El Consell Social aprova el Pressupost de la UV per a 2023

  • Gabinet de la Rectora
  • 23 de desembre de 2022
 
El Consell Social aprova el Pressupost de la UV per a 2023

La vesprada del 22 de desembre el Consell Social va aprovar el pressupost de la Universitat de València per a 2023 per un import de més de 463 milions d’euros. El projecte de pressupost havia estat aprovat prèviament pel Consell de Govern de la UV el passat dia 13. En termes reals suposa un creixement del 9% respecte de 2022, descomptant de les xifres de l’exercici de 2022 l’amortització dels bons del pla d’inversions.

Els Estatuts de la Universitat de València, en l’article 209, regulen el procediment d’elaboració del pressupost universitari. Seguint aquest procediment l’equip de govern de la UV va presentar al Consell de Govern de la Universitat el projecte de pressupost per a l’exercici de 2023, que va ser aprovat el passat dia 13 de desembre.

D’acord amb la normativa vigent, aquest projecte de pressupost va ser presentat, per a la seua aprovació, al Consell Social de la Universitat de València, que el va aprovar en la reunió mantinguda la vesprada del passat 22 de desembre.

Escenari pressupostari

 

El pressupost parteix d’un escenari caracteritzat per cinc aspectes claus: la finalització de la vigència del conveni de sanejament del deute de la Generalitat amb les Universitats, l’increment de la transferència ordinària en un 3% i la consolidació de la línia de finançament dels Costos derivats de la Normativa Estatal i Autonòmica (CNEA), l’inici de les negociacions del Pla Pluriennal de Finançament (PPF) per al període 2024-2031, la línia de finançament específica transitòria fins a l’aprovació definitiva del PPF, i la línia de finançament específica de la Generalitat per a millores retributives del PDI laboral, que entrarà en vigor en 2023.

En aquest context el Consell de Direcció de la Universitat de València valora positivament el reconeixement per part de la Generalitat de l’infrafinançament de la Universitat de València i els treballs per a la signatura del conveni col·lectiu, reconeguent-se l’import de la millora de les condicions retributives del PDI laboral.

Un pressupost per més de 463 milions d’euros

 

El pressupost aprovat presenta un import de 463.307.072 milions d’euros.

Aquest import suposa un decreixement de l’1,4% respecte de 2022, però si no es considera el finançament extraordinari per a l’amortització dels bons del pla d’inversions rebut en 2022 per un import de 45 milions d’euros, es produeix un increment del 9% del pressupost de la UV.

Els principals canvis en l’estructura del pressupost es deriven del creixement del 20,4% del capítol IV, corresponent a les transferències corrents com a conseqüència de l’increment de la transferència ordinària de la Generalitat, la compensació per reducció de taxes i el finançament dels CNEA, a més de la línia específica de subvenció transitòria fins la implantació del PPF.

Això suposa la reducció del capítol VII i la desaparició d’ingressos de capítol VIII, que provenien del finançament del deute històric de la Generalitat amb les universitats públiques, ja finalitzada.

La Universitat de València incrementa també el capítol V, d’ingressos patrimonials, procedent de rendes d’immobles, concessions i lloguer d’instal·lacions esportives.

Pel que fa a les despeses, les corresponents a retribucions del personal augmenten un 9,2% com a conseqüència de les millores retributives per al PDI laboral previstes per a 2023 contemplades en el conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes i l’increment retributiu aprovat en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

El capítol II s’incrementa en un 17,9% per la necessitat d’adaptar els imports del pressupost a l’evolució real de consum d’energia elèctrica i l’increment dels preus en les revisions de les contractacions de la neteja, seguretat i el manteniment, entre altres conceptes.

El capítol VI, que es correspon a les inversions reales, s’incrementa en un 5% fins superar els 77,5 milions d’euros per tal de fer front a les obres de reforma, condicionament i millora de les instal·lacions i campus de la UV, així com per a la creació de noves infraestructures.