutària o extinció de la Fundació

 

Article 37. Modificació estatutària

 1. Els presents Estatuts podran ser modificats pel Patronat mitjançant acord adoptat amb el vot afirmatiu de la meitat més un del nombre de patrons en el moment de proposar la modificació.
 2. La proposta de modificació dels presents Estatuts es realitzarà per acord del Consell Executiu o a petició raonada d’un terç dels patrons.

Article 38. Extinció de la Fundació

 1. La Fundació s’extingirà en els supòsits establerts en la legislació vigent.
 2. La proposta d’extinció de la Fundació la cursarà el Consell Executiu, havent de ratificar-la el Patronat, mitjançant el corresponent acord, amb el vot favorable de la meitat més un dels seus membres.
 3. En cas d’extinció, els béns i els drets resultants de la corresponent liquidació s’integraran, en la seua totalitat, en el patrimoni de la Universitat de València, entitat fundadora de la institució extingida.
 4. El corresponent procediment de liquidació ho durà a terme el Patronat sota la tutela del Protectorat, podent nomenar-se gestors encarregats d’executar les decisions que adopte el Patronat en relació amb la liquidació del patrimoni.
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies