UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

Existeix alguna normativa específica per a PDI amb discapacitat?

Sí, el Reglament de Mesures per a la Integració del Personal Docent i Investigador, aprovat en Consell de Govern de 28 de març de 2013 (ACGUV 40/2013), modificat en Consell de Govern de 31 de març de 2014 (ACGUV 30/2014), afavoreix diverses mesures per a garantir la inclusió del PDI amb discapacitat. Substitueix a l'anterior aprovat el 31 d'octubre de 2007, que va ser pioner en les universitats espanyoles.

A qui va dirigida?

El citat reglament en el seu art. 1 indica:

“Aquest reglament serà aplicable al personal docent i investigador de la Universitat de València, funcionari o contractat laboral, que tinga reconeguda una discapacitat, d'acord amb la normativa vigent, en el grau que s'especifica per a cada tipus d'ajuda i així ho acredite mitjançant el document oficial emés per l'òrgan competent.

Les mesures previstes en aquest reglament van destinats preferentment al professorat amb un règim de dedicació a temps complet, a excepció de les ajudes de suport a la docència previstes en els apartats a) i b) de l'article 3.1, que s'aplicaran amb caràcter general sempre que estiga acreditada la discapacitat del professorat.”

Quin tipus d'ajudes es contemplen?

  1. Ajudes econòmiques per al desenvolupament de la funció docent i investigadora. Referides a l'adquisició de productes de suport específics, no concedits per altres convocatòries de la universitat o organismes oficials i/o per a despeses derivades de personal de suport.
  2. Ajudes de suport a la docència. Referides a l'àmbit de l'exercici de les funcions docents, entre les quals s'inclou la reducció d'hores docents.

Les ajudes es concedeixen de manera automàtica?

No, s'ha de realitzar la sol·licitud pertinent en cada cas, en els terminis establits i presentant la corresponent documentació.

La UV va nomenar una Comissió Avaluadora de Mesures d'Integració del PDI amb Discapacitat que ha d'avaluar la idoneïtat de les sol·licituds presentades.

Per a les ajudes econòmiques, quin tipus de sol·licitud he de presentar i en quin període?

La UV publica dues convocatòries a l'any per a sol·licitud d'ajudes econòmiques. La primera sol realitzar-se entre abril i maig, la segona en els mesos de setembre o octubre. Es publiquen tant a la nostra web com a la de RRHH-PDI.

En la convocatòria s'indica el model de sol·licitud, període de presentació i documentació requerida.

Per a la reducció docent, quin tipus de sol·licitud he de presentar i en quin període?

Entre les ajudes de suport a la docència la més sol·licitada és la reducció d'hores docents. Existeix un model de sol·licitud que ha de dirigir-se al vicerectorat amb competència en matèria de PDI i entre la documentació pertinent ha d'afegir-se una declaració jurada de no realitzar activitat externa relacionada amb la docència, que la inherent al seu règim de dedicació en la UV.

  • Quan la reducció se sol·licita per a tot el curs acadèmic ha de presentar-se fins al 30 d'abril.
  • Quan la reducció se sol·licita per al segon quadrimestre ha de presentar-se fins al 30 de setembre.

Cada nou curs és preceptiu sol·licitar la renovació de la reducció docent concedida. Pot veure més informació en la nostra web.

Quanta reducció docent es pot obtindre?

Depenent de les necessitats detectades, de la càrrega docent i prèvia valoració de la Comissió Avaluadora, des de cap fins a una reducció màxima de 60 hores per curs acadèmic.

Es realitza algun tipus de valoració respecte a cada situació docent?

Abans de ser valorada per primera vegada, la sol·licitud de reducció de crèdits per la Comissió Avaluadora, és preceptiu mantindre una entrevista a la qual assistiran, com a mínim, un metge/metgessa del Servei de Prevenció i Medi Ambient i un/a psicòleg/a d'UVdiscapacitat. La seua finalitat és conéixer de manera més confidencial les dificultats que la discapacitat implica en el desenvolupament de la carrera docent.

Quan se sol·licita la renovació de la concessió, en anys successius, no cal passar per aquesta entrevista, llevat que haja variat la situació personal i es requerisca informació addicional i/o una nova valoració. Això ha d'indicar-se en fer la sol·licitud de renovació de la concessió per a poder establir les noves necessitats.

Qui resol les sol·licituds?

La UV ha nomenat una Comissió Avaluadora de Mesures d'Integració del PDI amb Discapacitat, constituïda per: vicerector/a amb competències en matèria de PDI, que la presideix, 2 metges/metgesses del Servei de Prevenció i Medi Ambient, 2 psicòlegs/psicòlogues d'UVdiscapacitat, el/la president/a de la Junta de PDI i el/la president/a del Comité d'Empresa.

Com puc contactar?

Si desitges contactar amb UVdiscapacitat pots acudir directament a la nostra seu que es troba en la Facultat de Psicologia (avinguda Blasco Ibáñez, 21. 46019 València). Estem situats en l'hall a l'entrada de la Facultat, al costat de consergeria.

També pots contactar a través de:

Si desitges contactar amb RRHH-PDI pots fer-ho directament acudint al servei en l'edifici de Rectorat (avinguda Blasco Ibáñez, 13. 46019 València), en el nivell 1.

També pots contactar mitjançant:

Unitat PDI Funcionari: 96 386 41 33

Unitat PDI Contractat: 96 386 42 80

Unitat OCA: 96 386 42 15

Unitat Plantilla: 96 386 49 63