UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

Quins avantatges em proporciona UVdiscapacitat?

UVdiscapacitat és un servei orientat a tota la comunitat universitària que proporciona atenció especialitzada en matèria de discapacitat. D'aquest servei podràs obtindre:

 • Informació sobre la normativa vigent en la UV.
 • Assessorament acadèmic (planificació d'horaris, tècniques d'estudi, elecció de nombre de crèdits i matèries optatives, orientació en l'elecció de pràctiques, Erasmus ...)
 • Assessorament vocacional.
 • Valoració de les necessitats educatives específiques.
 • Accés a una aula d'informàtica amb programes especialitzats.
 • Adaptació de material, adaptacions d'aula, productes de suport…
 • Suport de voluntariat, etc.

Què he de fer per a sol·licitar adaptacions en els exàmens i/o en el procés d'aprenentatge?

Posar-te en contacte amb UVdiscapacitat i sol·licitar cita prèvia per a fer una valoració de les teues necessitats.

UVdiscapacitat m'ofereix atenció psicològica?

No, UVdiscapacitat és un servei orientat a l'equiparació d'oportunitats centrat en l'àmbit acadèmic.

Si necessites atenció psicològica, la UV, ofereix un servei d'assessorament psicològic, sexològic i psicoeducatiu mitjançant el SEDI (Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants de la UV):

En les clíniques de la Fundació Lluís Alcanyís de la UV també està la clínica psicològica que ofereix tractaments més continuats.

Pràctiques en la UV.

UVdiscapacitat m'ofereix ajuda en les pràctiques?

Si tens necessitats de suport derivades d'una discapacitat i has de realitzar pràctiques, contacta amb UVdiscapacitat i podràs rebre:

 • Assessorament per a identificar les necessitats i les adaptacions pertinents.
 • Comunicació per a assessorar sobre la implementació d'adaptacions.
 • Orientació en l'elecció del centre de pràctiques.
 • Acompanyament, si és necessari, en la realització de les practiques.

Erasmus Outgoing.

Si vull fer l'estada d'intercanvi ERASMUS, en què pot ajudar-me UVdiscapacitat?

Si tens necessitats de suport derivades d'una discapacitat, dificultats d'aprenentatge o condició de salut, contacta amb UVdiscapactat per a valorar les teues necessitats.

Què podem oferir-te?

 • Informació sobre beques de mobilitat per discapacitat.
 • Assessorament per a identificar les necessitats de suport.
 • Orientació en l'elecció de destinació.
 • Comunicació de necessitats i adaptacions a la universitat de destinació.

Erasmus Incoming.

Proporcionem informació i assessorament relacionat amb la discapacitat i oferim suport per a ajudar-te a traure el màxim profit dels estudis universitaris.

Què podem oferir-te?

 • Informació i orientació en funció de les necessitats.
 • Comunicació amb el professorat per a assessorar sobre la implementació d'adaptacions.
 • Accés a una aula d'informàtica amb programes especialitzats.
 • Productes de suport en funció de les teues necessitats.

Normativa.

Necessite aprovar un nombre de crèdits mínim per curs?

Sí. El teu primer any en la titulació has d'aprovar un mínim de 12 crèdits. En cas d'estar cursant una doble titulació hauràs de superar almenys 48 crèdits.

Veure normatives vigents:

Normativa de permanència

Reglament

Què passa si no aprove el mínim establit?

No et podràs matricular en la mateixa titulació fins a passats 2 anys acadèmics. La UV promourà l'efectiva adequació del reglament de permanència a les necessitats del col·lectiu d'estudiants amb discapacitat, mitjançant la valoració de cada cas concret.

Quantes convocatòries tinc per a aprovar una assignatura?

Existeixen sis convocatòries per a superar cada assignatura. Es considerarà que la condició de no presentat en l'acta no consumeix convocatòria. La persona que acredite l'existència d'una causa personal justificada que poguera haver influït en el seu rendiment (malaltia greu o qualsevol altra causa de força major) podrà sol·licitar al deganat o direcció del centre la decisió sobre el seu cas.

Preus públics de matrícula.

Respecte a la matrícula, com a estudiant amb discapacitat, tinc dret a l'exempció del pagament de matrícula?

Si tens certificat de discapacitat, amb un percentatge de 33% o més i ho fas constar en la matrícula, tindràs l'exempció total del pagament del preu públic de matrícula.

Aquesta exempció inclou tota assignatura o curs que siga oficial però no inclou el pagament del segur escolar, que s'aplicarà el càrrec com per a tot l'estudiantat en general.

Concretament, tenen exempció de preus públics de matrícula:

 • Matrícula d'assignatures de formació bàsica i obligatòria (en graus).
 • Matrícula d'assignatures optatives.
 • Postgraus Oficials de la Universitat de València.

D'altra banda, qualsevol certificat (notes, estudis, títol...) emés sobre un estudi oficial és també gratuït.

Tinc exempció de taxes si soc pensionista o m'han concedit una incapacitat permanent?

Sí, en funció que complisques l'indicat en l'art. 1.2 de la llei 51/2003 de 2 de desembre d'Igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, capítol I, a saber:” els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa i als pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, tenen equiparat un grau igual o superior al 33%”.

Beques:

Existeix algun altre tipus d'ajuda econòmica per a estudiants amb discapacitat?

En l'actualitat hi ha fundacions que anualment ofereixen beques per a estudiants amb discapacitat. Si vols estar al dia de les convocatòries de beques que van apareixent només has de demanar-nos una cita.

Ocupació:

On puc informar-me d'eixides professionals i ocupació per a persones amb discapacitat?

UVocupació té un programa “CAPACITES” per a la inserció laboral de persones amb discapacitat.