BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Poden accedir al servei de préstec:

1. Tots els membres i totes les membres de la comunitat universitària, amb independència del centre o servei al qual pertanyen:

a) Personal docent i investigador (PDI)

b) Estudiants

c) Personal d’administració i serveis (PAS)

2. Membres del col·lectiu Alumni UV

3. Estudiants de programes d’intercanvi

4. Professors i professores i investigadors i investigadores visitants.

5. Col·lectius i usuaris i usuàries autoritzats i autoritzades en virtut dels convenis subscrits per la Universitat de València.

6. Personal jubilat dels col·lectius de PDI i PAS